item_30886632x358Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че днес, 31.10.2016 г. от 10:00 ч до 12:00 ч, беше проведен национален протест на превозвачите срещу обстановката по ГКПП на Република България.

Бяха затворени шест гранично контролно-пропускателни пункта.

Браншовите организации се обявяват против продължаващата вече няколко месеца усложнена обстановка на граничните пунктове.

Същия ден беше дадена и пресконференция в БТА, на която взеха участие  Ангел Траков – председател на УС на Съюза на международните превозвачи, Илиян Филипов – председател на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт, Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи, Красимир Лалов – заместник- председател на Националното сдружение на българските превозвачи и Христо Христов – член на Комитета по транспорт към КРИБ.

Крайните действия на транспортния бранш са продиктувани от продължителното неглижиране на проблема от страна на отговорните институции.[:en]item_30886632x358

Dear colleagues,

We inform you that today, 31.10.2016, from 10:00 to 12:00 O’C, was organized a National Protest of the Hauliers against the conditions of the border crossing points of the Republic of Bulgaria.

Six border crossing points were closed.

The branch organisations declare themselves against the continuing several months already complicated conditions on the border crossing points.

On the same day there was a press conference in the Bulgarian Telegraph Agency in which participants were Angel Trakov – President of the Board of Directors of the Union of International Hauliers, Iliyan Filipov – Chairman of the Bulgarian Association of the Road Transport Consociations, Yordan Arabadzhiev – Executive Director of the Union of International Hauliers, Krasimir Lalov – Deputy Chairman of the National Association of Bulgarian Hauliers and Hristo Hristov – member of the Transport Committee in the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria.

The ultimate actions of the transport branch are a result of the continuing ignorance of the problem by the responsible institutions.