Skip to Content

Общи новини

Проверки и санкции налагани на международните превозвачи във Франция

Ira_fonЗасиленият контрол от страна на френските контролни органи и наложените глоби са финансово тежка мярка за международните превозвачи, особено за тези, които идват от страни с по-нисък икономически стандарт като България.

Контролни органи и проверка

Най-често пътният контрол се осъществява от екипите на DREAL, това са служители на  регионалните дирекции, които действат под ръководството на министерство на инфраструктурите, транспорта  и морето. Могат да бъдат придружени от жандармерия, полиция и митнически служители.

Контролът е насочен към проверка на документите за транспорт и в конкретни случаи към спазването на нормите отнасящи се към “каботажа”, условията и времето за шофиране и почивка чрез проверка на тахографските данни, техническото състояние на превозното средство, теглото на товара, за да няма свърхнатоварване.

Проверката приключва, когато:

– не е констатирано нарушение, за което се издава документ за извършена такава или акт за разрешение за продължаване на пътуването на превозното средство

– когато има едно или няколко констатирани нарушения се налага глоба и се подготвя акт за нарушение, като може да се наложи и забрана за движение на превозното средство

Проверки могат да бъдат направени и в предприятията, където превозвачът ще извърши натоварване или разтоварване, където контролът може да се направи съвместно с инспекцията по труда, данъчни служители (това в рамките на оперативен комитет за борба с данъчните измами).

Санкции

Налагат се два вида –наказателни и административни.

Често срещани са наказателните правонарушения, наречани contraventions, които се подразделят на пет степени, в зависимост от тежестта на нарушението и глобата за която е фиксирана и се опраделя от акт на министерство на правосъдието.

Друг вид правонарушения се наричат « délit” и при тях глобата се определя от съда в рамките на минималните и максималните определени размери.

Гаранция за глоба

Фирма, която не е регистрирана във Франция трябва да плати определена сума (consignation) като гаранция за глобата, която ще бъде фиксирана от съда, ако правонарушението е с по-голяма тежест  се нарича“délit” или ако не може да плати определената глоба за по-ниската степен нарушения (contraventions).

Ето актуалните размери на гаранцията (consigantion), които се прилагат съгласно френското законодателство:

contravention de 1ère classe : 11 €

contravention de 2e classe : 35 €

contravention de 3e classe : 68 €

contravention de 4e classe : 135 €
contravention de 5e classe : 750 €
délit entraînant une peine d’amende de 15 000 € au plus : 1 125 à 2 250 €
délit entraînant une peine d’amende de plus de 15 000 € au plus : 2 250 à 4 500 €

Когато френските контролни органи констатират множество нарушения, за които се налагат фиксирани глоби, то сумите за гаранцията се акумулират спрямо броя нарушения и тяхната степен.

Ако обаче се констатират няколко нарушения, които се наказват с нефиксирана глоба, то тогава се налага гаранция само за най-високото констатирано нарушение по преценка на дежурния прокурор.

При комбинация на нарушения от двата типа, то тогава гаранцията ще ви бъде формирана от сумирането на гаранцията за фиксираните глоби и сумата по най-високото констатирано нарушение от тип “délit”.

Имайте предвид, че за категорията “délit” има предвидено и налагане със съдебно решение на наказание “лишаване от свобода” в рамките от 6 месеца до 1 година,  както и отнемане на свидетелството за управление.

Пример:

– Пречки за извършване на проверка : 6 месеца лишаване от свобода и  3 750 € глоба;

– Измама с хронотахографа: 1 година лишаване от свободаи 30 000 € глоба;

– Измама с ограничителя на скоростта: 1 месеца лишаване от свобода, 30 000 € глоба

и 3 години лишаване от свидетелство за управление;

– Незаконно упражняване на професията “превозвач”: 1 година лишаване от свобода и

15 000 € глоба;

– Извършване на незаконен каботаж от неоторизиран превозвач: 1 година лишаване от свобода и 15 000 € глоба.

