Във връзка с постъпила информация от Посолството на Република България във Варшава за зачестили случаи на проверки от полските контролни органи и съответно налагане на санкции при констатиране на непопълване или непълно/неправилно попълване на разрешителните за международен превоз на товари за/от трети страни, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, използващи този вид разрешителни за пълно и правилно попълване на част „В“ от бланките най-късно преди влизане на полска територия, съгласно инструкциите, посочени на гърба на всяка бланка. В случай на непопълване или непълно/неправилно попълване на част „В“ от бланките, полските контролни органи считат, че превоза се извършва без разрешително, поради което налагат парична санкция и пренасочват автомобила до най-близкия платен паркинг до предоставянето на ново разрешително.

С оглед ограничения брой полски разрешителните от този вид, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да използват същите при извършване на превози от/до Република Полша за/от трети страни.