Европейският парламент и Съветът на ЕС публикуваха РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/698 за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно
подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и
отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на
транспортното законодателство разширяването на определени сертификати, лицензи и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение. Регламентите на ЕС влизат в сила днес.
Извънредните мерки, предвидени в правния акт, се прилагат за документи, които изтичат между 1 февруари 2020 и 31 август 2020 г. Тези документи са както следва:
– шофьорски книжки и професионална квалификация на водачите (валидността им е удължена със 7 месеца)
– технически прегледи на превозни средства (валидността им е удължена със 7 месеца),
– лицензи на Общността, сертификати и разрешителни за автомобилен транспорт (валидността им е удължена с 6 месеца).
Линк към регламента на български език :
Линк към регламент на английски език :