Skip to Content

Blog

ВАЖНО! ВРЕМЕННИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ВРЕМЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЧИВКА ПО РЕГЛ. 561/2006г.

Временни-изключения-регл.-561-2-1 към 02.04.2020г.

0 виж още →

Инструкции относно реда за изплащане на компенсации за запазване на заетостта

Информираме Ви, че считано от 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура  за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Днес 1.04.2020 г.  в  бр. 31 на Държавен вестник бе публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 Г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

Според разпоредбите на чл. 2 (1)

 

Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:

 1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;
 3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

(2) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3 – 7 и са декларирали намаляване на приходите от продажби:

NB! (Категория Н (49) Сухопътен транспорт не влиза в изключенията, което означава, че фирмите, извършващи международен автомобилен превоз на стоки могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1).

 1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
 2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.“

В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани:

§ Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Тя съдържа информация за реда и условията за кандидатстване  и е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“;

 


 • Образец на Заявление за изплащане на компенсации  и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 от ПМС 55/2020 (електронен формат);

 


 • Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);

 


 • Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал).

  Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

  За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:

  –          Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);

  –          Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);

  –          Заповед за преустановяване на работа.

  Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.

  Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт.

  Всички необходими документи, ще откриете в прикачените файлове по-долу.

 

С уважение,

 

Екипът на СМП

Процедура за кандидатстване на работодатели

Заявление за изплащане на компенсация

Указания за попълване на списък на работниците и служителите

Списък на работници и служители

0 виж още →

Министри на транспорта изпратиха писмо до институциите на ЕС с призив за спиране на Мобилен пакет 1.

Неофициален превод ( СМП)

 

До

Председателят на Европейския парламент

Председателят на Европейската комисия

Хърватското

30-ти Март, 2020г.
Уважаеми председател на Европейския парламент, уважаеми председател на Европейската комисия,

Уважаемо председателство,

На 18-ти Март, по време на нашата видео конференция на високо ниво относно въздействието на Covid-19 върху транспорта, ние всички стигнахме до заключение, че осигуряването на свободно предвижване на стоки до всички части на ЕС е от първостепенно значение, и че транспортните предприятия са сред най-засегнатите дружества от разразяването на пандемията.

Безпрецедентното разпространение на коронавируса, вече се отрази изключително негативно, и ще продължава да се отразява така, за съжаление, върху транспортния сектор.

Очаква се някои от важните предприятия да затворят врати или да прекъснат своите дейности, което ще доведе до значително намаление на предлагането на транспортни услуги и  това ще увреди процеса по доставка на стоки до европейските граждани, както и функционирането на икономиката.

Имайки предвид факта, че ЕС най-вероятно ще претърпи изключително икономическо забавяне през 2020г., ако не и дори дълбока рецесия, искаме да привлечем вниманието ви върху законодателната процедура по Мобилен пакет 1.

По-голямата част от транспортните компании в ЕС са малки и средни предприятия, които са изключително уязвими. ЕС трябва да фокусира своите усилия в подкрепа на тези предпрития по време на драматичната ситуация, в която се намираме, както подпомага на европейските авиолинии чрез измяна на конкретното законодателство.

Вместо обаче да подходят по същия начин, в нашата сфера се прави опит да се гласуват разпоредбите на Мобилен пакет 1, които в комбинация с последиците от Коронавируса, буквално ще доведат до несъстоятелност множество европейски транспортни фирми.

Състоянието на транспортния сектор в ЕС през 2020г. е коренно различно от това в 2019г., да не говорим за разликите с 2015г., когато започна работата по Мобилен пакет. Оценките на въздействието, във връзка със законодателните предложения, са изключително неактуални. Решенията, предложени в Мобилен пакет 1 трябва да бъдат преоформени, за да отговорят на настоящата икономическа реалност.

Ние всички сме съгласни, че пътният транспорт е жизненоважен за осигуряването на продукти от първа необходимост, включително медикаменти, медицинско оборудване, храна, както в настоящата криза, така и след нея. Но това няма да бъде възможно, ако шофьорите са принудени да се завръщат до страната си и да ползват дълги почивки там, или да пътуват с превозните си средства обратното до страната по установяване на транспортното предприятие. Ефективността на транспортните операции ще бъде нарушена и от рестрикциите, наложени върху каботажните операции и ограничаването на допълнителните операции по товарене/разтоварване.

