ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

НИЕ, представителите на фирми за международни товарни превози, обединени в Съюза на международните превозвачи,

Констатираме с тревога и загриженост, че срещу нас и България се води икономическа  война с политически средства! В Европейския парламент има политици, които се опитват в последната минута, без оглед на европейските ценности, закони и правила, да наложат рестрикции за транспортния бранш чрез спорния Пакет Мобилност 1. Да предопределят съдбата на важен за Европа сектор за години напред  без гаранции, че ще носят политическата отговорност за решението си през следващия мандат на ЕП.  Очевидно е, че в основата на тези действия е стремежът за пренасочване на паричните потоци и прекрояване на европейския пазар, а не загриженост за социалните права на шофьорите.

Ето защо, потвърждаваме позицията си срещу регулациите в Пакет Мобилност 1 и подчертаваме, че „червените линии“ за компромис и общ подход отдавна са прегазени.

Икономическите и социалните последици за страната ни ще бъдат разрушаването на един динамичен отрасъл, източник на около 15% от БВП на България, поради заплаха от фалити или пререгистрация на транспортните фирми в други държави, както и принудителна емиграция на близо 120,000 заети в бранша и техните семейства. България, като периферна географски страна в ЕС със силен транспортен бизнес, от самото начало е сред изчислените жертви на Пакета „Макрон“.

НИЕ, българските предприемачи от транспортния бранш, отказваме да приемем подобна съдба за България в Европейския съюз. Искаме Родината ни да бъде динамична икономическа сила със собствен бизнес и със свои капитали, а не единствено евтина дестинация за аутсорсинг, разчитаща на социална помощ от еврофондовете.

Отвратени сме от лицемерието и непочтените действия на лобистите в ЕП! Ще протестираме и тук, в България, и пред парламента в Страсбург, и по пътищата на Европа, с всички сили и с всички средства!

Ние сме решени да се борим – за нашия бизнес, за нашите семейства, за транспортния бранш, за нашата страна!  За вярата в европейското бъдеще на България!

Вярваме, че всички, загрижени за добруването на България, ще ни подкрепят!

Гласувана от Общото събрание на СМП на  23 март 2019 г. в Пловдив

 

 

DECLARATION

General meeting of the Union of International haulers

 

We, the representatives of the international haulers as members of the Union of International Haulers, would like to express our concern that there is currently an economic attack against us and our business by political means. There are politicians in the European Parliament who are stepping over European values, laws and rules in order to impose lobbyist restrictions on the transport sector, using Mobility Package 1. That could deter the development of this key sector for years to come. Moreover, they are trying to push this in the last minute without any guarantees that they will take political responsibility for their actions in the next term of the European Parliament. It is obvious that the aim of these actions is to transfer the flow of money in the sector and reshape the European market without actually caring for the social rights of the drivers.

This is why we are reaffirming our position against the regulations in the Mobility Package 1. We would like to state that the “red lines” for compromise and a common approach have long been crossed.

The economic and social consequences for our country will be the destruction of a dynamic sector, which makes up 15% of Bulgaria’s GDP, due to the threat of Bulgarian companies going bankrupt or being forced to register in other countries. A forced emigration could affect 120,000 workers in the sector and their families. Bulgaria is a country with a strong presence in the transport sector, while being in the geographic periphery of Europe, and thus has been identified as one of the victims of the Macron Package.

We, the Bulgarian entrepreneurs from the transport sector, refuse to accept this to be the fate of Bulgaria in the European Union. We want our homeland to be a dynamic economic power with an autonomous business and its own capital, and not a mere outsourcing destination that relies on European funds.

We are disgusted with the hypocrisy and dishonest actions of the lobbyists in the European Parliament. We will protest here in Bulgaria, and in front of the Parliament in Strasbourg, and on the European roads by all means possible.

We are determined to fight for our business, our families, the transport sector and for our country, for the European future of Bulgaria.

We believe that everyone who is concerned with Bulgaria’s wellbeing will support us.