По покана на д-р Робърт Хомоля – министър на транспортната политика на Република Унгария, Съюзът на международните превозвачи участва в среща на министрите на високо ниво, която беше проведена в град Будапеща на 6 март 2018 год. с участието на министрите от Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания, представители на браншови организации, представители  ЕК и транспортни компании с цел дискусия на „Бъдещата конкурентоспособност на автомобилния транспорт в светлината на Транспортния пакет”.

На срещата бе предложена възможност за дискусия на високо ниво на някои от ключовите елементи от Транспортния пакет, между които командироването на водачи, правилата за управление и почивка и правилата за каботажа и международния транспорт. Дискусията предостави възможност на представителите на Съюза на международните превозвачи да споделят вижданията на българския транспортен сектор.

Съюзът на международните превозвачи  подчерта, че промените, предлагани в този вид, са направени с конкретна цел – намиране на законов начин за ограничаване на  дейността на транспортни дружества от определени държави членки само и единствено поради тяхната конкурентноспособност и заплахата за останалите.

Подчертана бе липсата на реален диалог и упорството на бюрократите от Брюксел, които не отговарят на реалните въпроси на бизнеса и които не се вслушват в посланията на транспортния сектор. Това води до разединение в позициите на отделните държави членки, а намирането на решение става все по-трудно, поради задълбочаващите се конфликти.

На този важен етап от преговорите относно социалния и пазарния стълб на Транспортния пакет Съюзът на международните превозвачи  изрази готовност  да  работи  по общ подход  с цел постигане на компромисно решение, но при условие, че бъдат защитени интересите на българските превозвачи в максимална степен.  За изпълнението на тази цел са необходими отстъпки от всички държави членки.

 

 [:en]The Union of International Haulers participated in a Ministerial Summit held in Budapest on 6 March 2018. The meeting was organized by invitation of Robert Homolya Dr – Minister of Transport Policy of the Republic of Hungary. Ministers from Croatia, The Czech Republic, Estonia, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Spain, branch organizations representatives, representatives of the European Commission and transport companies also took part in the Summit with the aim of discussion of „Future competitiveness of the road transport sector in the context of the Mobility Package”.

The meeting offered an opportunity for a high-level discussion of certain key elements of the Mobility Package amongst which are posting of workers, driving and rest rules, cabotage and international transport rules. The discussion enabled the Union of International Haulers representatives to present the view of the Bulgarian transport sector.

The Union of International Haulers underlined that the changes offered in this way have a concrete aim – finding out a legal way for restriction of the activity of transport companies from separate Member States solely due to their competitiveness and threat for the rest.

The delegates emphasized the lack of real dialogue and the persistence of the Brussels bureaucrats who do not answer the real questions of business and who do not listen to the messages of the transport sector. This leads to differences in the positions of the separate Member States and finding a solution becomes more and more difficult due to the increasing conflicts.

At this crucial stage of the negotiations regarding the social and market pillar of the Mobility Package the Union of International Haulers expressed readiness to work under common approach aiming at reaching a compromise solution but only provided that the interests of the Bulgarian haulers are protected to the maximum extent. With a view of fulfillment of this goal there are concessions necessary by all Member States.