Skip to Content

Blog

Актуализиране на информацията за приложените мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Автогари
Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и превенция на населението.
Сертификати за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 31 декември 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)
На основание член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство:
срокът за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност, който в съответствие с посочените разпоредби щеше да е изтекъл или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължен или е бил удължен за всеки отделен случай за срок от седем месеца. Удостоверенията за професионална компетентност остават съответно валидни;
валидността на картите за квалификация на водачи, посочени в приложение II към Директива 2003/59/ЕО, която щеше да е изтекла или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължена или е била удължена за срок от седем месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.
Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност при превоз на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с Covid-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Резервационна система
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
Подаване на заявления
До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
Изпити
Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазванетои на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор:
Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г на Министъра на здравеопазването, а именно:
задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
При провеждането на съответните изпити, следва да се:
да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
да се съзададе организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;
дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.
Психологически изследвания
Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се:
поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2;
осигури дезинфектант за ръце;
създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
Изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006
Във връзка с удължаването на срока на въведеното извънредно положение в държавите членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и с цел осигуряване непрекъснатост на потока от стоки, Европейската комисия предостави възможност на държавите членки за нотифициране на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка съгласно член 14, параграф 1. В тази връзка Република България е поискала разрешение и е получила одобрение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 съгласно член 14, параграф 1, както следва:
Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9.00 часа на 11 часа;
Дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от поне 24 часа, при условие че водачът ползва поне 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки и компенсацията за тези две намалени седмични почивки се ползва преди следващия период на почивка;
Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за водача да ползва редовната седмична почивка в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.
Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 18 април 2020 г. до 24:00 ч. на 31 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.
Общи мерки
Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
Поддържане на висока хигиена.
Интензивно проветряване на работните помещения.
Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
Ограничаване на служебните пътувания.
Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
Измерване на телесната температура на служители и посетители.
Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.
28.10.2020 г.
Указания за провеждане на обучения, изпити и извършване на психологически изследвания във връзка с прилагането на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки.
Съгласно въведените със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 29.10.2020 г. до 30.11.2020 г. всички лица, които организират обучения за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обучения на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, обучения на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, провеждането на съответните изпити и извършването на психологически изследвания в страната са длъжни да:
Организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
1.1. редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед РД-01-609/21.10.2020 г.;
1.2. недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
1.3. инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;
1.4. създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2..
1.5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).
Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари да се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
при провеждане на практическо обучение, преподавателят и обучаемият да бъдат с поставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
да се осигурят дезинфектанти за ръце и за обработка на повърхностите в автомобила;
да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки обучаем, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които преподавателя и обучаемите се докосват с ръце;
При провеждането на съответните изпити:
3.1. да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
3.2. да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
3.3. да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
3.4. да се съзададе организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2..;
3.5. да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
3.6. да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
3.7. по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
3.3. след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
3.9 да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
3.10. да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
3.11. да се поставят на видно място информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
3.11. преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
3.12. по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
3.13. да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;;
3.14. дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
3.15. учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.
При извършване на психологически изследвания, следва да се:
4.1. поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
4.2. спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
4.3. създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2 ;
4.4. осигури дезинфектант за ръце;
4.5. създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
4.6. поставят на видно място информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
физическа дистанция;
хигиена на ръцете;
носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
Във връзка с изложеното, е необходимо да предприемете необходимите действия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, определени от настоящите указания и Министерството на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., като мерките предвидени в т. 3.11 и т. 3.15 да се прилагат от 02.11.2020 г. /понеделник/.
Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
0 виж още →

СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС “ЗЕЛЕНИТЕ КОРИДОРИ” ЗА ТРАНСПОРТ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че Европейската комисия на 28.10.2020г. е изпратила съобщение до Европейския парламент, европейския съвет и съвета, което актуализира изискванията за поддържане на ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ, които да съхранят икономиката по време на COVID-19 пандемията.

В това съобщение Европейската комисия настоява за привилегии по отношение на мерките за преминаване на вътрешни граници на Европейския съюз от страна на лица, ангажирани с международен транспорт. Привилегиите са както за професионалните шофьори, така и за монтьори и за мениджъри на логистични бази. Всички тези лица, могат да добият информация относно натовареността на граничните пунктове чрез мобилното приложение „Galileo Green lane”.