По време на законодателната процедура, свързана с Мобилен пакет 1 , ние многократно посочвахме, че забраната за ползване на нормалната седмична почивка в превозното средство не трябва да бъде налагана, без да бъде осигурена необходимата инфраструктура в ЕС. Отпадането на тази забрана би могло да спомогне социалното дистанциране на водачите, което е сред основните мерки за борба с Covid-19.

Предвид създадената ситуация, вярваме, че гласуването на Мобилен пакет 1 в настоящия му вид, не е нито разумно, нито оправдано.

 

Икономическата ситуация в ЕС, когато кризата с коронавируса приключи ще бъде напълно различна от настоящата. Ние не можем да предвидим за какъв период ще трябва да отговаряме на допълнителни мерки – като здравни проверки. Секторът на пътния транспорт има нужда от нови решения, които са в тон с новата реалност. Затова, ние спешно призоваваме за отмяна на работата по Мобилен пакет, докато пандемията приключи и за преоценка на ситуацията в транспортния сектор.

Ние вярваме, че транспортните предпрития и техните служители заслужават и трябва да бъдат максимално конкуретоспособни и след като пандемията приключи.

 

С уважение,

Rossen Jeliazkov

Minister of Transport, Information Technology and

Communications of the Republic of Bulgaria

László Mosóczi

Minister of State for Transport,

Hungary

Jaroslav Narkevič

Minister of Transport and Communications,

Lithuania

Andrzej Adamczyk

Minister of Infrastructure

of the Republic of Poland

Yiannis Karousos

Minister of Transport, Communications and Works,

Cyprus

Tālis Linkaits

Minister for Transport and Communications of

the Republic of Latvia

Ian Borg

Minister for Transport, Infrastructure and Capital

Projects, Malta

Lucian Nicolae Bode

Minister of Transport, Infrastructure and

Communications, Romania

0 виж още →

ВАЖНО!! – Инструкции във връзка с водачите, поставяни под карантина

 1. Инструкции_търговски дружества
 2. Листовка за водачи
 3. RD-01-130_Приложение 1
 4. RD-01-140_Приложение 2
 5. RD-01-158_Приложение 3
 6. Предписание за карантина_Приложение 4
 7. Приложение 5 – Образец
0 виж още →

СИТУАЦИЯ В УНГАРИЯ

Съгласно разпоредбите на Здравното министерство, които са в сила от днес – в случай на съмнение за зараза с COVID-19 на шофьор, при проверка от граничните власти, той няма да бъде допуснат на територията на страната.

Не се предвижда карантина за чужди граждани в Унгария към момента.

Но при влизането на територията на страната ще трябва да преминат медицински преглед :

А – Когато при влизане в Унгария, медицинския преглед не повдига съмнения за зараза на шофьора със COVID-19 :

– В случай на унгарски граждани :  с дестинация на разтоварване Унгария : 14 дневна карантина е задължителна!

– В случай на чуждестранни граждани : водачът разполага с 24-часа след разтоварване да напусне страната.

– В случай на транзит – няма промяна, използване на транзитни пътища, възможно най-кратките.

– По време на шофирането в Хърватия водачите трябва да носят ръкавици и маски.

 

B – Когато при влизане в Унгария, медицинската проверка заподозре зараза с COVID-19 :

-В случай, че шофьорът е унгарски гражданин, ще бъде поставен под карантина.

– В случай, че шофьорът е чуждестранен гражданин – няма да бъде допуснат да премине.

0 виж още →

Храна, вода и предпазни средства за шофьорите на камиони на границата осигурява Съюза на международните превозвачи

Транспортният бизнес съдейства за решаване на кризата, но призовава за спешно решение на проблема

2000 бутилки вода от 1,5 л, 5000 кроасана, 1000 маски, 1000 чифта ръкавици и 1000 дезинфектанта ще бъдат осигурени за блокираните на границата с Турция шофьори на камиони от Съюза на международните превозвачи у нас. Помощта е безвъзмездна и се предоставя от членовете на браншовата организация в съвместна акция с Областната дирекция на МВР в Хасково.  Жизненоважните артикули вече са осигурени и окомплектовани в съответствие с изискванията за превенция на разпространението на COVID-19. Те са доставени днес, рано сутринта с транспорт, осигурен от СМП, като доброволци от страна на превозвачите ще помогнат също и за раздаването им на нуждаещите се шофьори. Подборът е съобразен с препоръките на властите и организациите с опит в оказването на помощ при такива кризи, като са проведени разговори и с браншови организации от турската страна.

