Удължаване на срока на валидност на свидетелство на водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари във връзка с Многостранно споразумение М 333.
Съгласно Многостранно споразумение M 333 в съответствие с раздел 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2. 8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 30 септември 2021 г., остават валидни до 30 септември 2021 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2. 5 от ADR преди 1 октомври 2021 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2. 7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат.
Настоящото споразумение е валидно до 1 октомври 2021 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.