Според насоките на Европейската комисия никое лице, ангажирано в транспортната дейност не следва да бъде подлагано на медицински тестове, карантина или други ограничения при преминаване на граничен пункт във връзка с упражняване на професионалната си дейност. Единственият документ, който може да бъде изискван при гранична проверка от транспортните служители е „Удостоверение за работник в международен транспорт“, което ще откриете в отделен линк към тази новина.

Съгласно точка 19(b) от Препоръка на Съвета (ЕС) 2020/1475, транспортния персонал трябва да бъде определен като жизненоважен персонал от публичните органи на всички държави и не трябва да бъде поставян под карантина, докато изпълнява жизненоважните си задължения. Въпреки това, работодателят трябва да осигури лично защитно оборудване – маски, обезпаразитяващи гелове и др..

 

Тъй като държавите членки предприемат нови мерки и частично затваряне, вече има докладвани случаи на транспортни работници, които са били поставени под карантина, както и на затворени зони и на водачи, които не могат да си подновят лиценза. Затова трябва да продължим да прилагаме следните правила за зелените коридори :

– Всички товарни превозни средства и транспортен персонал трябва да продължи да бъде третиран по недискриминационен начин, независимо от произхода, дестинацията, държавата на регистрация на превозното средство или националността на водача.

– Всички товарни превозни средства, трябва да имат възможност да използва „Зелените коридори“

– Допълнителни процедури, свързани с COVID-19 трябва да бъдат избягвани и ограничени до стриктно необходимите. Водачите на товарни превозни средства не трябва да бъдат задължавани да предоставят никакъв документ, различен от лична карта и шофьорски лиценз.

– Трябва да бъдат поддържани транзитни коридори в държавите членки, поне успоредно на TEN-T мрежата. Също и частни превозни средства трябва да бъдат допуснати за транзит през държавите, без значение от коя зона пристигат, без да бъдат тествани, стига да се гарантира, че те ще се движат изцяло през транзитния коридор.

–  Държавите членки предоставят дерогации от правилата за управление ( забрани за движение по време на уикендите и др.), за да гарантират непрекъснатия товарен транспорт.

– Нощния час не трябва да се прилагат за транспортни работници

– Достъпът до обслужващи инфраструктури – бензиностанции, зони със тоалетните и душове, храна за вкъщи, трябва да бъде гарантиран.

ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ – Съобщение от Комисията 28.10.2020

Удостоверение за работник в международния транспорт (BG)

2 виж още →

Окончателно: Правителството ще атакува пред Съда на ЕС пакета „Мобилност“

Ще бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по спорните текстове във всеки отделен проблемен законодателен акт.
Правителството одобри позицията на България за предприемане на действия пред Съда на Европейския съюз на основание чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с разпоредбите на Пакета Мобилност I, съобщиха от правителствената пресслужба.

В резултат на продължителен преговорен процес и въпреки противопоставянето от страна на България и на други държави членки като Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър, на 31 юли 2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани, приетите от Съвета на Европейския съюз, правни актове в областта на международния автомобилен превоз на товари от Пакета Мобилност I:

• Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи;

• Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт и

• Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Разпоредбите в новите актове относно правилата за връщането на водача, връщането на превозното средство и командироването, забраната за ползване на седмична почивка на борда на превозното средство и периода на почивка между два каботажни цикъла, категорично водят до крайно неблагоприятни последици за българските предприятия, извършващи международен автомобилен превоз на товари. Новите текстове са небалансирани и в ущърб на българските транспортни оператори, както и в общ план за операторите от периферните държави членки. Приетите разпоредби водят до дискриминиране на база географско положение, както и до ограничаване на равнопоставения достъп до Единния вътрешен пазар. За част от приетите вече текстове няма представена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, което българската страна е изтъквала многократно в хода на преговорния процес.

За да защити интересите на компаниите, извършващи международен превоз на товари, България ще инициира действия за внасяне на писмена искова молба за завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз по Пакета Мобилност I. С цел отмяна на част от разпоредбите на споменатите правни актове, ще бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по спорните текстове във всеки отделен проблемен законодателен акт.

