На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи превоз на пътници и товари
Публикувани насоки на Европейската комисия относно прилагането на разпоредбите на законодателните актове от Пакета за мобилност I
Предоставяме на Вашето внимание обобщена информация относно публикуваните от Европейската комисия насоки, в т.ч. въпроси и отговори относно прилагането на разпоредбите на законодателните актове на Европейския парламент и на Съвета от така наречения Пакет за мобилност I. Същите са достъпни на сайта на ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК на адрес https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i_en, както следва:

1. Време на управление и почивка – Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи – https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/driving-rest-times_en

Въпроси и отговори относно времето на управление и почивка – Част 1 в превод на български език

Въпроси и отговори относно времето на управление и почивка – Част 2 в превод на български език

2. Правила относно командироването на водачи – Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15.07.2020 г.  за определяне на специфичните правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 – https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en

Въпроси и отговори относно прилагането на разпоредбите за командироване в международния автомобилен товарен транспорт – Част 1 в превод на български език. Насоките прецизират отделните случаи на командироване, както и моментът на започване и приключване на същото.

Въпроси и отговори относно прилагането на разпоредбите за командироване в международния автомобилен транспорт – Част 2 на английски език. Насоките включват пояснения относно прилагането правилата на командироване за  самонаети водачи, изпращане на декларацията за командироване, посредством системата IMI, транспортни операции с трети страни, проверките на пътя и в помещенията на транспортните оператори, както и санкционния режим.

3. Правила за достъп до пазара – Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1071/2009, ЕО № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт – https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules_en

Въпроси и отговори относно правилата за каботажна дейност, приложими от 21 февруари 2022 г. на английски език. Пояснен е моментът на започване на каботажна операция, предоставени са пояснения относно термина каботажна операция, начинът на отброяване на каботажните операции и ползването на моторното превозно средство за целта, започване на период на почивка /“охлаждане“/ между два каботажни цикъла, начина на калкулиране на този период и други. Същите са налични и на следния линк: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en

4. Тахографи – Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт – https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/tachographs_en

Въпроси и отговори относно ръчното въвеждане на данните за преминаване на граници в тахографа съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 165/2004 на английски език. Пояснен е моментът за въвеждане на кода на държавата в тахографа, с оглед спазване и на пътната безопасност. Същите са налични и на следния линк: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/tachographs/questions-and-answers-manual-recording-border-crossings-tachographs-under-regulation-eu-no-1652014_en