Skip to Content

Общи новини

Актуализиране на информацията за приложените мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Автогари
Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и превенция на населението.
Сертификати за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 31 декември 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)
На основание член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство:
срокът за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност, който в съответствие с посочените разпоредби щеше да е изтекъл или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължен или е бил удължен за всеки отделен случай за срок от седем месеца. Удостоверенията за професионална компетентност остават съответно валидни;
валидността на картите за квалификация на водачи, посочени в приложение II към Директива 2003/59/ЕО, която щеше да е изтекла или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължена или е била удължена за срок от седем месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.
Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност при превоз на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с Covid-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Резервационна система
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
Подаване на заявления
До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
Изпити
Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазванетои на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор:
Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г на Министъра на здравеопазването, а именно:
задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
При провеждането на съответните изпити, следва да се:
да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
да се съзададе организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;
дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.
Психологически изследвания
Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се:
поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2;
осигури дезинфектант за ръце;
създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
Изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006
Във връзка с удължаването на срока на въведеното извънредно положение в държавите членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и с цел осигуряване непрекъснатост на потока от стоки, Европейската комисия предостави възможност на държавите членки за нотифициране на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка съгласно член 14, параграф 1. В тази връзка Република България е поискала разрешение и е получила одобрение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 съгласно член 14, параграф 1, както следва:
Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9.00 часа на 11 часа;
Дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от поне 24 часа, при условие че водачът ползва поне 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки и компенсацията за тези две намалени седмични почивки се ползва преди следващия период на почивка;
Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за водача да ползва редовната седмична почивка в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.
Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 18 април 2020 г. до 24:00 ч. на 31 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.
Общи мерки
Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
Поддържане на висока хигиена.
Интензивно проветряване на работните помещения.
Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
Ограничаване на служебните пътувания.
Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
Измерване на телесната температура на служители и посетители.
Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.
28.10.2020 г.
Указания за провеждане на обучения, изпити и извършване на психологически изследвания във връзка с прилагането на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки.
Съгласно въведените със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 29.10.2020 г. до 30.11.2020 г. всички лица, които организират обучения за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обучения на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, обучения на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, провеждането на съответните изпити и извършването на психологически изследвания в страната са длъжни да:
Организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
1.1. редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед РД-01-609/21.10.2020 г.;
1.2. недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
1.3. инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;
1.4. създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2..
1.5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).
Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари да се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
при провеждане на практическо обучение, преподавателят и обучаемият да бъдат с поставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
да се осигурят дезинфектанти за ръце и за обработка на повърхностите в автомобила;
да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки обучаем, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които преподавателя и обучаемите се докосват с ръце;
При провеждането на съответните изпити:
3.1. да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
3.2. да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
3.3. да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
3.4. да се съзададе организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2..;
3.5. да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
3.6. да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
3.7. по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
3.3. след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
3.9 да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
3.10. да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
3.11. да се поставят на видно място информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
3.11. преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
3.12. по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
3.13. да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;;
3.14. дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
3.15. учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.
При извършване на психологически изследвания, следва да се:
4.1. поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
4.2. спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
4.3. създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2 ;
4.4. осигури дезинфектант за ръце;
4.5. създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
4.6. поставят на видно място информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
Във връзка с изложеното, е необходимо да предприемете необходимите действия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, определени от настоящите указания и Министерството на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., като мерките предвидени в т. 3.11 и т. 3.15 да се прилагат от 02.11.2020 г. /понеделник/.
Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
0 виж още →

СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС “ЗЕЛЕНИТЕ КОРИДОРИ” ЗА ТРАНСПОРТ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че Европейската комисия на 28.10.2020г. е изпратила съобщение до Европейския парламент, европейския съвет и съвета, което актуализира изискванията за поддържане на ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ, които да съхранят икономиката по време на COVID-19 пандемията.

В това съобщение Европейската комисия настоява за привилегии по отношение на мерките за преминаване на вътрешни граници на Европейския съюз от страна на лица, ангажирани с международен транспорт. Привилегиите са както за професионалните шофьори, така и за монтьори и за мениджъри на логистични бази. Всички тези лица, могат да добият информация относно натовареността на граничните пунктове чрез мобилното приложение „Galileo Green lane”.