Относно административните санкции, те се прилагат от регионални комисии, председателствани от административен съдия, държавни представители, както и такива от професионалния бранш, работещи и потребители.

Ролята на тази комисия е да извърши проверка на фирмата нарушител, именно от гледна точка на нормите за каботажа, да изслуша техни представитли и да предложи на префекта съответни административни санкции.

Префектът на региона може да отнеме временно или за постоянно административното разрешително за транспорт, да се произнесе с мярка за ограничаване на движението на превозните средства на фирмата, да забрани възможностите за каботаж за фирми, които не са регистрирани във Франция, което води до загуба на професионален престиж на фирмата, на нейния управител и ръководител.

Всички тези мерки са предвидени в декрет n° 85-891/ 16 август 1985 отнасящ се до транспорта на пътници в населени  и ненаселени места, както и с декрет n° 99-752/ 30  август 1999 отнасящ се за превоз на товари.

Проверки в борбата срещу социалния дъмпинг

Френските контролни органи извършват проверка на тахографските данни до 28 дни с оглед спазване на европейското законодателство отнасящо се до социалния дъмпинг, осъществяван от фирми от бившия източен блок като Полша, Румъния, в това число и България, при които често констатират нарушения на времето за каране и почивки. При констатиране на нарушение на изискванията на европейски регламенти в рамките на посочения период,  то глобата ще бъде приложена в размери, съгласно националното законодателство на контролния орган, независимо, че нарушението не е  направено на френска територия.

Във Франция, ако седмичната почивка е взета в кабината, се счита за сериозно нарушение и води до глоба за фирмата- превозвач, а не за шофьора, освен ако управителят не докаже, че е направил необходимото за да бъде изпълнено това изискване, а нарушението е следствие на неизпълнение от страна на водача. Необходимо е да се представят доказателства, като фактура за хотел или да се посочи веднага лице, при което е пренощувал шофьора.

Зачестилите случаите на глоби поради неправилно, според френските власти, взета 45 минутна почивка при работа в екип /2 водачи/  е обект на запитване от френските синдикати, чиито членове също получават глоби от френските контролни органи. Към този момент, наложително е да се спазва ползването на тази почивка и от двамата водачи едновременно и тахографа да е на позиция “почивка”.

Съвет 

Ако смятате, че констатациите на контролните органи са некоректни, то следва да бъде отбелязано като забележка от страна на шофьора, което ще даде възможност за последващи действия от страна на ангажиран от вас адвокат.

 

Адв. Ирина Верне
Сдружение Мисия България
contact@missionbulgarie.org

0 виж още →

Важна информация!!! Република Сърбия

download (2)По информация на пресцентъра на Агенция “Митници” Ви информираме за следното:

Съгласно правилника за определяне на митническото оформяне на определени видове стоки или изпълнението на определени процедури, издаден от Министерството на финансите на Република Сърбия, за потребителските стоки и текстил, които се транспортират по шосе и са с произход от Азия и евразийски държави, за които митническата администрация не разполага с информация за митническа стойност, може да бъде въведена на територията на Република Сърбия само през определени митнически служби.
Митническият пункт, разположен на българо-сръбката граница,  през който могат да се въвеждат тези стоки на територията на Република Сърбия, е митнически пункт Градина.

0 виж още →

Задействане на процедура за дискриминация пред ЕК

imagesУважаеми превозвачи,

 

Във връзка с зачестилите глоби от началото на годината на територията на Република Франция, Кралство Белгия, Република Италия и Кралство Испания УС на Съюза на международните превозвачи е подел инициатива за задействане на процедура пред Европейската комисия (ЕК)  за евентуална дискриминация спрямо българските превозвачи.

 

Съюзът на международните превозвачи разчита на конкретна информация от страна на българските транспортните фирми, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки на територията на гореспоменатите държави.

 

Молим, превозвачите да предоставят документи за наложени глоби от началото на 2016 г. Събраните данни от всички транспортни фирми ще помогнат да бъде демонстриран проблемът пред компетентните органи на ЕК.

