Skip to Content

Общи новини

Напомняне! Чехия – от 1 декември 2019 г. стартира новата електронна система за заплащане на пътни такси

От 1 декември 2019 г. ефективно стартира електронната система за заплащане на пътни такси в Чехия. До тази дата превозното средство трябва да бъде снабдено с ново бордово устройство.

Порталът за самообслужване на клиенти бе пуснат на 22 септември. Едновременно с пускането на Портала за самообслужване ползвателите на платените пътни комуникации могат да се регистрират в новата система за събиране на пътни такси на Чешката република. Онлайн регистрацията е възможна за режим на предплащане и за режим на последващо плащане с банкова гаранция.

На 22 септември 2019 започна:
– регистрацията на превозните средства и техните ползватели в новата електронна система за събиране на пътни такси;
– доставка на новите бордови устройства на превозвачите, които се регистрират онлайн;
– пускане в действие на пунктовете за разпространение и контактните точки.

На 1 декември 2019 е окончателното пускане на новата електронна система за събиране на пътни такси.
От тази дата нататък при движение по платените пътни комуникации превозните средства на превозвачите задължително трябва да са снабдени с ново бордово устройство.

За повече инфо: https://mytocz.eu/bg

Обръщаме внимание и че ако потребителят не върне електронното устройство в срок до 1 година от датата на последната таксувана транзакция, операторът на системата изважда електронното устройство и превозното средство от системата на електронно таксуване. Историята на данните за електронното устройство и превозното средство в електронната система за събиране на пътни такси се запазва.
Ползвателят на превозното средство е длъжен да върне електронното устройство не по-късно от 21 дни след получаване на покана от оператора на системата, най-вече по следните технически или експлоатационни причини:
– Изтичане на експлоатационния цикъл на технология или устройство, необходими за правилното функциониране на електронното устройство;
– Производствено-техническа повреда, която пречи на функционирането и изправността на електронното устройство или застрашава ползвателя или водача на превозното средство.

За повече инфо: https://mytocz.eu/bg/obu/return?fbclid=IwAR1ZtuAWFKLf2oeV-kUt8cZBY5tq8SLD-2U_A5b9ooFQu5_cYy3g9EeqZ8A

0 виж още →

ВАЖНО!!! – Заповед ЕКМТ/СЕМТ 2020 г.

Уважаеми колеги,

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа заповедта за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2020 г.

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона на автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и редът за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

Заповедта и Методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. са качени на сайта на Изпълнителна Агенция “Автомобилна адмистрация”.

Линк към заповедта – https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia&fbclid=IwAR1jjLgdp8zr13RSIf-JiT-XsWQ5NAc4CotKNBnSA4DoyC_RipWpGNZSpKM

За Ваше улеснение напомняме за следните срокове:

заявленията по т. 3 се подават по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 17:30 часа на 06.12.2019 г. Заявления, подадени по пощата, електронна поща или факс не се приемат;

– работна група, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, да разгледа подадените заявления и да изготви списък на превозвачите, които се допускат до разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, в срок до 11.12.2019 г.; Списъкът се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“.

– за разпределените годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите следва да представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 3 и/или т. 4 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 31.12.2019 г. Дължимата държава такса се счита за заплатена, когато дължимата сума е постъпила по сметка на агенцията, но не по-късно от 31.12.2019 г.

0 виж още →

ВАЖНО!!! На вниманието на българските превозвачи, които не са участвали до този момент в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и желаят да участват в разпределението за 2020 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, които не са участвали до този момент в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и желаят да участват в разпределението за 2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че подаването на заявленията за кандидатстване за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. ще се извършва единствено по електронен път, чрез информационната система на агенцията. Превозвачи, които използват ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г. вече имат предоставен достъп, чрез който ще могат да подават заявленията си. Превозвачи, които желаят да участват в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. и които не са използвали ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г., трябва писмено да уведомят Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за адрес на електронната си поща, в срок не по-късно от 20.11.2019 г. Същото важи и за превозвачи с достъп до информационната система, които са сменили адреса на електронната си поща.
Уведомления се подава в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или на териториалните ѝ структури от управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Достъпът до информационната система ще бъде предоставен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.11.2019 г.