Според насоките на Европейската комисия никое лице, ангажирано в транспортната дейност не следва да бъде подлагано на медицински тестове, карантина или други ограничения при преминаване на граничен пункт във връзка с упражняване на професионалната си дейност. Единственият документ, който може да бъде изискван при гранична проверка от транспортните служители е „Удостоверение за работник в международен транспорт“, което ще откриете в отделен линк към тази новина.

Съгласно точка 19(b) от Препоръка на Съвета (ЕС) 2020/1475, транспортния персонал трябва да бъде определен като жизненоважен персонал от публичните органи на всички държави и не трябва да бъде поставян под карантина, докато изпълнява жизненоважните си задължения. Въпреки това, работодателят трябва да осигури лично защитно оборудване – маски, обезпаразитяващи гелове и др..

 

Тъй като държавите членки предприемат нови мерки и частично затваряне, вече има докладвани случаи на транспортни работници, които са били поставени под карантина, както и на затворени зони и на водачи, които не могат да си подновят лиценза. Затова трябва да продължим да прилагаме следните правила за зелените коридори :

– Всички товарни превозни средства и транспортен персонал трябва да продължи да бъде третиран по недискриминационен начин, независимо от произхода, дестинацията, държавата на регистрация на превозното средство или националността на водача.

– Всички товарни превозни средства, трябва да имат възможност да използва „Зелените коридори“

– Допълнителни процедури, свързани с COVID-19 трябва да бъдат избягвани и ограничени до стриктно необходимите. Водачите на товарни превозни средства не трябва да бъдат задължавани да предоставят никакъв документ, различен от лична карта и шофьорски лиценз.

– Трябва да бъдат поддържани транзитни коридори в държавите членки, поне успоредно на TEN-T мрежата. Също и частни превозни средства трябва да бъдат допуснати за транзит през държавите, без значение от коя зона пристигат, без да бъдат тествани, стига да се гарантира, че те ще се движат изцяло през транзитния коридор.

–  Държавите членки предоставят дерогации от правилата за управление ( забрани за движение по време на уикендите и др.), за да гарантират непрекъснатия товарен транспорт.

– Нощния час не трябва да се прилагат за транспортни работници

– Достъпът до обслужващи инфраструктури – бензиностанции, зони със тоалетните и душове, храна за вкъщи, трябва да бъде гарантиран.

ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ – Съобщение от Комисията 28.10.2020

Удостоверение за работник в международния транспорт (BG)

2 виж още →

Окончателно: Правителството ще атакува пред Съда на ЕС пакета „Мобилност“

Ще бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по спорните текстове във всеки отделен проблемен законодателен акт.
Правителството одобри позицията на България за предприемане на действия пред Съда на Европейския съюз на основание чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с разпоредбите на Пакета Мобилност I, съобщиха от правителствената пресслужба.

В резултат на продължителен преговорен процес и въпреки противопоставянето от страна на България и на други държави членки като Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър, на 31 юли 2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани, приетите от Съвета на Европейския съюз, правни актове в областта на международния автомобилен превоз на товари от Пакета Мобилност I:

• Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи;

• Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт и

• Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Разпоредбите в новите актове относно правилата за връщането на водача, връщането на превозното средство и командироването, забраната за ползване на седмична почивка на борда на превозното средство и периода на почивка между два каботажни цикъла, категорично водят до крайно неблагоприятни последици за българските предприятия, извършващи международен автомобилен превоз на товари. Новите текстове са небалансирани и в ущърб на българските транспортни оператори, както и в общ план за операторите от периферните държави членки. Приетите разпоредби водят до дискриминиране на база географско положение, както и до ограничаване на равнопоставения достъп до Единния вътрешен пазар. За част от приетите вече текстове няма представена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, което българската страна е изтъквала многократно в хода на преговорния процес.

За да защити интересите на компаниите, извършващи международен превоз на товари, България ще инициира действия за внасяне на писмена искова молба за завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз по Пакета Мобилност I. С цел отмяна на част от разпоредбите на споменатите правни актове, ще бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по спорните текстове във всеки отделен проблемен законодателен акт.

 

Източник : Правен свят

0 виж още →

Оповестяване за командироване в Нидерландия!

В Нидерландия започват да контролират прилагането на новото законодателство за командироването.

Чуждестранни и самоназначени водачи, извършващи транспорт до или от Нидерландия или каботаж на нейната територия ( освен транзит) се считат за командировани служители според местното законодателство. Условията за назначаване на командировани служители според WagwEU, изискват компаниите, които са установени извън Нидерландия да оповестяват всяко командироване.