 

В случаите на наложена глоба превозвачите могат да се обадят на посочените телефони в нашата интернет страница.

 

В края на месец май ще бъде направено обобщение на изпратените до нас документи.

 

Книжата от наложените глоби следва да бъда изпратени на следния ел. адрес: office@smp-eu.org

 

Администрация на СМП

0 виж още →

Срокове за плащане се променят само за коректни партньори

15676_2_p51Визитна картичка Адвокат Мадлен Кавръкова е доктор по международно частно право, защитила дисертация върху CMR. Тя е председател на Асоциацията за развитие на правото и адвокат на Съюза на международните превозвачи.

Практиката сочи, че превозвачите често подхождат с недоверие към съдебните процедури по събиране на дължимите им превозни възнаграждения. Причините са различни – на едни контрагентът им се намира в чужбина, други искат да запазят търговските си отношения и очакват, че забавянето на плащането не е отказ за плащане на превоза, а временно затруднение, което ще отмине.А какви процедури могат да бъдат предприети – разговаряме с адвокат Мадлен Кавръкова.

– Г-жо Кавръкова, кои са първите стъпки, които трябва да бъдат предприети, когато има неполучено плащане по договор за международен автомобилен превоз на товари?
– Търговският закон предвижда, че превозното възнаграждение се плаща от товародателя на датата на сключване на договора освен ако не е уговорено друго. Обикновено превозвачите уговарят „друго“, като определят срок за плащане до 40, а понякога и повече дни от извършването на превоза. Съветът ми е такъв срок за плащане да се уговаря с изпитани търговски партньори, защото практиката сочи, че некоректни търговци се възползват недобросъвестно от тази търговска практика, за да трупат големи дългове, които да не се плащат впоследствие.

– Има ли механизъм, по който търговските дружества да се предпазят от некоректни фирми в България и чужбина?
– За съжаление, такъв механизъм не е изработен. Правото регулира преддоговорните отношения и тяхната добросъвестност, но на практика в областта на превозите на товари трудно може да се осъществи ефективна правна защита в тази посока.

 

– Законът на коя държава се прилага, когато некоректната фирма не е българска?
– Конвенцията за международен автомобилен превоз на товари, известна повече като CMR, се прилага винаги и за всеки договор за автомобилен превоз на товари, когато мястото на приемане на стоката и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне едната е присъединена към Конвенцията, като седалището или националността на страните по договора е без значение. Бързам да кажа, че към настоящия момент към CMR са присъединени всички европейски държави с изключение на Република Косово, т.е. всеки входящ, изходящ или вътрешен за Европа автомобилен транспорт се регулира от Конвенцията. Голям брой неевропейски държави също са ратифицирали Конвенцията. Заслужава да се отбележат най-напред държавите, в които традиционно работи българският превозвач, като Турция, Русия, Иран, но още и Казахстан, Мароко, Таджикистан, Тунис, или общо 55 държави. CMR играе ключова роля не само за транспорта на товари в Европа, но и на други континенти. В Африка например CMR е модел за единно регулиране както на международния, така и на националния товарен автомобилен транспорт. Споменавам този факт, тъй като във все по-глобализиращия се пазар се налагат и развиват мултимодалните превози, при които товарът може да премине през няколко континента, превозен с различни транспортни средства. Немислимо е да съществува мултимодален транспорт без превоз по шосе. Така CMR отново ще намери приложение за отсечката с автомобилния превоз на стоки. При договорите за международен автомобилен превоз на товари обикновено е налице усложнена фактическа и правна обстановка не само поради превоза между различни държави, но и поради наличието на множество участници, които в един или друг етап имат пряко отношение към превозното правоотношение. Такива участници могат да бъдат спедитори, застрахователи, комисионери и други, които, без да са страни в договора за превоз, се намесват пряко и на собствено основание при реализирането на превоза на товари. CMR до голяма степен, макар и в определени случаи непряко, регулира и техните отношения. За пример ще дам Австрия и Германия, където преобладаващото становище е, че при спедиторските договори с постоянни разходи и сборен товар спедиторът е поел задължение за превоз на собствено основание и тези спедиционни договори се разглеждат като договори за превоз. Подобно е положението в почти всички европейски държави, където вече твърде рядко се сключват чисти спедиторски договори, а по-скоро с договора за възлагане за превоз спедиторът се задължава и да превози. Затова и спрямо тези договори, макар и наречени спедиторски, разпоредбите на CMR ще намерят своето приложение.

