Министърът на  транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа заповедта за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2018 г.

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона на автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участия в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на Изпълнителна агенция “Автомобилна Администрация”