 

Оповестяване на командироване чрез уебсайт

Министерството на социалните грижи и заетостта създаде специален уебсайт : www.postedworkers.nl, чрез който трябва да се извърши регистрация и оповестяване. Уебсайтът е достъпен на английски и немски език.

За служители на транспортни компании е възможно да се оповести командироване за една година. Въпреки това, в случаите на самоназначаване в транспорта, има допълни изисквания за годишното оповестяване за работа в Нидерландия.

Това са :

-Работата в сектор, който подлежи на оповестяване.

– Установяване в радиус от 100 км до границата на Нидерландия

– В предходната календарна година да са били извършени поне 3 операции по международен превоз в Нидерландия, или да се предостави валидна декларация от предходната година ,

–  Регистрация в търговски регистър или сходен регистър на съседна държава.

Когато се попълва декларацията, е необходимо да се предоставят данни на лицето за контакт. По принцип лицето за контакт трябва да има постоянен адрес в Нидерландия, но това изискване отпадна през Март. Впоследствие, лицето за контакт може да бъде или водач на превозно средство, или например транспортен мениджър. Едно лице за контакт може да отговаря за няколко водачи.

0 виж още →

Мобилен пакет – официално публикуван във вестник на ЕС

 

Днес, (31.07.2020 г.) в официален вестник на ЕС бр. L 243 са публикувани, законодателните актове, касаещи международния автомобилен превоз на стоки или т.нар Мобилен пакет 1.

Допълнителна инфoрмaция и пълните текстове на български език на следните законодателни актове:

📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за
максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и
дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на
адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
относно електронната информация за товарни превози (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ДИРЕКТИВИ
📌★ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на
Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

може да намерите в линка към публикацията:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A249%3AFULL&from=BG&fbclid=IwAR15JPCvxrQ8kVc-i1a4q9dslp8jhaawLgtjx2qa20-lHWgG6-KtGcwnDiY

0 виж още →

МЯРКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В СЕКТОРИТЕ “ТРАНСПОРТ” И “ТУРИЗЪМ”

Уважаеми колеги,

 

С Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г. е определена мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт“ и „Туризъм“.

 

Според взетото решение фирмите, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки могат да кандидатстват за изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца.

 

Работодателите и самоосигуряващите се лица подават в дирекция “Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

 

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

Допълнителна информация и указания за кандидатстване и изплащане на компенсации на работодатели

 

Решение на министерски съвет № 429 от 26.06.2020г. – Решение на МС

Приложение 1 Държавни помощи

Приложение 2 Указания за кандидатстване –Указания за кандидатстване

Приложение 3 Заявление работодател – Заявление от работодател

Приложение 4 Заявление самоосигуряващо се лице

Приложение 5 Списък работодатели –Списък_работодатели

Приложение 5А Декларация самоосигуряващо се лице

Приложение 6 Указания за изготвяне на Списък от работодател – Указания_списък

 

 

 

 

0 виж още →

ВАЖНО!!! ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ

 Водачите на тежкотоварни автомобили не следва да бъдат подлагани на самоизолация, но трябва да попълнят онлайн формуляр за локализиране до 48 часа преди влизане в държавата, който можете да откриете на следния линк :
Също така трябва да носят в себе си трудов договор, командировъчна заповед и копие от лиценза на фирмата.
0 виж още →

СМП и браншови организации от още шест държави с обща позиция срещу дискриминационни текстове в пакет Мобилност

