Skip to Content

Общи новини

Новите правила за командироване в Нидерландия.

Важно!
Колеги, както знаете, новите правила за командироване в Нидерландия влизат в сила от 01.03.2020г.
В тях е предвидена възможност като лице за контакт при командироване в транспортния сектор, да бъде посочен самият командирован, но за съжаление тази възможност не е въведена софтуерно в платформата на уебсайта за командироване към днешна дата. Свързахме се с отговорните органи и те ни уведомиха, че работят по разрешаването на проблема. Според тях до четвъртък ( 27.02.2020г.) тази възможност трябва да бъде инкорпорирана в платформата и да бъде работеща. Още първия ден след отстраняването й, ние от СМП ще предоставим инструкции за начина на оповестяване на командировани служители в Нидерландия.

0 виж още →

Възможност за деклариране на пътни такси (ТОЛ) за България чрез GPS устройство – WAYSGPS

WAYSGPS <- Кликнете тук.

0 виж още →

Възможност за деклариране на пътни такси (ТОЛ) за България чрез GPS устройство – FROTCOM

пътни такси в България- Frotcom BG TOLL – листовка

0 виж още →

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА TOLL PASS – ТОЛ ТАКСУВАНЕ И БОРДОВИ УСТРОЙСТВА

SMP_Tollpass_service

0 виж още →

Товари за/от трети страни ще се извършват без разрешителни в Сърбия.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Сърбия

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява българските превозвачи, че съгласно протокол от заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт от 3 декември 2019 г., гр. Белград, за период от една (1) година, считано от 1 юли 2020 г. ще бъде реализиран пилотен проект, който предвижда превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни.

До 1 юли 2020 г. превозите за/от трети страни се извършват с еднократни разрешителни или многостранни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

0 виж още →

Развитие по темата за системата за таксуване ТОЛ

 

След продължили повече от два часа дебати между министър-председателя Бойко Борисов, регионалния министър Петя Аврамова, финансовия министър Владислав Горанов и транспортния сектор бяха приети предложения за  обхват и тарифи на тол системата, касаещи товарните автомобили.

 

  1. Обхват

 

Отпадат второкласните пътища от обхвата на тол системата.  Ще бъдат таксувани само автомагистралите и пътищата от първи клас.

 

2. Тарифи

 

Договорените тарифи са както следва:

 

 

Пътни превозни средства

Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас
 

Товарен автомобил

над 3,5 т. – до 12 т.

ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04
ЕВРО V 0,03 0,04
ЕВРО III и IV 0,04 0,05
ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07
       
 

Товарен автомобил

над 12 т. с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05
ЕВРО V 0,07 0,07
ЕВРО III и IV 0,08 0,08
ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10
       
 

Товарен автомобил

над 12 т. с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10
ЕВРО V 0,12 0,11
ЕВРО III и IV 0,16 0,15
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19
       

 

Ще бъдат проведени тестове в продължение на три месеца, считано от месец март до месец  юни 2020 г.

 

След изтичането на тримесечния срок на тестването ще бъде проведена допълнителна среща с министър –председателя, на която ще бъдат отчетени резултатите.

 

 

На този етап няма да бъдат осъществени протестните действия, планирани за 13 януари 2020 г.

 

Тежкотоварните автомобили и автобуси следва да бъдат оборудвани с бордови устройства или чрез GPS –oператори в срок до 29 февруари 2020 г. , за да може да стартира търговската експлоатация на системата от 1 март 2020 г.

 

0 виж още →

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЦЕНИТЕ И ОБХВАТА НА ТОЛ СИСТЕМАТА!!! 13.01.2020

Национален протест на превозвачите срещу несправедливите обхват и тарифи на тол системата!

13 януари 2020 г. (понеделник)

Призоваваме всички превозвачи да преустановят превозите на стоки и да ни подкрепят!

0 виж още →

ВАЖНО! Заявления за ЕКМТ/СЕМТ 2020 до УТРЕ – 6.12.2019 г.

Уважаеми колеги,
напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. е ДО УТРЕ, 17:30 ч., само по електронен път!

Текста на заповедта може да намерите на следения линк:

https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia

0 виж още →

Напомняне! Чехия – от 1 декември 2019 г. стартира новата електронна система за заплащане на пътни такси

От 1 декември 2019 г. ефективно стартира електронната система за заплащане на пътни такси в Чехия. До тази дата превозното средство трябва да бъде снабдено с ново бордово устройство.

Порталът за самообслужване на клиенти бе пуснат на 22 септември. Едновременно с пускането на Портала за самообслужване ползвателите на платените пътни комуникации могат да се регистрират в новата система за събиране на пътни такси на Чешката република. Онлайн регистрацията е възможна за режим на предплащане и за режим на последващо плащане с банкова гаранция.

На 22 септември 2019 започна:
– регистрацията на превозните средства и техните ползватели в новата електронна система за събиране на пътни такси;
– доставка на новите бордови устройства на превозвачите, които се регистрират онлайн;
– пускане в действие на пунктовете за разпространение и контактните точки.

На 1 декември 2019 е окончателното пускане на новата електронна система за събиране на пътни такси.
От тази дата нататък при движение по платените пътни комуникации превозните средства на превозвачите задължително трябва да са снабдени с ново бордово устройство.

За повече инфо: https://mytocz.eu/bg

Обръщаме внимание и че ако потребителят не върне електронното устройство в срок до 1 година от датата на последната таксувана транзакция, операторът на системата изважда електронното устройство и превозното средство от системата на електронно таксуване. Историята на данните за електронното устройство и превозното средство в електронната система за събиране на пътни такси се запазва.
Ползвателят на превозното средство е длъжен да върне електронното устройство не по-късно от 21 дни след получаване на покана от оператора на системата, най-вече по следните технически или експлоатационни причини:
– Изтичане на експлоатационния цикъл на технология или устройство, необходими за правилното функциониране на електронното устройство;
– Производствено-техническа повреда, която пречи на функционирането и изправността на електронното устройство или застрашава ползвателя или водача на превозното средство.

За повече инфо: https://mytocz.eu/bg/obu/return?fbclid=IwAR1ZtuAWFKLf2oeV-kUt8cZBY5tq8SLD-2U_A5b9ooFQu5_cYy3g9EeqZ8A

0 виж още →

ВАЖНО!!! – Заповед ЕКМТ/СЕМТ 2020 г.

Уважаеми колеги,

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа заповедта за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2020 г.

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона на автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и редът за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

Заповедта и Методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. са качени на сайта на Изпълнителна Агенция “Автомобилна адмистрация”.

Линк към заповедта – https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia&fbclid=IwAR1jjLgdp8zr13RSIf-JiT-XsWQ5NAc4CotKNBnSA4DoyC_RipWpGNZSpKM

За Ваше улеснение напомняме за следните срокове:

заявленията по т. 3 се подават по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 17:30 часа на 06.12.2019 г. Заявления, подадени по пощата, електронна поща или факс не се приемат;

– работна група, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, да разгледа подадените заявления и да изготви списък на превозвачите, които се допускат до разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, в срок до 11.12.2019 г.; Списъкът се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“.

– за разпределените годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите следва да представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 3 и/или т. 4 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 31.12.2019 г. Дължимата държава такса се счита за заплатена, когато дължимата сума е постъпила по сметка на агенцията, но не по-късно от 31.12.2019 г.

0 виж още →