ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Предоставяме на Вашето внимание информация относно създадения от ЕК специален уебсайт (https://transport.ec.europa.eu/ukraine_en) с преглед на транспортните мерки, предприети от ЕС и държавите-членки на ЕС в помощ на хората, бягащи от войната в Украйна и с информация за мерките, насочени към улесняване на автомобилните превози, извършвани при тези изключителни обстоятелства.

На посочения сайт е наличен раздел „Поддържане на безпроблемното функциониране на транспорта“, в който се прави преглед на мерките, предназначени да помогнат на държавите-членки, превозвачите и работниците да продължат да извършват превози и да подпомогнат транспортирането на бежанци и хуманитарна помощ.

По отношение на автомобилния транспорт, ЕК насърчава държавите-членки да прилагат следните конкретни мерки за улесняване на автомобилните превози:

Карта на водача (тахограф)

Издаване на временна карта на водача съгласно член 26, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 165/2014

Компетентните органи на държавите-членки могат да издават временна карта на водача на украински водачи, които извършват превози в ЕС, поради невъзможност да се завърнат в родната си страна, за да подновят своята карта на водача при изтичане на нейната валидност или поради нефункциониране на националния орган в Украйна, който я издава. Държавите-членки, които издават временни карти на водача, следва да продължат да проверяват чрез TACHOnet дали през последните седмици на въпросните водачи не е издавана друга карта.

Време на управление и почивка

Превозването на основни продукти до Украйна, като храни, лекарства, хигиенни продукти, дрехи, одеяла и др., както и превозването на украински бежанци до държави-членки на ЕС, може да се счита за „извънредни случаи и спасителни операции“ съгласно член 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 561/2006. Тези видове превози са освободени от разпоредбите относно времето на управление и периодите на почивка във и извън работно време на водачите, определени в този регламент, както и от разпоредбите относно използването на тахографа, определени в Регламент (ЕС) 165/2014. Следователно тези транспортни операции не представляват временно изключение.

Когато се прилагат изключения, същите не следва да застрашават пътната безопасност.

Тол такси

В съответствие с член 6, параграф 2, буква а) от Директива 1999/62/EC, във връзка с член 7, параграф 4 от същата директива, държавите-членки могат да прилагат намалени ставки или освобождаване от заплащане на пътни такси или потребителски такси за превозни средства, използвани за определени цели, включително за извънредни случаи.

Предвид продължаващата война в Украйна, службите на Комисията са на мнение, че транспортирането на хуманитарна помощ до Украйна може да се разглежда като извънредни случаи (аварийни служби) по смисъла на член 6, параграф 2, буква а) от директивата.”