СМП и браншови организации от още шест държави с обща позиция срещу дискриминационни текстове в пакет Мобилност
Спорните регламенти ще доведат до повече вредни емисии и допълнително натоварване на пътища и граници, алармират превозвачите
46% от курсовете заради задължителното връщане на камиони у нас ще бъдат “празни”, показва обновена оценка на KPMG
За отпадане на регламентите в пакет Мобилност, свързани със задължителното прибиране на камиони и шофьори в държавите на регистрация, призоваха в обща позиция организация на транспортния бранш от седем държави, сред които и Съюзът на международните превозвачи у нас. В писмо до членовете на Транспортната комисия в Европейския парламент бизнесът моли за отмяна на двата спорни текста, които изискват шофьорът да се връща в страната, в която е регистрирано превозното средство, поне веднъж на 4 седмици, независимо къде се намира, а камионите да се прибират в държавата, в която е регистрирана фирмата, поне веднъж на 8 седмици. Новите изисквания бяха приети на първо четене от евродепутатите в началото на април, а на 8 юни предстои повторното им разглеждане в Транспортната комисия.
“Позицията на първо четене на Съвета на ЕС, противоречи на целите на Европейската зелена сделка, чрез изискването за завръщане на превозните средства на всеки 8 седмици, както и противоречи на основни свободи на Единния пазар, изисквайки водачите да се завръщат до държавата членка по установяване за периодите на почивка, без да се взема под внимание тяхното желание.”, се казва в общата позиция на превозвачите от България, Полша, Унгария, Румъния, Литва, Кипър и Малта. Браншовите организации обръщат и изрично внимание на променения контекст и усложнена ситуация в условията на COVID-19 криза.
В писмото си организациите подкрепят категорично свободата на водача да избере къде да прекара своята седмична почивка. В него обаче се подчертава, че налагането на конкретно местоположение за завръщане на водача нарушава основни права за свободно придвижване, гарантирани на всички граждани на ЕС.
Изискването за завръщане на камионите в държавата на регистрация на фирмата на всеки 8 седмици пък е определено като изключително ограничителна и дискриминационна мярка, която ще постави в неизгодна позиция компаниите в държави членки по периферията на ЕС. В писмото се обръща внимание, че тя ще има и негативни последствия върху околната среда и натовареността на пътищата и границите в Европа, заради излишното движение на камиони. В подкрепа на това твърдение в позицията се цитират оценки, според които почти половината от превозните средства ще трябва да се завръщат напразно без товар до държавите си по установяване.
Това се доказва и от обновеното изследване на последиците от въвеждането на Пакет Мобилност върху българския транспорт, изготвено от KPMG по поръчка на СМП. Според направената оценка дори при срок за завръщане на камионите от 8 седмици, 46% от курсовете, които са принудени да реализират превозвачите обратно към България, ще бъдат без товар. Приблизително същият ще бъде делът на камионите, които ще се връщат обратно празни към Европа след почивката. В резултат на това анализаторите изчисляват, че CO2 емисиите от дейността на международния сухопътен транспорт ще нараснат с приблизително с 2%, което противоречи на визията на ЕС за намаляване на негативния отпечатък върху околната среда.
“Излишното увеличаване на движението ще натовари допълнително и пътищата, и граничните пунктове. Според новите изисквания камионите ще имат шест задължителни завръщания в България, което значи допълнителни 10 дни на пътя. И това не е разумно не само за бизнеса, а за обществото.”, обяснява Йордан Арабаджиев, Изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.
Според симулативния анализ на KPMG новата мярка ще увеличи трафика през българските гранични пунктове Дунав мост 1, Дунав мост 2 и Калотина съответно с 49%, 217% и 79%.
Изследването показва още, че ако Пакет Мобилност бъде приет окончателно в сегашния му вариант, много български транспортни компании ще бъдат принудени да прекратят дейността си или да я изместят в друга държава, а 36% от товарните автомобили ще спрат да се движат. Това създава и реална опасност близо 14 000 професионални шофьори и административен персонал, ангажирани в сектора, да останат без работа. Негативният социален ефект ще е още по-значителен, заради пряката свързаност на други обслужващи бизнеси, както и издръжката на цели семейства.
Според оценката печалбата на българските компании, занимаващи се с международен транспорт, ще намалее драстично, което се очаква да резултира пряко и в намаляване на БВП на България с до 1,5%.
“Обръщаме внимание, че при изготвянето на оценката експертите са използвали изходни данни от предходни години и съответно не са взети под влияние и негативните последици от кризата с COVID-19. Ако те се наложат върху картината в момента, приемането на Пакет Мобилност в този му вид би означавало директна екзекуция на много транспортни компании не само у нас, но и в други европейски държави.”, обяснява още Йордан Арабаджиев . “Затова ние и колегите ни от много държави, се надяваме евродепутатите да преоценят разумно ситуацията, да преразгледат тези спорни текстове и да вземат решение, съобразено с европейските ценности, принципи и приоритети.”, допълни той.
0 виж още →

Франция- декларации за шофьори

От 25-ти Май водачите, извършващи международни транспортни операции в/през Франция, трябва да разполагат с 2 документа :

French declaration

0 виж още →

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях  по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 29.05.2020 г. (включително) на следната електронна поща:

public.consultation@mi.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Файлови документи

 

Допълнителен линк към процедурата:

https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/4637

 

 

Важно!!! – всички документи и заявления са архивирани с разширение .rar.

0 виж още →