Правомощия:

1. управлява сдружението и определя представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този устав;
4. взема решение за участие в други организации;
5. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
6. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
7. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
9. определя адреса на сдружението;
10. приема правила за работата си;
11. взема решения за назначаване на сътрудници на сдружението, както и за вида на договорите с тях;
12. взема решения по всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на ОС на сдружението;
13. управлява финансите на сдружението, води документацията и съхранява печата на сдружението;
14. за дейността си УС се отчита ежегодно пред Общото събрание.
Заседанията на УС се свикват от Председателя по негова инициатива.

Състав на УС:
Ангел Траков – Председател на УС

Илиян Филипов – член

Младен Трайков – член

Йордан Стойчев – член
Асен Въжелиев – член
Красимир Сираков – член
Марин Желев – член
Илия Костурски – член
Димитър Рашков – член

 

Контролен съвет

Правомощия:
1. следи за изпълнението на решенията на ОС и УС;
2. упражнява контрол върху дейността на УС;
3. проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване на имуществото на сдружението;
4. осъществява вътрешен контрол за законосъобразност на финансовия отчет, като има право да предприема действия за извършването на финансова ревизия;
5. осъществява вътрешен контрол за законосъобразност и целесъобразност на взетите решения от УС;
6. има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга сдружението;
7. внася становище с предложения за одобрение от Общото събрание;
8. може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи;
9. приема правила за работата си;
10. за дейността си се отчита ежегодно пред Общото събрание.

Състав на КС:
Димитър Демиров
Георги Цанов
Пенко Несторов