Уважаеми колеги,

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа заповедта за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2020 г.

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона на автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и редът за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

Заповедта и Методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. са качени на сайта на Изпълнителна Агенция “Автомобилна адмистрация”.

Линк към заповедта – https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia&fbclid=IwAR1jjLgdp8zr13RSIf-JiT-XsWQ5NAc4CotKNBnSA4DoyC_RipWpGNZSpKM

За Ваше улеснение напомняме за следните срокове:

заявленията по т. 3 се подават по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 17:30 часа на 06.12.2019 г. Заявления, подадени по пощата, електронна поща или факс не се приемат;

– работна група, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, да разгледа подадените заявления и да изготви списък на превозвачите, които се допускат до разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, в срок до 11.12.2019 г.; Списъкът се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“.

– за разпределените годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите следва да представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 3 и/или т. 4 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 31.12.2019 г. Дължимата държава такса се счита за заплатена, когато дължимата сума е постъпила по сметка на агенцията, но не по-късно от 31.12.2019 г.