“Тази акция беше организирана буквално за часове с участието на нашите членове. По този начин ние демонстрираме с действия добрата воля на транспортния бизнес и конструктивната си позиция за търсене на решения за излизане от критичното положение. Опазването на здравето и живота на шофьорите на камиони без значение от тяхната националност е наш основен приоритет и в такива моменти трябва да обединяваме усилията, да търсим заедно решения и всеки да прави, каквото е възможно”, обясни Ангел Траков, Председател на УС на Съюза на международните превозвачи.

От Съюза на българските превозвачи изразяват надежда, че кризата с трудното преминаване на границата, ще намери бързо решение чрез преговори.

“Вярваме, че в моменти на криза всички страни трябва да прояват добра воля в търсене на решения в полза на обществото и хората. Както ние помагаме на турските шофьори и сме в постоянен диалог с нашите колеги в Турция, така се надяваме, че турската държава ще прояви добра воля и ще намери бързо решение на проблема и забавянето на пропускателните пунктове от тяхна страна.”, коментира още Траков. “В същото време трябва да се знае, че блокирането на транзита между Европа и Турция води до допълнително натоварване върху транспортния бизнес у нас в кризисна ситуация. Освен рискове за шофьорите, забавянето на границата води до загуби, още по-трудно функциониране, още работни места под въпрос.”, категоричен е той.

Затова от СМП изразяват готовност да подпомагат търсенето на ефективни решения за запазването на т. нар. “зелени коридори” за свободно и ефективно придвижване на товарите и стоките от първа необходимост.

0 виж още →

!!!ВАЖНО – МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТМЕНИ ЗАБРАНАТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЗА ТУРЦИЯ!

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТМЕНИ ЗАБРАНАТА ЗА ВЛИЗАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ 70 ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ!
ПРОЧЕТЕТЕ ЗАПОВЕДТА НА СЛЕДНИЯ ЛИНК :

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/rd_01-152.pdf?fbclid=IwAR3h9fbhjeaKHORAiwpXo3izyFPSwRVxoxBOBN_SQOzh2intLHsfBGfCADA

0 виж още →

!!!ВАЖНО – ИНСТРУКЦИИ ЗА ВОДАЧИТЕ,ПОПАДНАЛИ В ЗАДРЪСТВАНЕ НА ГКПП!!

Позоваване на чл.12 регл. 561 <- КЛИК

0 виж още →

ВАЖНО!!! – НОВИ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА “ЗЕЛЕНИ ЛЕНТИ” ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_510

0 виж още →

!!!ВАЖНО – ФРАНЦИЯ И ИСПАНИЯ – ОТПАДАНЕ НА ЗАБРАНИ!!

Франция – вдигат се ограниченията за управление на тежкотоварни превозни средства, с товароносимост над 7.5 тона, до 20-ти Април 2020г., считано от 21-ви Март.

1.Дневно време на управление – до 10 часа на ден, или 11 часа на ден – два пъти в седмицата.
2. Увеличаване на дневното време за управление до 60 часа седмично или 102 часа за две последователни седмици, при условие, че се спазват правилата регулиращи времето на управление и периоди на почивка.

Испания – днес, със Заповед 262/2020г. , се приеха промени за премахване на всички забрани, съществуващи в Испания, включително Каталуния и Паис Васко, от утре – 23-ти Март , няма да има ограничения / забрани за управление за сухопътния транспорт, за да се гарантира доставката на всички необходими продукти. Ще бъде позволено да циркулира стока – транспорт на основни стоки, транспорт на опасни товари (ADR) , допълнителни транспорти надвишаващи нормалната товаримост и размер на превозните средства.

0 виж още →