На разположение на членовете на Сдружението е Юридически отдел, който предлага квалифицирана правна помощ.

Основната дейност на Юридическия отдел се състои в следното:

даване на правни консултации и съвети по всички проблемни въпроси

анализи на случаите, които постъпват при нас и запознаване със съответното законодателство
изготвяне на жалби, молби, сигнали, когато има основание за това

изготвяне на различни видове договори, пълномощни,заповеди и други документи

За да опростим комуникацията и работата помежду ни, най-добре е винаги да има запитване в писмен вариант, а когато има глоби, актове за нарушения и наказателни постановления, задължително изискване е предоставянето на всички необходими документи за разрешаването на случая.