Skip to Content

Blog

Мобилен пакет – официално публикуван във вестник на ЕС

 

Днес, (31.07.2020 г.) в официален вестник на ЕС бр. L 243 са публикувани, законодателните актове, касаещи международния автомобилен превоз на стоки или т.нар Мобилен пакет 1.

Допълнителна инфoрмaция и пълните текстове на български език на следните законодателни актове:

📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за
максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и
дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на
адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
относно електронната информация за товарни превози (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ДИРЕКТИВИ
📌★ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на
Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

може да намерите в линка към публикацията:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A249%3AFULL&from=BG&fbclid=IwAR15JPCvxrQ8kVc-i1a4q9dslp8jhaawLgtjx2qa20-lHWgG6-KtGcwnDiY

0 виж още →

Мобилен пакет – Официална публикация в вестника на ЕС

 

Днес, (31.07.2020 г.) в официален вестник на ЕС бр. L 243 са публикувани, законодателните актове, касаещи международния автомобилен превоз на стоки или т.нар Мобилен пакет 1.

Допълнителна инфoрмaция и пълните текстове на български език на следните законодателни актове:

📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за
максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и
дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на
адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
относно електронната информация за товарни превози (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ДИРЕКТИВИ
📌★ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на
Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

може да намерите в линка към публикацията:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A249%3AFULL&from=BG&fbclid=IwAR15JPCvxrQ8kVc-i1a4q9dslp8jhaawLgtjx2qa20-lHWgG6-KtGcwnDiY

 

0 виж още →

МЯРКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В СЕКТОРИТЕ “ТРАНСПОРТ” И “ТУРИЗЪМ”

Уважаеми колеги,

 

С Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г. е определена мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт“ и „Туризъм“.

 

Според взетото решение фирмите, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки могат да кандидатстват за изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца.

 

Работодателите и самоосигуряващите се лица подават в дирекция “Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

 

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

Допълнителна информация и указания за кандидатстване и изплащане на компенсации на работодатели

 

Решение на министерски съвет № 429 от 26.06.2020г. – Решение на МС

Приложение 1 Държавни помощи

Приложение 2 Указания за кандидатстване –Указания за кандидатстване

Приложение 3 Заявление работодател – Заявление от работодател

Приложение 4 Заявление самоосигуряващо се лице

Приложение 5 Списък работодатели –Списък_работодатели

Приложение 5А Декларация самоосигуряващо се лице

Приложение 6 Указания за изготвяне на Списък от работодател – Указания_списък

 

 

 

 

0 виж още →

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА – ПРЕФЕРЕНЦИИ ТОЛ СИСТЕМА

В резултат на ползотворното сътрудничество между Frotcom България /ДАК-22 ЕООД/ и Съюза на международните превозвачи имаме удоволствие да предоставим на всички наши членове специално предложение, свързано с въвеждането на Тол системата в България за използване на телематичната система Frotcom. Предложението се изразява в преференциални ценови условия, независещи от големината на автомобилният парк на фирмите.

Специално предложение- 15.06.2020 – Съюза на международните превозвачи

0 виж още →

ВАЖНО!!! ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ

 Водачите на тежкотоварни автомобили не следва да бъдат подлагани на самоизолация, но трябва да попълнят онлайн формуляр за локализиране до 48 часа преди влизане в държавата, който можете да откриете на следния линк :
Също така трябва да носят в себе си трудов договор, командировъчна заповед и копие от лиценза на фирмата.
0 виж още →

СМП и браншови организации от още шест държави с обща позиция срещу дискриминационни текстове в пакет Мобилност

