Днес(27.02.2024г.) в Държавен вестник бе публикувано Постановление № 30, което одобрява държавна помощ в размер на 50 млн. лв за схема за държавна помощ „помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в република българия“. Помощта ще бъде разпределена съгласно схемата, одобрена с Решение на МС № 127. С пълния текст на Решението и схемата можете да се запознаете на следния линк : https://pris.government.bg/document/982c89e93339523bf05e5084c952f161 .
Сумите, които ще получат транспортните предприятия ще бъдат определени като процент от разходите им за тол такси в България през изминалата 2023г.
За помощта ще може да се кандидатства, след публикуването на Заповед от председателя на Управителния съвет на АПИ.
За да получите финансова помощ, ще трябва да изпратите заявление, което да съдържа : данни на заявителя, декларирани данни за притежаваните тежкотоварни превозни средства, ведно с копия на свидетелства за регистрация, 2 броя справки за платените тол такси за календарната 2023г.  и удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка, по която ще очаквате плащане.
Съветваме ви да подготвите комплект с тези документи предварително, за да имате готовност за бърза реакция.
Ще ви държим информирани с всяка актуализация на тази тем
нес(27.02.2024г.) в Държавен вестник бе публикувано Постановление № 30, което одобрява държавна помощ в размер на 50 млн. лв за схема за държавна помощ „помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в република българия“. Помощта ще бъде разпределена съгласно схемата, одобрена с Решение на МС № 127. С пълния текст на Решението и схемата можете да се запознаете на следния линк : https://pris.government.bg/document/982c89e93339523bf05e5084c952f161 .
Сумите, които ще получат транспортните предприятия ще бъдат определени като процент от разходите им за тол такси в България през изминалата 2023г.
За помощта ще може да се кандидатства, след публикуването на Заповед от председателя на Управителния съвет на АПИ.
За да получите финансова помощ, ще трябва да изпратите заявление, което да съдържа : данни на заявителя, декларирани данни за притежаваните тежкотоварни превозни средства, ведно с копия на свидетелства за регистрация, 2 броя справки за платените тол такси за календарната 2023г.  и удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка, по която ще очаквате плащане.
Съветваме ви да подготвите комплект с тези документи предварително, за да имате готовност за бърза реакция.
Ще ви държим информирани с всяка актуализация на тази тема.