0 виж още →

ВАЖНО – КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2020г. – САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ!

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че подаването на заявленията за кандидатстване за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020г. ще се извършва единствено по електронен път, чрез информационната система на агенцията. Превозвачи, които използват ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019г., вече имат предоставен достъп, чрез който ще могат да подават заявленията си. Превозвачи, които желаят да участват в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020г. и които не са използвали ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019г., трябва писмено да уведомят Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за адрес на електронната си поща в срок не по-късно от 20.11.2019г. Същото важи и за превозвачи с достъп до информационната система, които са сменили адреса на електронната си поща.
Уведомления се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или на териториалните ѝ структури от управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Достъпът до информационната система ще бъде предоставен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.11.2019г.

Източник : ИА АА

0 виж още →

Пазарно проучване. Оценка на въздействие на пакета „Мобилност I“ – KPMG Bulgaria

По поръчка на Съюза на международните превозвачи KPMG Bulgaria изготви доклад относно оценката на въздействие на пакета “Мобилност I”.

Допълнителна информация и съкратена версия на доклада може да намерите ТУК KPMG – Съкратен доклад

0 виж още →

Радостна новина! Върховният административен съд: без продуктови такси за превозвачите

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че делото за продуктовите такси е спечелено на първа инстанция!

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Наредбата за продуктова такса за превозвачите.

Съгласно текстовете при регистрация на ТИР-ове и автобуси (моторни превозни средства от категориите M2 и N2, и M3 и N3) трябваше да се заплащат продуктови такси на рециклиране. Отменените разпоредби засягат автобуси за превоз на пътници над 8 места, както и моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари над 3,5 тона.

Според върховните магистрати отменените тестове влизат в пряко противоречие с други закони. Размерът на таксата трябва да е определен по нормативнорегулиран и обоснован метод, а в случая липсва всякаква информация относно механизма за определянето на продуктовата такса, пише съдът в мотивите си.

Решението не е окончателно.

Линк към решението: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/14345795369ae3c3c22584a20030b9af?OpenDocument

0 виж още →

Половината транспортни фирми в тази държава може да фалират заради Мобилния пакет. Хиляди шофьори ще останат без работа.

Според доклад по инициатива на българската организация на превозвачите, Мобилният пакет може да дестабилизира местната транспортна индустрия до 2023 г. Делът на празни курсове ще нарасне до 50%.
Международният автомобилен транспорт в България съставлява около 6% от БВП. През 2018 г. индустрията е имала оборот от близо 3 млрд. евро. Приблизително 13,000 български транспортни фирми оперират в ЕС и повечето от тях (9,600, т.е. 75%) са дружества с до 5 камиона. Общо, те имат близо 42,500 служители. За жалост, някои от тях могат да загубят работата си заради Мобилния пакет, каза Росен Желязков, българският министър на транспорта, миналия четвъртък.
Желязков представи доклад относно въздействието от влизането в сила на набора от регулации, познати като Пакета Макрон. Документът е изготвен от KPMG, една от най-големите консултантски фирми в света, от името на българския Съюз на международните превозвачи.
Според анализа на KPMG, ако Мобилният пакет влезе в сила в сегашния си формат, 14,000 души ще загубят работата си в българския транспортен сектор до 2023 г. Анализаторите заключват, че фирмите, които притежават 36% от българските превозни средства, или ще прекратят дейността си, или ще се преместят в други държави от ЕС.
Авторите на доклада констатират, че през 2018 г. близо 26,000 български камиона са се движели из Европа. Средната им възраст е едва 3 години, което е отличен резултат в сравнение с други държави членки на ЕС, където камионите са средно на по 11 години. Това се дължи на факта, че между 2016 и 2018 г. българите са инвестирали около 1,5 млрд. евро в автопарка си.
Предложенията за новите правила според анализаторите на KPMG ще са изключително вредни и ще допринесат за значително намаляване на оборота в следващите години. Според прогнозите, 6,500 дружества могат да фалират до 2023 г. заради Мобилния пакет и стойността на сектора ще намалее от 2,8 млрд. евро до 1.3 млрд. евро. В резултат на това, той ще съставлява само 2.8% от българския БВП.