 

Източник : Правен свят

0 виж още →

Инструкции във връзка с мярка за запазване на заетостта – 289лв/месец

Уважаеми колеги, предоставяме ви инструкции във връзка с мярка за безвъзмездна подкрепа, насочена към работодатели в сферите на икономическа дейност транспорт, хотелиерство и туризъм. Мярката предвижда изплащане на компенсации в размер на 289лв./ месец за запазване заетостта на работниците по време на кризата от COVID-19.

СМП – инструкции за кандидатстване мярка 289лв

прикачен файл 2 – Заявление с декл.

прикачен файл 3 – списък на работниците

прикачен файл 4 -Декларация за минимални и държавни помощи

прикачен файл 5 – Указания държавни помощи

Инструкции за списъка с работници

Решение на МС

0 виж още →

Франция – Лекотоварни превозни средства – Правила за ползване на дневни и седмични почивки


Информация до Комисията и държавите членки относно разпоредбите, които забраняват ползването на дневните и седмичните периоди на почивка в лекотоварни превозни средства (LCV) във Франция

Френските власти приеха нови разпоредби, които санкционират работодател, който принуждава своите водачи на лекотоварни превозни средства (LCV) да ползват своите дневни и седмични почивки в превозното средство.

Работодателите трябва да предоставят на своите служители условия за почивка извън превозното средство, които отговарят на всички хигиенни изисквания.

За да се спази законът от 24-ти Декември 2019г. на френска територия, работодателят трябва от сега нататък да предоставя на всеки водач на превозно средство, което не надхвърля 3.5 тона, условия за настаняване извън превозното средство, които отговарят на тези изисквания.

Работодателят трябва да спазва това задължение, когато водачът на лекотоварно превозно средство изпълнява транспортни операции далеч от оперативния център на компанията и няма възможност да се завърне до него или до дома си до края на работния си ден. Това задължение се прилага еднакво, както за предприятия, които са установени във Франция, така и в друга държава членка на Европейския съюз. От сега нататък е забранено за всеки водач на лекотоварно превозно средство да ползва дневната си или седмичната си почивка в това превозно средство.

Тези почивки трябва да бъдат ползвани извън превозното средство в условия, съобразени с човешкото достойнство, което означава да отговарят на минимално ниво на комфорт и достъп до санитарни възели.

Това е задължение за постигане на определен резултат : в случай, че водач похарчи парите, получени за тази цел от неговия работодател, за други свои нужди, различни от настаняване за ползване на почивка, проверяващите органи могат да му съставят акт. Освен това, работодателят не може да избегне отговорност, позовавайки се на свободата на избор на служителя за избор на място за ползване на дневна или седмична почивка.

Работодателят трябва да гарантира, ако е необходимо, чрез превантивни и контролни мерки, че работникът ползва своите почивки в условия, които отговарят на всички изисквания.

 

Работодателят трябва да направи възможно водачът да докаже, чрез всякакви средства, че дневната или седмичната почивка е била ползвана в съответствие с изброените изисквания. Правоприлагащите органи може да изискват от водача доказателства под формата на документи – касов бон от хотел или касов бон от паркингзона, заплатени от компанията

 

В случай че работодател не спази тези разпоредби, ще наруши френският закон за транспортно-трудово право.

Според френското законодателство подобно нарушение се наказва с глоба от 5-ти клас – до 1500 евро, която може да бъде увеличена до 3000 евро, ако нарушението бъде повторено. Компетентната правораздавателна власт може да наложи и алтернативни наказания, като например временно отнемане на шофьорската книжка, временно спиране от движение на превозното средство или конфискация. Ако по време на проверка от контролните органи се установи, че водачът ползва дневна или седмична почивка, неговото присъствие в превозното средство ще се счита като доказателство, че не е ползвал почивката си извън превозното средство. Ако работодателят не може да предостави доказателства за място на пребиваване или месторабота на територията на Франция, превозното средство може да бъде задържано, докато не се заплати депозит. По този начин средството ще бъде освободено срещу депозит от 750 евро. Организирането на транспортна дейност, при която водачите редовно не ползват своята почивка извън превозното средство, също е нарушение, което може да бъде наказано с лишаване от свобода за 1 година или глоба от 30 000 евро. Нарушението – организиране на транспортна дейност, при която водачите редовно не ползват своята почивка извън превозното средство, ще се счита за допуснато, когато са установени нарушения на няколко водачи от една и съща компания.

