Според германския експерт професор Петер Клаус, подготвил доклад за ефектите от влизането в сила на пакет Мобилност I, негативните последствия от него ще засегнат цялата икономика на ЕС. Членовете на ЕНП в транспортната комисия са решили с 13 гласа “за” срещу 11 “против” да продължат да работят по пакета, без да го връщат за корекция. Клаус, който е професор по логистика в университета „Фредерик Александър“ в Ерланген и Нюрнберг, е подготвил доклад за въздействието при влизането в сила на пакет Мобилност I във вида, одобрен от Европейския парламент през април 2019. За целите на доклада проф. Клаус е провел проучвания сред 25 транспортни компании от десет държави от ЕС. Професорът се е фокусирал върху анализ на аспектите, които според него ще окажат най-голямо влияние върху транспортния пазар на ЕС и икономиката на Съюза. Те включват:

– забраната за 45-часова почивка в кабината, която е невъзможно да се приложи поради недостиг на подходящи съоръжения по магистралите и големите транспортни артерии в Европа;

– обвиненията в социален дъмпинг и нелоялна конкуренция, които следва да се разглеждат в по-широка перспектива, според жизнения стандарт и средната заплата на шофьорите от съответната държава;

– задължителното връщане на водача в страната на регистрация на превозното средство, което ще има силно отрицателно въздействие върху транспортния сектор в периферните страни. Това ще има отрицателни икономически (по-голяма вероятност за празен пробег) и екологични ефекти;

– включване на професионални шофьори в ревизираната Директива за командироване на работници, която ще има най-драматично въздействие върху европейския транспортен пазар. 70% от стоките в ЕС се транспортират с камиони. Това няма да е възможно, ако международният транспорт е предмет на нов регламент за командировките, тъй като отчитането на работата на водачите ще стане невъзможно.

Германски експерт отхвърля промените в пакет Мобилност 1

Проф. Клаус представя и най-належащите предложения за промени в пакет Мобилност I, които биха позволили на европейския транспортен сектор да се развива по-нататък в полза на работници, клиенти и на икономиката в ЕС като цяло. Според него е необходимо:

– да се изостави предложението за седмични почивки извън превозното средство и то да се замени с интензивна програма за развитие на инфраструктурата;

– опростяване и хармонизиране на правилата в целия ЕС, вместо да се насърчава националният протекционизъм, като се дава приоритет на националните правила;
– насърчаване на нови модели за транспортни услуги на дълги разстояния;

– въздържане от блокиране на междутърговските операции, което елиминира от пазара много по-малки оператори от периферни държави. Това би довело до значителна загуба на капацитет и гъвкавост в европейския транспорт.

След парламентарните избори в Брюксел Eвропейските консерватори и реформисти и Европейската народна партия гласуваха за изменение на предложенията. Според полския всекидневник Dziennik Gazeta Prawna, миналата седмица членовете на Европейската народна партия в транспортната комисия са решили с 13 гласа “за” срещу 11 “против” да продължат да работят по пакет Мобилност, без да го връщат за корекция. Да припомним, че гласуването за мандата на Тричленката – Европейски парламент, Европейски съвет и Европейска комисия, трябва да се проведе на 24 септември.

В началото на септември в комисията по транспорт на Европейския парламент са избрани нови докладчици. Това са Хена Виркунен (PPE, Финландия), отговорна за графиците за шофиране и почивките на шофьорите, Катерина Конечна (GUE / NGL, Чехия), отговорна за използването на командировки в автомобилния транспорт, Исмаил Ертуг (S&D, Германия), отговорен за достъпа до професията и за пазара. Депутатът Ертуг беше докладчик в предишния парламентарен мандат и стана известен със своите противоречиви предложения относно пакет Мобилност.

 

https://www.kamioni.bg/menu/10/post/24400/Germanski-ekspert-othvyrlq-promenite-v-paket-Mobilnost-1[:en]The Mobility Package is a set of rules to regulate the EU’s transport industry. According to a German expert – Professor Peter Klaus (pictured), who prepared a report on the effects of the Package’s entry into force, the consequences will affect the entire EU economy.

Peter Klaus, Professor of Logistics at the Frederick Alexander University in Erlangen and Nuremberg, prepared a report on the impact of the entry into force of the Mobility Package as approved by the European Parliament in April this year, commissioned by the Employers’ Association Transport i Logistyka Polska.

Германски експерт отхвърля промените в пакет Мобилност 1

For the purposes of the report, Prof. Klaus conducted surveys among 25 transport companies from ten EU countries. The professor focused on the analysis of the aspects which, in his opinion, will have the greatest impact on the EU transport market and the EU economy. These include:

– a ban on taking 45-hour rest in the cabin, which is impossible to implement due to the scarcity of suitable facilities on motorways and major transport arteries in Europe.

– accusations of social dumping and unfair competition, which should be seen in a broader perspective. Prof. Klaus refers to the example of Bulgarian drivers who, according to the statistics, earn the least in the whole EU. However, the expert points out that their salary is 5 times the average salary in Bulgaria.

– the mandatory return of the driver to the country of registration of the vehicle, which will have a particularly negative impact on the transport sector in peripheral countries. It will also have negative economic (higher probability of empty mileage) and environmental effects.

– the inclusion of professional drivers in the revised Posting of Workers Directive, which will have the most dramatic impact on the European transport market. 70% of goods in the EU are transported by trucks. This will not be possible if international transport is subject to a revised posting regulation, as accounting for the work of drivers will become unfeasible.

Proposed changes to the Package
Prof. Klaus also presented the most urgent proposals for changes to the Mobility Package, which would allow the European transport sector to develop further for the benefit of its workers, customers and the EU economy as a whole. According to him, it is necessary to:

– abandon the proposal on weekly rest periods away from the vehicle and replace it with an intensive infrastructure development programme;

– simplify and harmonise rules across the EU, instead of promoting national protectionism, giving preference to national rules;

– promote new models for long-distance transport services;

– refrain from blocking cross-trade operations, which eliminates from the market many smaller operators from peripheral countries. This would lead to a significant loss of capacity and flexibility in European transport.

Will the Package go back to the Commission?
In April this year, the European Parliament adopted stricter proposals for the Mobility Package. However, MEPs did not adopt a mandate that would allow for further work to be carried out in the framework of trilogue with the European Commission and the Council of the European Union. After the parliamentary elections, the European Conservatives and Reformists  and the European People’s Party voted in favour of amending the proposal. Last week, as established by the Dziennik Gazeta Prawna daily, members of the European People’s Party in the transport committee decided, by 13 votes to 11, to move on to further work on the Mobility Package without returning it for correction. The vote on the mandate for the trilogue is due to take place in two weeks’ time on 24 September.

As a reminder, at the beginning of September, new rapporteurs were elected in the European Parliament’s Committee on Transport. These are:

– Henna Virkkunen (PPE, Finland), responsible for driving time, breaks and rest,

– Katerina Konecna (GUE/NGL, Czech Republic), responsible for the use of posting in road transport,

– Ismail Ertug (S&D, Germany) responsible for access to the profession and the market. MEP Ertug was also a rapporteur in the previous parliamentary term and became famous for his controversial proposals concerning the Mobility Package.

https://trans.info/en/an-expert-from-germany-warns-against-the-effects-of-the-mobility-package-the-administrative-nightmare-is-coming-160535