b4c71c7acbac00d9e8ca1fe795e6a9e8   Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че с Държавен вестник, бр. 42 от 03.06.2016 г. в Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари са направени следните изменения:

  1. Срокът за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници или товари от 30-дневен става 15-дневен от датата на подаване на заявлението.
  2. Срокът за издаване на заверено копие на лиценз на Общността за превоз на пътници или товари от 10-дневен става 7-дневен от получаването на заявлението.
  3. Срокът за издаване на дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари или дубликат на заверено копие на лиценза на Общността от 7-дневен става 3-дневен от датата на подаване на заявлението.