Задължителните завръщания до държавата ще навредят на околната среда
Анализаторите на KPMG смятат, че задължението за водачите да се връщат до страната си на произход веднъж на всеки 4 седмици е най-вредното предложение в Мобилния пакет. Мнението им е, че ако тази разпоредба влезе в сила, празните курсове ще достигнат до 50% от всички международни превози. Това не само ще увеличи драстично транспортните разходи и ще изложи транспортните дружества на загуби (и впоследствие дори фалит), но и значително ще увеличи емисиите на СО2, генерирани от автомобилен транспорт. Авторите на доклада наблягат, че поради тази разпоредба количеството на СО2 от българските камиони ще се увеличи с 88 млн. т. Как е свързано това с все по-ограничителната политика за околната среда в ЕС?
„По-големите транспортни дружества, поради пагубните разпоредби на Мобилния пакет, ще решат да се преместят в Западна Европа. Има фирми, които вече са закупили недвижими имоти в Западна Европа и се регистрират там.“, казва Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на българската асоциация СМП, за kamioni.bg.
Проф. Петер Клаус, немският авторитет в логистиката, представи еквивалентно критични заключения относно новото задължение. Той ги представи в доклад по пръчка на съюза на работодателите TLP. Проучването на проф. Клаус показва, че това значително ще увеличи общите разходи на европейската международна транспортна система, ще намали продуктивността и допълнително ще засегне околната среда.

По-големи разходи с милиони евро
Други предложения, които ще са изключително вредни от гледна точка на превозвачите в България и в други държави от Централна и Източна Европа, засягат командироването на работниците, пренощуването извън кабината и замразяването на каботажа.
Заради разпоредбите на Пакета относно съобразяването със социално-осигурителното законодателство на държавите членки се очаква административен хаос. Николай Рашков от СМП дава Австрия за пример.
„Австрия е разделена на повече от 20 области, което означава, че всяка фирма, която транспортира до или през Австрия, ще трябва да се съобрази с 23 различни нива на минимално заплащане.“, обяснява Рашков за news.bnt.bg.
Административните разходи ще скочат, но не само те. В допълнение, задължението за ползване на нормалната седмична почивка ще генерира огромни разходи.
Консултантската фирма, както прочетохме в българския транспортен портал kamioni.bg, е изчислила годишните разходи на българските дружества, извършващи международни транспортни услуги. Ако Пакетът Макрон влезе в сила в настоящия си формат, разходите ще са: -24 млн. евро за паркинг, -40млн. евро административни разходи, -119 млн. евро за хотели за водачите, -155 млн. евро повече за гориво, -509 млн. евро за пропуснати ползи (поради празните курсове).

Къде е тогава този дъмпинг?
Водещата мотивация на евродепутатите, които подкрепят настоящия вид на Мобилния Пакет, е да се борят срещу социалния дъмпинг в транспорта и да осигурят лоялна конкуренция на европейския пазар. И KPMG анализаторите, и проф. Клаус считат аргументите за социалния дъмпинг за неоснователни.
Според авторите на българския доклад, средната заплата в българската транспортна индустрия е 1750 евро на месец. Това, разбира се, е по-малко от парите, които може да изработи шофьор в Германия, но си припомнете, че средната заплата в България е само 650 евро на месец. Проф. Петер Клаус също счита твърдението за дъмпинг в Централна и Източна Европа за неоправдано.
„Статистически, България е най-малко проспериращата държава в ЕС. Настоящите брутни разходи (2018/19г.) за международни шофьори са 25 000 – 28 000 евро на година и нарастват значително. В момента тези разходи са около 20-30% по-ниски от 36 000 – 38 000 евро, колкото е отчетената заплата в западните страни (като Германия), но в сравнение със заплатата на средностатистическия български работник, заплатата на шофьора е няколко пъти по-голяма“ – извадка от доклада.

