Представителите ни в Европа ще искат места в транспортната комисия

Нова стратегия за пакета “Мобилност”.  Евродепутати, превозвачи и транспортното министерство ще работят на всички фронтове, за да може исканията на българските превозвачи да бъдат чути от Европа.

На среща между министъра, депутатите и бизнеса, евродепутатът Ангел Джамбазки отбеляза, че  за първи път има нещо, което обединява категорично партиите. Затова сега представителите ни в Европа ще искат места в транспортната комисия и ще се опитат да приобщят още държави, които могат да бъдат засегнати от промените. Превозвачите пък настояха за повече дискретност, за да не изтича информация за тактическите ходове, които страната ни би могла да предприеме.

“Нашите западноевропейски колеги ще искат по всячески начин да разберат каква е тактиката  и стратегията на българската страна. Не следва да издаваме нашите чисто тактически ходове във връзка с мобилния пакет”, каза изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

“Всяка една от националните ни делегации е поискала място в транспортна комисия, не знам по друг национален въпрос някога да е имало такова обединение”, каза евродепутатът Ангел Джамбазки.

Видео от срещата в линка:   https://nova.bg/amp/news/view/2019/06/17/254102/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD/ [:en]New strategy on the Mobility Package. MEP’s, haulers and the Ministry of Transport will work together on all fronts in order to get Europe to hear what they have to say.

At a meeting between the Minister, MEP’s and the business, MEP Angel Dzhambazki noted that for the first time there is something uniting all the parties unconditionally. So now our representatives in Europe will seek for seats on the Transport Committee and they will try to attract other Member States, that will be affected by the changes, to be on our side. Haulers, on the other hand, demanded for more discretion on the topic, so as not to leak information on the tactical moves our country may make.

“Our Western European colleagues will want to find out Bulgaria’s strategy at any cost. We shouldn’t give away our purely tactical moves on the Mobility Package”, said the Union of International Haulers’ Executive Director Mr. Yordan Arabadzhiev.

“Each of our national delegations has applied for a seat on the Transport Committee, I do not know of another national topic ever bringing us together like this”, said MEP Angel Dzhambazki.