Съюзът на международните превозвачи изпрати писмо с молба за съдействие относно ситуацията, свързана със затрудненото преминаване на тежкотоварни автомобили през ГКПП-ове  :

 

 

СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

 

 

  Изх. № 024-01/17.06.2021 г. 

 

TO

ADINA VĂLEAN

COMMISSIONER FOR TRANSPORТ

RUE DE LA LOI / WETSTRAAT 200

1049 BRUSSELS

BELGIUM

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОМИСАР,

 

Обръщам се към Вас във връзка с множеството постъпващи сигнали в администрацията на Съюза на международните превозвачи, касаещи изключително затрудненото преминаване на тежкотоварни автомобили през ГКПП Дунав мост 2 Видин  – Калафат и Дунав мост Русе – Гюргево  свързано с увеличаващия се трафик на тежкотоварни автомобили, завишените изисквания за контрол, административния капацитет на пунктовете,  както и  въведения стриктен контрол, касаещ карантинни мерки от властите в Република България и Република Румъния. Водачите на тежкотоварни автомобили са принудени да останат на борда на автомобилите в продължение на 10 – 16 часа, в резултат на което се образуват дълги колони от изчакващи автомобили, това допълнително затруднява превоза на стоки. В допълнение на горното се увеличава и рискът за участниците в движението в посока ГКПП.

Проверката от страна на румънските гранични власти е с големи забавяния, надхвърлящи значително времето заложено в практическите насоки на ЕК, което според предоставената информация се дължи на повишения интензитет на емигранти, желаещи да преминават във вътрешността на Европа.

Представените на  23 март 2020 г. от Комисията насоки[1],  имат за цел да се гарантира непрекъснатост на потока от стоки в ЕС чрез зелени ленти. Идеята на тези насоки е гарантиране на веригите на доставки на равнище ЕС, с цел правилно функциониране на Единния вътрешен пазар. За целта,  пресичането на границата, включително извършването на всички проверки и на здравен скрининг, не следва да отнема повече от 15 минути. Комисията е отчела важността им и е предприела необходимите действия за продължаване на тяхното функциониране. На държавите членки е препоръчано да бъдат определени всички съответни вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като „гранични пунктове със зелена лента за преминаване“. Следователно  ГКПП Дунав мост 2 Видин  – Калафат и Дунав мост Русе – Гюргево следва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо от стоките, които превозват и бъде осигурено навременно преминаване на тежкотоварните превозни средства.

Процедурите на граничните пунктове със зелена лента за преминаване следва да бъдат сведени до минимум и да обхващат само това, което е стриктно необходимо. Проверките и скринингът следва да се извършват, без да се налага водачите да напускат своите превозни средства, а самите водачи следва да бъдат подлагани само на минимални проверки. От водачите на товарни превозни средства не следва да се изисква да представят други документи освен документи за самоличност и свидетелства за управление, и при необходимост писмо от работодателя. Следва да бъде приемано подаването/представянето в електронен вид на документи.

От самото начало на глобалната пандемия сухопътният транспорт пое почти изцяло доставката на стоки и продукти от първа необходимост. Потреблението значително се увеличи, което неминуемо доведе до по-завишени изисквания за превозвачите на стоки от страна на възложителите. Сроковете на договорите за доставка се съкратиха значително, водейки до по-голяма конкуренция и натиск от стана както на възложителите, така и на изпращачите на стоки.

В тази връзка, Европейската комисия би следвало да получава регулярно актуална информация от отделните държави членки, касаеща състоянието на натовареност на ГКПП. Комисията в качеството си на пазител на Договорите и съблюдаващ за правилното функциониране на Единния вътрешен пазар, би следвало да насърчава прилагането на добри практики, както и оказва съдействие при координирането и търсенето на решения от националните компетентни органи.  Насърчаване за извършване на  необходимите анализи за кадровата и техническа обезпеченост на съответния пункт е сред основните елементи за предотвратяване задръстванията по граничните пунктове, с оглед нарастващия интензитет на пътния трафик. По голямата част от пунктовете не разполагат със съответните съоръжения за измерване теглото на превозните средства и на практика се получава така, че дори и увеличената пропускателна възможност на граничния контрол не води до цялостно облекчение на трафика поради образуване на колона на следващия етап, където следва да бъде измерено теглото.  По тази причина считам че следва да бъдат изследвани всички предпоставки на забавянията и с комплексен подход държавата/държавите и Комисията следва да осигурят възможността за по-облекчено преминаване на тежкотоварните автомобили.

В допълнение на горното Ви информирам, че прекомерното забавяне на преминаването на тежкотоварни автомобили през ГКПП Дунав мост 2 Видин  – Калафат и Дунав мост Русе – Гюргево изправя транспортния сектор пред предизвикателства, водещи до нарушаване правилното функциониране на транспортните логистични системи. Редом с това се застрашава здравето на водачите на тежкотоварни автомобили, които са принудени да изчакват с часове без да бъдат осигурени елементарни битови условия. Стоките, които изискват превоз при определен температурен режим следва да преминават приоритетно, но това невинаги е възможно, по тази причина температурният режим следва да бъде поддържан посредством работещи двигатели, което пряко рефлектира върху освобождаваните вредни емисии в атмосферата.

Не на последно място се застрашава пътната безопасност и  животът и здравето на останалите участници в движението, поради частична заетост на пътните ленти за движение.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОМИСАР,

 

С оглед гореизложеното, Съюзът на международните превозвачи вече предприе  действия за търсене на решение за взаимодействие между българските и румънските компетентни органи за облекчаване на трафика по ГКПП със северната ни съседка и по специално забавянията на ГКПП Дунав мост 2 Видин  – Калафат и Дунав мост Русе – Гюргево. Въпреки тези наши усилия, очевидно е, че поставеният проблем се задълбочава, поради липса на предприети конкретни стъпки за разрешаването му. Изискват се  спешни действия, както от страна на държавите членки, така и от страна на ЕК, която вярваме има основна роля за подпомагане на процеса за намиране на срочни решения и избягване на подобни кризисни ситуации.

Съюзът на международните превозвачи винаги е защитавал правата и законните интереси на транспортните дружества както на национално, така и на международно ниво и е насърчавал конструктивен диалог с ЕК за намиране на решения по проблеми касаещи автомобилния транспорт.

С оглед тревожността на създалата се ситуация и необходимостта от спешни действия, призоваваме Комисията за вземане под внимание на гореизложената проблематика и търсене на механизми, съвместно с държавите членки, за намиране на конструктивни решения, позволяващи на сектора по международен автомобилен транспорт на стоки да изпълнява своите задължения.

Съюзът на международните превозвачи има готовност, при необходимост за организиране на кръгла маса по темата с представители на националните компетентни органи на Румъния и България, като и представители на ЕК за насърчаване на диалога и търсене на срочни решения.

 

Заявявам готовност за съдействие по всички въпроси, касаещи поставения проблем.

 

 

С уважение,

 

 /П/

_________________

Ангел Траков          

Председател на УС