България ще се бори за справедливо законодателство
България ще търси съюзници от държавите членки на ЕС, за да се бори с неизгодните предложения в Мобилния Пакет.
„Ние не сме против Мобилния Пакет; напротив, ние вярваме, че е необходим, но трябва да бъде балансиран и да гарантира еднакви условия за всички държави членки на ЕС.“– каза Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на СМП.
Българският транспортен министър съобщи, че ще настоява за преговори основно по отношение на разпоредбите, засягащи каботажа, задължителното завръщане на камионите до държавите и забраната за ползване на седмичната почивка в превозното средство.
„Направихме сериозно пазарно проучване, възложено от транспортната индустрия, което (…) без съмнение доказа последствията от прилагането на разпоредбите на Мобилния Пакет. Данните от анализа ще бъдат разпратени до евродепутати, до Европейската комисия и по време на междуинституционалните преговори“ – каза Росен Желязков, министър на транспорта. Според него данните доказват значително несъответствие между очакванията на евродепутатите и крайните резултати.
Струва си да отбележим, че Желязков е една от петте личности, които според „Политико“ могат да повлияят значително върху крайния вид на Мобилния пакет.

 

Източник: https://trans.info/en/bulgarian-transport-companies-could-go-bankrupt-with-the-mobility-package-thousands-of-truckers-will-be-out-of-work-163386

0 виж още →

Росен Желязков: Пазарното проучване на въздействието на Пакета за Мобилност I потвърждава опасенията за негативен ефект върху бизнеса и екологията

Анализът на въздействието на Пакета Мобилност I потвърди опасенията ни за негативен ефект върху транспортния сектор и екологията. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на представяне на пазарното изследване и оценката на въздействие на сегашния вариант на Пакета за Мобилност I върху българския международен товарен сухопътен транспорт.

„Разполагаме със сериозно пазарно проучване, възложено от транспортния бранш, което има по същество характер на оценка и по безспорен начин показва какви ще са последиците от прилагането на така разписаните текстове в Пакета за Мобилност I. Данните от анализа ще бъдат предоставени, както на нашите евродепутати, така и на различните формати в ЕК и по време на междуинституционалните разговори“, обяви министър Росен Желязков. По думите му данните показват сериозно разминаване между обявената и реално провежданата европейска политика, и какъв ще е крайният резултат от това.

„От проучването е видно, че на годишна база само за гориво разходите ще нараснат с около 155 млн. евро, заради задължителното връщане на празни камиони до държавата на установяване. Това ще доведе до увеличаване на въглеродните емисии, а в същото време в ЕС се обсъжда намаляване на замърсяването. 50% празни курсове не са от полза нито за „социалните права на … камионите“, нито за екологията в Европа“, изтъкна още министър Желязков. Той бе категоричен, че единомислещите държави не бива да се разколебават в единността си като в момента се начертават допустимите и не допустимите подходи по Пакет за Мобилност I.

„И ние се изненадахме от обема на загубите, които ще претърпим от въвеждането на един не балансиран Пакет за Мобилност I. Ние не сме против Пакета, но не може да се предлагат подобни сериозни реформи без ЕС да направи оценка на въздействието, как тези нови предложения биха повлияли върху транспортния бизнес“, коментира Йордан Арабаджиев, от Съюза на международните превозвачи.

Проучването на въздействието на Пакета за Мобилност I е извършено от KPMG по поръчка на браншовите организации от международния автомобилен превоз на товари. От KPMG заявиха, че тяхното изследване показва, че компании, притежаващи 36% от камионите, или ще преустановят, или ще преместят бизнеса си, а близо 14 000 души, пряко ангажирани в товарните превози в ЕС, ще загубят работата си.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/rosen-zhelyazkov-pazarnoto-prouchvane-na-vuzdeystvieto-na-paketa-za-mobilnost-i-potvurzhdava-opaseniyata-za-negativen-efekt-vurhu-biznesa-i-ekologiyata

0 виж още →

Стачка блокира кораби и фериботи в Гърция на 24 септември

Общогръцка стачка на екипажите на всички категории кораби е обявила Гръцката моряшка федерация следващия вторник, 24 септември, съобщи АНА-МПА. Очаква се корабите да останат в пристанищата от 6 сутринта на 24 септември до 6 сутринта на следващия ден, предаде БТА.