0 виж още →

Оповестяване за командироване в Нидерландия!

В Нидерландия започват да контролират прилагането на новото законодателство за командироването.

Чуждестранни и самоназначени водачи, извършващи транспорт до или от Нидерландия или каботаж на нейната територия ( освен транзит) се считат за командировани служители според местното законодателство. Условията за назначаване на командировани служители според WagwEU, изискват компаниите, които са установени извън Нидерландия да оповестяват всяко командироване.

 

Оповестяване на командироване чрез уебсайт

Министерството на социалните грижи и заетостта създаде специален уебсайт : www.postedworkers.nl, чрез който трябва да се извърши регистрация и оповестяване. Уебсайтът е достъпен на английски и немски език.

За служители на транспортни компании е възможно да се оповести командироване за една година. Въпреки това, в случаите на самоназначаване в транспорта, има допълни изисквания за годишното оповестяване за работа в Нидерландия.

Това са :

-Работата в сектор, който подлежи на оповестяване.

– Установяване в радиус от 100 км до границата на Нидерландия

– В предходната календарна година да са били извършени поне 3 операции по международен превоз в Нидерландия, или да се предостави валидна декларация от предходната година ,

–  Регистрация в търговски регистър или сходен регистър на съседна държава.

Когато се попълва декларацията, е необходимо да се предоставят данни на лицето за контакт. По принцип лицето за контакт трябва да има постоянен адрес в Нидерландия, но това изискване отпадна през Март. Впоследствие, лицето за контакт може да бъде или водач на превозно средство, или например транспортен мениджър. Едно лице за контакт може да отговаря за няколко водачи.

0 виж още →

Мобилен пакет – разяснения

знаете на 31 юли 2020 г. във официалния вестник на ЕС  бяха публикувани промените, касаещи международния автомобилен превоз на стоки на територията на ЕС.

 

Законодателната инициатива на ЕК бе стартирана през 2017 г. и продължи близо три години, в които българският транспортен сектор се бореше и отстояваше правата на българските превозвачи. Това е най-спорното законодателно досие, което за първи път раздели Европа. За съжаление първите промени във функционирането на международния транспорт бяха инициирани много преди това от Германия с въвеждането на т.нар закон MiLog. Франция също последва тази политика и издаде свой закон в стремежа си да ограничи превозвачите от Централна и Източна Европа. Законът във Франция е известен под името „Законът на Макрон“.

 

Скоро превозвачите ще се изправят пред промените, касаещи международния автомобилен превоз на стоки.

 

Считано от 20-ти Август 2020 г., първите разпоредби от Мобилен пакет 1 ще влезнат в сила и ще важат за всички търговски дружества, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки, регистрирани и притежаващи Лиценз на общността във всяка държава от ЕС, включително и българските транспортни дружества.

 

В тази връзка приложено, изпращаме кратък Анализ на някои от измененията в областта на транспорта, касаещи българските фирми, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на товари. Преглед на измененията в Мобилен пакет 1.

 

Молим да се запознаете със съдържанието на документа. При въпроси оставаме на Ваше разположение.

 

С уважение,

Екипът на СМП

Детайлния анализ можете да прочетете на следния линк :

Анализ на някои от измененията в областта на транспорта СМП

0 виж още →

МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ПРЕПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19

 

Информация за процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общият бюджет на процедурата е 200 млн. лева разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни.

Конкретно за сектор Сектор H: Транспорт, складиране и пощи са определени 11 400 000 лв.

Минималният размер на безвъзмездните средства: 30 000 лв.,

Максималният праг: 150 000 лв. при 100 % интензитет на помощта.

Основни изисквания за допустимост:

  • Спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
  • Минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), както и да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.

Допустимите разходи следва да са извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта и могат да включват:

Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

Разходи за персонал по трудови договори, сключени преди 01.07.2020 г.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца.

Кандидатстването по процедурата се извършва изцяло по електронен път попълването на опростен формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 24 август 2020 г.

