Съгласно последните изменения на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, които влязоха в сила от 26.01.2018 г., се добавя ново изискване за добра репутация (благонадеждност) на фирмите, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки.

Както знаете, благонадеждността (добрата репутация), професионалната компетентност и финансовата стабилност са условията, на които следва да отговарят превозвачите за издаването на Лиценз на Общността за извършване на международни превози.

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари – чл. 4 – „Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:

Предишна редакция Сегашна редакция (след изменението от 26.01.2018 г.) 
„когато ръководителите на транспортната дейност на едноличните търговци и търговските дружества не са осъждани за престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не са лишени с присъда от правото да упражняват превозна дейност.” 1. ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност; 

 2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/403).

(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.