ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, които не са участвали до този момент в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и желаят да участват в разпределението за 2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че подаването на заявленията за кандидатстване за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. ще се извършва единствено по електронен път, чрез информационната система на агенцията. Превозвачи, които използват ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г. вече имат предоставен достъп, чрез който ще могат да подават заявленията си. Превозвачи, които желаят да участват в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. и които не са използвали ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г., трябва писмено да уведомят Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за адрес на електронната си поща, в срок не по-късно от 20.11.2019 г. Същото важи и за превозвачи с достъп до информационната система, които са сменили адреса на електронната си поща.
Уведомления се подава в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или на териториалните ѝ структури от управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Достъпът до информационната система ще бъде предоставен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.11.2019 г.