Стачката е в знак на несъгласие със законодателния пакет за икономическо развитие, подготвен от правителството на Кириакос Мицотакис, който предвижда
определени промени и в областта на трудовото законодателство. В съобщението не се уточнява срещу кои разпоредби е насочена стачката на моряците.

 

0 виж още →

Германски експерт отхвърля промените в пакет Мобилност 1

Според германския експерт професор Петер Клаус, подготвил доклад за ефектите от влизането в сила на пакет Мобилност I, негативните последствия от него ще засегнат цялата икономика на ЕС. Членовете на ЕНП в транспортната комисия са решили с 13 гласа “за” срещу 11 “против” да продължат да работят по пакета, без да го връщат за корекция. Клаус, който е професор по логистика в университета „Фредерик Александър“ в Ерланген и Нюрнберг, е подготвил доклад за въздействието при влизането в сила на пакет Мобилност I във вида, одобрен от Европейския парламент през април 2019. За целите на доклада проф. Клаус е провел проучвания сред 25 транспортни компании от десет държави от ЕС. Професорът се е фокусирал върху анализ на аспектите, които според него ще окажат най-голямо влияние върху транспортния пазар на ЕС и икономиката на Съюза. Те включват:

– забраната за 45-часова почивка в кабината, която е невъзможно да се приложи поради недостиг на подходящи съоръжения по магистралите и големите транспортни артерии в Европа;

– обвиненията в социален дъмпинг и нелоялна конкуренция, които следва да се разглеждат в по-широка перспектива, според жизнения стандарт и средната заплата на шофьорите от съответната държава;

– задължителното връщане на водача в страната на регистрация на превозното средство, което ще има силно отрицателно въздействие върху транспортния сектор в периферните страни. Това ще има отрицателни икономически (по-голяма вероятност за празен пробег) и екологични ефекти;

– включване на професионални шофьори в ревизираната Директива за командироване на работници, която ще има най-драматично въздействие върху европейския транспортен пазар. 70% от стоките в ЕС се транспортират с камиони. Това няма да е възможно, ако международният транспорт е предмет на нов регламент за командировките, тъй като отчитането на работата на водачите ще стане невъзможно.

Германски експерт отхвърля промените в пакет Мобилност 1

Проф. Клаус представя и най-належащите предложения за промени в пакет Мобилност I, които биха позволили на европейския транспортен сектор да се развива по-нататък в полза на работници, клиенти и на икономиката в ЕС като цяло. Според него е необходимо:

– да се изостави предложението за седмични почивки извън превозното средство и то да се замени с интензивна програма за развитие на инфраструктурата;

– опростяване и хармонизиране на правилата в целия ЕС, вместо да се насърчава националният протекционизъм, като се дава приоритет на националните правила;
– насърчаване на нови модели за транспортни услуги на дълги разстояния;

– въздържане от блокиране на междутърговските операции, което елиминира от пазара много по-малки оператори от периферни държави. Това би довело до значителна загуба на капацитет и гъвкавост в европейския транспорт.

След парламентарните избори в Брюксел Eвропейските консерватори и реформисти и Европейската народна партия гласуваха за изменение на предложенията. Според полския всекидневник Dziennik Gazeta Prawna, миналата седмица членовете на Европейската народна партия в транспортната комисия са решили с 13 гласа “за” срещу 11 “против” да продължат да работят по пакет Мобилност, без да го връщат за корекция. Да припомним, че гласуването за мандата на Тричленката – Европейски парламент, Европейски съвет и Европейска комисия, трябва да се проведе на 24 септември.

В началото на септември в комисията по транспорт на Европейския парламент са избрани нови докладчици. Това са Хена Виркунен (PPE, Финландия), отговорна за графиците за шофиране и почивките на шофьорите, Катерина Конечна (GUE / NGL, Чехия), отговорна за използването на командировки в автомобилния транспорт, Исмаил Ертуг (S&D, Германия), отговорен за достъпа до професията и за пазара. Депутатът Ертуг беше докладчик в предишния парламентарен мандат и стана известен със своите противоречиви предложения относно пакет Мобилност.

 

https://www.kamioni.bg/menu/10/post/24400/Germanski-ekspert-othvyrlq-promenite-v-paket-Mobilnost-1

0 виж още →