Съюзът на международните превозвачи е най-представителната браншова организация, която обединява повече от  1200 легитимни и реално работещи транспортни фирми, които осъществяват международни превози на товари на територията на три континента. Нашите членове осигуряват над 30 000 работни места, оперират с над 18 000 транспортни композиции и генерират оборот от над 2 милиарда евро.

Основните цели на Съюза са да защитава правата и законните интереси на превозвачите в Република България пред всички държавни и международни институции и да насърчава усилията на членовете си за регламентиране на професионална етика в областта на превозните услуги и недопускане на нелоялна конкуренция.

Предмет на дейност: организиране и провеждане на инициативи /работни срещи и обсъждания/ в подкрепа правата и законните интереси на превозвачите в страната, извършващи международни превози; изготвяне и представяне на компетентните органи на проекти и становища по нормативните актове, свързани с превозната дейност; разработване на методики за подобряване на организацията по снабдяването на превозвачите с необходимите документи за международни товарни превози; популяризиране на българските транспортни услуги в страната и чужбина; подпомагане и контрол по спазване на международните стандарти за качество на превозните услуги; привличане на специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на стопански, кредитни, валутни, митнически, данъчни и други въпроси, свързани с дейността на членовете на сдружението и на всички български превозвачи в областта на
международния транспорт.

Цели: да защитава правата и законните интереси на превозвачите в Република България; да участва пълноценно и ефективно в разработването на програми и стратегии за развитието на транспортното дело; да обединява и насърчава усилията на членовете си за регламентиране на професионалната етика в областта на превозните услуги и недопускане на нелоялна конкуренция.

Средства за постигане на целите: поставяне и защитаване на интересите на своите членове и на всички превозвачи в България пред органите на законодателната и изпълнителната власт; участие в разработването на специализирани програми за развитие на транспорта на национално ниво; създаване на информационен център по набиране, обработка и предоставяне на компетентните органи на статистическа и оперативна информация за състоянието на транспортните услуги на територията на страната, подпомагане
образованието и квалификацията на кадрите и стимулиране на високо образователно равнище и професионална компетентност; рекламиране на дейността на членовете на сдружението; сътрудничество с наши и чуждестранни сдружения, асоциации и други обединения в областта на превозната дейност.

Съюзът на международните превозвачи е член на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ).