Превозвачите, сключили застраховка “Гражданска отговорност” следва да уведомят застрахователя за настъпило застрахователно събитие в 7- дневен срок.

За допълнителна информация и инструкции за членове на Съюза на международните превозвачи моля посетете секция “Новини за членове”.