СМП и браншови организации от още шест държави с обща позиция срещу дискриминационни текстове в пакет Мобилност
Спорните регламенти ще доведат до повече вредни емисии и допълнително натоварване на пътища и граници, алармират превозвачите
46% от курсовете заради задължителното връщане на камиони у нас ще бъдат “празни”, показва обновена оценка на KPMG
За отпадане на регламентите в пакет Мобилност, свързани със задължителното прибиране на камиони и шофьори в държавите на регистрация, призоваха в обща позиция организация на транспортния бранш от седем държави, сред които и Съюзът на международните превозвачи у нас. В писмо до членовете на Транспортната комисия в Европейския парламент бизнесът моли за отмяна на двата спорни текста, които изискват шофьорът да се връща в страната, в която е регистрирано превозното средство, поне веднъж на 4 седмици, независимо къде се намира, а камионите да се прибират в държавата, в която е регистрирана фирмата, поне веднъж на 8 седмици. Новите изисквания бяха приети на първо четене от евродепутатите в началото на април, а на 8 юни предстои повторното им разглеждане в Транспортната комисия.
“Позицията на първо четене на Съвета на ЕС, противоречи на целите на Европейската зелена сделка, чрез изискването за завръщане на превозните средства на всеки 8 седмици, както и противоречи на основни свободи на Единния пазар, изисквайки водачите да се завръщат до държавата членка по установяване за периодите на почивка, без да се взема под внимание тяхното желание.”, се казва в общата позиция на превозвачите от България, Полша, Унгария, Румъния, Литва, Кипър и Малта. Браншовите организации обръщат и изрично внимание на променения контекст и усложнена ситуация в условията на COVID-19 криза.
В писмото си организациите подкрепят категорично свободата на водача да избере къде да прекара своята седмична почивка. В него обаче се подчертава, че налагането на конкретно местоположение за завръщане на водача нарушава основни права за свободно придвижване, гарантирани на всички граждани на ЕС.
Изискването за завръщане на камионите в държавата на регистрация на фирмата на всеки 8 седмици пък е определено като изключително ограничителна и дискриминационна мярка, която ще постави в неизгодна позиция компаниите в държави членки по периферията на ЕС. В писмото се обръща внимание, че тя ще има и негативни последствия върху околната среда и натовареността на пътищата и границите в Европа, заради излишното движение на камиони. В подкрепа на това твърдение в позицията се цитират оценки, според които почти половината от превозните средства ще трябва да се завръщат напразно без товар до държавите си по установяване.
Това се доказва и от обновеното изследване на последиците от въвеждането на Пакет Мобилност върху българския транспорт, изготвено от KPMG по поръчка на СМП. Според направената оценка дори при срок за завръщане на камионите от 8 седмици, 46% от курсовете, които са принудени да реализират превозвачите обратно към България, ще бъдат без товар. Приблизително същият ще бъде делът на камионите, които ще се връщат обратно празни към Европа след почивката. В резултат на това анализаторите изчисляват, че CO2 емисиите от дейността на международния сухопътен транспорт ще нараснат с приблизително с 2%, което противоречи на визията на ЕС за намаляване на негативния отпечатък върху околната среда.
“Излишното увеличаване на движението ще натовари допълнително и пътищата, и граничните пунктове. Според новите изисквания камионите ще имат шест задължителни завръщания в България, което значи допълнителни 10 дни на пътя. И това не е разумно не само за бизнеса, а за обществото.”, обяснява Йордан Арабаджиев, Изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.
Според симулативния анализ на KPMG новата мярка ще увеличи трафика през българските гранични пунктове Дунав мост 1, Дунав мост 2 и Калотина съответно с 49%, 217% и 79%.
Изследването показва още, че ако Пакет Мобилност бъде приет окончателно в сегашния му вариант, много български транспортни компании ще бъдат принудени да прекратят дейността си или да я изместят в друга държава, а 36% от товарните автомобили ще спрат да се движат. Това създава и реална опасност близо 14 000 професионални шофьори и административен персонал, ангажирани в сектора, да останат без работа. Негативният социален ефект ще е още по-значителен, заради пряката свързаност на други обслужващи бизнеси, както и издръжката на цели семейства.
Според оценката печалбата на българските компании, занимаващи се с международен транспорт, ще намалее драстично, което се очаква да резултира пряко и в намаляване на БВП на България с до 1,5%.
“Обръщаме внимание, че при изготвянето на оценката експертите са използвали изходни данни от предходни години и съответно не са взети под влияние и негативните последици от кризата с COVID-19. Ако те се наложат върху картината в момента, приемането на Пакет Мобилност в този му вид би означавало директна екзекуция на много транспортни компании не само у нас, но и в други европейски държави.”, обяснява още Йордан Арабаджиев . “Затова ние и колегите ни от много държави, се надяваме евродепутатите да преоценят разумно ситуацията, да преразгледат тези спорни текстове и да вземат решение, съобразено с европейските ценности, принципи и приоритети.”, допълни той.
0 виж още →

Франция- декларации за шофьори

От 25-ти Май водачите, извършващи международни транспортни операции в/през Франция, трябва да разполагат с 2 документа :

French declaration

0 виж още →

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях  по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 29.05.2020 г. (включително) на следната електронна поща:

public.consultation@mi.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Файлови документи

 

Допълнителен линк към процедурата:

https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/4637

 

 

Важно!!! – всички документи и заявления са архивирани с разширение .rar.

0 виж още →

ВАЖНО!!! УДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЕС!!!

Европейският парламент и Съветът на ЕС публикуваха РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/698 за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно
подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и
отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на
транспортното законодателство разширяването на определени сертификати, лицензи и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение. Регламентите на ЕС влизат в сила днес.
Извънредните мерки, предвидени в правния акт, се прилагат за документи, които изтичат между 1 февруари 2020 и 31 август 2020 г. Тези документи са както следва:
– шофьорски книжки и професионална квалификация на водачите (валидността им е удължена със 7 месеца)
– технически прегледи на превозни средства (валидността им е удължена със 7 месеца),
– лицензи на Общността, сертификати и разрешителни за автомобилен транспорт (валидността им е удължена с 6 месеца).
Линк към регламента на български език :
Линк към регламент на английски език :
0 виж още →

ВАЖНО!!! Съгласно заповед № РД -01-274/21.05.2020г. водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници и водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки, няма да бъдат поставяни под карантина!!!! Отпада карантината и на водачите, които са под карантина към момента на влизането в сила на заповедта!!!

Линк към заповедта : https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/21/1590075265420document_covid_rd-01-274_zabrana_za_vlizane_na_teritoriiata_na_rblgariia.pdf?fbclid=IwAR1SvJdBjxCTgU_7037XltyzwsP4OLEn5gjNsArM1XaNk-94NESNydK20WE

0 виж още →