Арбитражният съд е учреден с цел да бъде модерен инструмент за разрешаване на търговски спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

Причини да изберем арбитраж

  • Арбитражът е модерна, бърза, конфиденциална, гъвкава и финансово изгодна форма за решаване на имуществени спорове.

  • Чрез арбитраж споровете се разрешават окончателно, като арбитражното решение подлежи на изпълнение по същия начин, както и всяко съдебно решение.

  • Арбитражното производство е по-бързо, тъй като е едноинстанционно – арбитражните решения не подлежат на обжалване пред държавен съд или друг орган. Влезлите в сила арбитражни решения не могат да се отменят от съд, освен в силно ограничен брой случаи и то само по исков ред пред Върховния касационен съд.

  • Арбитражното производство е по-икономично. Арбитражната такса се определя въз основа цената на иска, както събираната такса не е постоянен процент, а намалява с увеличение на цената на иска. Т.е. при искове с висока цена, арбитражната такса е по-ниска от държавната такса, която биха събрали държавните съдилища.

  • Арбитражните решения се стабилизират по-бързо от решенията на държавния съд, тъй като може да бъде атакувано само по исков ред и на специфични предвидени в закона основания. За разлика от него решението, постановено от държавния съд, става стабилно след изтичане на срока за обжалване, а в случай на обжалване – едва след окончателното приключване на всички стадии на съдебното производство.

  • За разлика от производството пред държавния съд, тук страните могат да определят пряко редица елементи от арбитражното производство – те могат да уговорят броя на арбитрите; процедурата за образуване на арбитражния състав; процедурата за отвод на член на арбитражния състав; процедурата, която арбитражният съд трябва да спазва при водене на делото и др. Страните могат да се споразумеят и относно определени правила за допустимите доказателства в арбитража, както и относно начина на връчване на съобщения в арбитражното производство.

  • Изпълнението на арбитражните решения в чужбина е обезпечено, чрез Ню Йоркската конвенция в много по-голяма степен отколкото изпълнението в чужбина на решенията на държавните съдилища.

Арбитражна клауза

Това е клаузата, която следва да бъде включена във всеки договор – договори за превоз, лизингови договори, застрахователни договори, договори за наем и всички други договори, които нямат за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.

“Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Асоциация за развитие на правото, с БУЛСТАТ:176925654 и седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица № 91, съобразно конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки, Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения и действащото законодателство.”

При липса на арбитражна клауза по вече сключени договори може да бъде сключено последващо арбитражно споразумение, което предоставя компетентност на Арбитражния съд, със следния примерен текст:

С П О Р А З У М Е Н И Е

/към Договор № ……………………/…………………….., сключен между ………………………………………………………………….., в качеството му на……………………………….. и ………………………………….., в качеството му на …………………………………./

Днес, ……………………………………., в гр………………………………………. между

1 ………………………………………….., ЕИК ………………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………….., представлявано от …………………………………………., ЕГН…………………………………….. от ЕДНА СТРАНА и

2. ………………………………………….., ЕИК ………………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………, представлявано от …………………………………………., ЕГН…………………………………….. от ДРУГА СТРАНА

се сключи настоящото споразумение:

КОНСТАТИВНА ЧАСТ:

Страните приемат за безспорни и установени следните обстоятелства:

1. ………………………………………………, в качеството му на ………………………………………….. и ……………………………………………………….., в качеството му на …………………………………………… са сключили договор на …………………………….. с предмет: ………………………………………………

ІІ. ДИСПОЗИТИВНА ЧАСТ

Въз основа на така установеното, страните се споразумяха за следното:

Арбитражна клауза

Това е клаузата, която следва да бъде включена във всеки договор – договори за превоз, лизингови договори, застрахователни договори, договори за наем и всички други договори, които нямат за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.

“Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Асоциация за развитие на правото, с БУЛСТАТ: 176925654 и седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица № 91, съобразно конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки, Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения и действащото законодателство.”