В подкрепа на кандидатите са налице указания и примерно попълнен Формуляр за кандидатстване по процедурата: https://opic.bg/public/news/sbobshchenie

Пълният пакет документи за кандидатстване, вкл. критериите и методологията за оценка на проектните предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване), както и дадените до момента разяснения по процедурата може да бъдат намерени на следния интернет адрес:  https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2077-podkrepa-za-sredni-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАМА

за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19

 

С Решение № 310/07.05.2020г. на Министерския съвет е одобрена и „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“, с бюджет от 500 милиона лева, чието изпълнение също е възложено на „Българска банка за развитие” АД.

 

Параметри на Програмата   Описание
1 Инструмент   Портфейлни гаранции от ББР по заеми на микро-, малки и средни предприятия (МСП), предоставяни от търговски банки (финансови посредници) с цел осигуряване на ликвидност за МСП за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19.

 

2 Допустими кредитополучатели:

Сектори

  микро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които страдат от икономически ефекти от COVID-19. (Земеделските производители също са допустими кредитополучатели по тази Програма.) По смисъла на ЗМСП „предприятие“ е всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма (§1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗМСП).

Мярката е отворена за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България.

3 Максимален гаранционен процент   До 80%  от формираните от банките портфейли с допустими кредити

Под осигурените от ББР гаранции могат да се включат, както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново финансиране

4 Допустими кредитополучатели по Програмата:

 

  1.      Да са малки и средни предприятия, което се определя по указан в ЗМСП начин и се декларира по образец;

2.      Да не са били предприятия в затруднено положение през 2019 г., което се установява чрез проверка на предварително зададени, нормативни критерии и се попълва декларация по образец;

В допълнение, ако под гаранция се включват съществуващи кредити, то те не трябва да са били необслужвани, а кредитополучателят не трябва да е изпадал в просрочие над 90 дни – през 2019 г. Също при съществуващите кредити Кредитополучателят трябва да е представил на Банката разчети и план за възстановяване на дейността си след Ковид19;

3.      От финансиране и гаранция могат да се ползват предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след 31.12.2019 г., поради избухването на епидемията от COVID-19. Затруднението се установява от самия кредитополучател, като е достатъчно да се опише една от следните причини, довели до затрудненията му:

3.1.  Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);

3.2.  Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);

3.3.  Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след  01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на документи, представени от дружеството);

3.4.  Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на документи, представени от дружеството);

4.      Тъй като покритото от гаранцията финансиране по Програмата е държавна помощ, за кредитополучателя има забрана да финансира един и същ разход със средства по повече от една мярка, представляваща държавна/минимална помощ. /Забрана за двойно финансиране/

5.      Кредитополучателят не трябва да е нарушавал правилата за държавни помощи и да е вписан в специално създадения за това от ЕК „Регистър „Дегендорф““;

6.      Ако кредитополучател или свързано с него лице е ползвало друга държавна/минимална помощ за същия тип разходи, каквито са и разходите, които иска да му бъдат финансирани с кредита по Програмата (например общо разходи за заплати, общо разходи за наем, общо разходи за поддръжка на съоръжения), той е длъжен да декларира това пред търговската банка, чрез декларация по образец на Програмата и да не допуска двойно финансиране, както е в т. 4 по-горе.

 

Помощта може да бъде предоставяна по мярката само на предприятия, които не са били в затруднение по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), Регламента за групово освобождаване в[1] селското стопанство (ОРГО),[2] или Регламент за групово освобождаване в областта на рибарството („Регламент за групово освобождаване[3] за риболова“) на 31 декември 2019 г. Тя може да бъде предоставена на предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след това поради избухването на епидемията от COVID-19.

 

5 Изисквания към заемите и техния размер:

 

  1.      Под осигурените от ББР гаранции могат да се включат както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново финансиране.

2.      При съществуващите кредити могат да се прилагат мерките за промени и облекчаване в схемите на плащане, включително да се извършва предоговаряне по сделките.

3.      Максимален размер на заем по Програмата към едно и свързани лица не трябва на надвишава 300 000 лева.

4.      Тъй като покритото от гаранция финансиране представлява държавна помощ, размерът на заемите се определя според зададени от ЕК критерии във „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, но не може да надвишава 300 000 лева.(Спазват се разпоредбите на чл. 25 г. и сл.от цитираната Временна рамка на ЕК):

5.      Не е разрешено предоставянето на финансиране по Програмата, с което да се рефинансират стари заеми;

6.      Съществуващите кредити могат да са както оборотни така и инвестиционни.

7.      Новото финансиране се предоставя за ликвидни нужди /оборотен капитал/, но при определени условия е възможно да се финансира и извършването на инвестиционни разходи, които следва да се извършат през следващите 18 месеца след отпускането на кредита);

8.      Финансираните от търговските банки разходи трябва да са пряко свързани със стопанската дейност на МСП. Изискват се разходо-оправдателни документи.

9.      Банката може да предостави на кредитополучателите гратисни периоди за плащане, както следва:

9.1.  До 6 месеца за съществуващи кредити (за главница до 6 месеца, за лихви до 3 месеца);

9.2.  До 36 месеца за главница/лихва, за новоотпусканите кредити;

10.   Лихвените условия се определят по правилата на банките партньори;

11.   Заради предоставяната от ББР гаранция за плащане, в размер на 80 % от главниците по кредитите, банките намалят изискванията си за обезпечение като намалят/приемат за достатъчно обезпечение от кредитополучателите с максимален размер 20 % от всеки от кредитите.

12.    Кредитополучателите трябва да заплащат на ББР гаранционна такса, чийто размер е определен от ЕК в приложимата за Програмата Временна рамка за държавна помощ.

 

6 Бюджет на Програмата   500 000 000 лева
7 Гарантираща институция   Българска банка за развитие (ББР)
8 Администриране   Гаранционният продукт се администрира от групата на ББР АД
9 Кандидатстване от страна на МСП   До 23.12.2020 г.
10 Срок на гаранцията   До 5 г.
11 Минимален срок на гарантираните кредити   няма
12 Максимален срок на гарантираните кредити   няма
13 Публикуване на информация   Подробна информация по Програмата може да се намери на сайта на ББР

https://bbr.bg/covid/

14 Други   Към 10.08.2020 г. ББР има сключени 6 гаранционни споразумения по Програмата с БАКБ АД, Инвестбанк АД, Юробанк България АД, ПИБ АД, Банка ДСК АД и Търговска банка Д АД. Общият, осигурен от ББР гаранционен лимит, до който МСП получават достъп чрез сключените споразумения е в размер на 319 млн. лева.

Постигнато е съгласие за сключване на споразумение с Уникредит Булбанк АД – това е банката с най-голяма заявка за формиране на портфейл по Програмата.

Очаква се скоро подписването на Споразумение и с Алианц Банк България АД.

Преговорите продължават с Интернешънъл асет банк, с Прокредит банк и със съвсем наскоро включилата се в програмата Ти Би Ай банк АД.

 

 

[1]     Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1.

[2]     Както е определено в член 2, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1.

[3]     Както е определено в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи за предприятия, занимаващи се с производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури, които са съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L 369 от 24 декември 2014 г., стр. 37.

0 виж още →

Мобилен пакет – официално публикуван във вестник на ЕС

 

Днес, (31.07.2020 г.) в официален вестник на ЕС бр. L 243 са публикувани, законодателните актове, касаещи международния автомобилен превоз на стоки или т.нар Мобилен пакет 1.

Допълнителна инфoрмaция и пълните текстове на български език на следните законодателни актове:

📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за
максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и
дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на
адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
относно електронната информация за товарни превози (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ДИРЕКТИВИ
📌★ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на
Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

може да намерите в линка към публикацията:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A249%3AFULL&from=BG&fbclid=IwAR15JPCvxrQ8kVc-i1a4q9dslp8jhaawLgtjx2qa20-lHWgG6-KtGcwnDiY

0 виж още →

Мобилен пакет – Официална публикация в вестника на ЕС

 

Днес, (31.07.2020 г.) в официален вестник на ЕС бр. L 243 са публикувани, законодателните актове, касаещи международния автомобилен превоз на стоки или т.нар Мобилен пакет 1.

Допълнителна инфoрмaция и пълните текстове на български език на следните законодателни актове:

📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за
максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и
дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на
адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
📌 ★ Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
относно електронната информация за товарни превози (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ДИРЕКТИВИ
📌★ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на
Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

може да намерите в линка към публикацията:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A249%3AFULL&from=BG&fbclid=IwAR15JPCvxrQ8kVc-i1a4q9dslp8jhaawLgtjx2qa20-lHWgG6-KtGcwnDiY

 

0 виж още →