– Може ли български съд да защити наши търговски дружества срещу некоректни фирми в чужбина?
– Може и то в немалко случаи. Българският съд ще е международно компетентен да реши спора, възникнал във връзка с международен автомобилен превоз на стоки в три случая. На първо място, ако страните по договора за международен автомобилен превоз на товари изрично са се разбрали така, т.е. в договора-заявка, както превозвачите са утвърдили да сключват като практика, следва да е включена клауза, съгласно която страните се съгласяват при наличие на спор между тях той да се реши от българския съд. Второ, българският съд ще е международно компетентен, когато мястото, където стоката е била приета за превоз или мястото, предвидено за доставянето й, е в Република България. На трето място е общият случай, когато местожителството на ответника, главното му седалище или клонът (агенцията ), чрез която е бил сключен договорът за превоз, се намира на територията на България. Такава е разпоредбата на чл. 31 на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари и тя е императивна, което означава, че ако въпреки това бъде заведено дело пред друг съд, то е много важно превозвачът своевременно да оспори компетентността на другия съд.

– Какви са стъпките след съдебното решение?
– След като българският съд е постановил съдебно решение, то се признава във всяка друга държава – членка на Европейския съюз, без да е необходимо някакво допълнително специално производство. Такива са правилата на Регламент (ЕС) 1215/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета. Изпълняемото съдебно решение включва възможност да се предприеме принудително изпълнение съгласно националното право на сезираната държава членка, например чрез запора на банкови сметки или други способи, предвидени от правото на съответната държава. Важно е да се отбележи още, че при никакви положения не се позволява постановено вече съдебно решение в държава членка да се преразглежда по същество в държавата, в която се иска изпълнение.

 

Какво още трябва да знаем?

Друга възможност за бърза и ефективна защита на превозвачите е арбитражното производство. В чл. 33 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз се дава възможност на страните по един превозен договор да включат арбитражна клауза, която да предвижда всички спорове, които могат да възникнат по повод и във връзка със сключения договор за превоз, да се разглеждат от определен арбитражен съд. Арбитражът най-общо може да се определи като доброволно частно правораздаване, в което спорът се решава от лице, определено и овластено от страните по договора. В областта на международния автомобилен превоз на стоки уговарянето на арбитражна клауза е повече от оправдано, като се има предвид специфичната правна материя, регулираща тези отношения, и нуждата от бързина и ефективност при решаването на спора. Предимствата от ползването на арбитражното производство не се изчерпват с това. Споровете при превозвачите обикновено са свързани и с голям материален интерес, водещ от своя страна до високи разноски при завеждането на съдебни дела, които, както знаем, в държавния съд често се проточват с години и не са предвидими, доколкото наложилата се съдебна практика е разнопосочна. Ползването на квалифицирани арбитри в областта на международния транспорт обезпечава законосъобразното арбитражно производство.
В резултат на тясното сътрудничество между Съюза на международните превозвачи и Асоциацията за развитие на правото се създаде и работи в Пловдив Арбитражен съд към Асоциацията за развитие на правото, чиито арбитри са специализирали в областта на автомобилния транспорт. Българският транспортен бизнес трябва да познава добре възможностите, които има, за защита на своите права и законни интереси. За да се учреди обаче компетентност за арбитража да разгледа съответния търговски спор, е необходимо страните да са се съгласили с арбитражна клауза, която обикновено се включва в договора за превоз.

Статията е препечатана от сп. “Транспорт и логистика”

0 виж още →