МОТИВИ

 

                         към проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с постановление № 370 на министерския съвет от 2019 г.

 

 

Съюзът на международните превозвачи, активно участва и следи развитието на предложенията за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. След наши многократни настоявания за диалог, свързан с планираното увеличение на тарифата за таксите по инициатива на транспортния сектор в Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) бе сформирана експертна група която да направи анализ и да предложи компромисно увеличение на ТОЛ таксите. За съжаление въпреки участието на неправителствения сектор на външните експерти не бе предоставена информация, чрез която да се анализират причините за планираните увеличения на тарифата.

 

В резултат на проведените срещи от страна на експертния състав на МРРБ бе предложено цената на тол таксата за тежкотоварни автомобили да бъде увеличена стъпаловидно  т.е на два етапа, считано от 01 юли – 31 декември 2022 г., съответно от 01 януари 2023 г.

 

Предложено бе след първото увеличение да се направи анализ и да се предприемат мерки за облекчаване на вътрешните доставки и едва тогава да се направи второ увеличение на тарифата. В така предложения проект на Постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на Републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на МС от 2019 г.  се предвижда автоматично второ увеличаване на цена на тол такса лв./км, считано от 01.01.2023 г. без да е направен анализ върху ефекта, които това увеличение ще окаже  върху икономиката от първото увеличаване и какви мерки биха могли да бъдат приети за облекчаване на вътрешните превози и доставки.

 

Ето защо Съюзът на международните превозвачи не подкрепя така предложения проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с постановление № 370 на министерския съвет от 2019 г., предвид следните съображения:

 

На първо място, както нееднократно сме заявявали, ние не сме против увеличаването на тол таксите, но сме против увеличаването им без да бъде направен анализ и одит на действащата тол система. След като бъдат анализирани и подложени на одит на цените, следва да се прецизира и обхватът на платената пътна мрежа.

 

На второ място сме против въвеждането на тол таксуване по всички второстепенни пътища на територията на Република България. Считаме, че в обхвата на платената пътна мрежа трябва да бъдат включени само второстепенни пътища, които се използват за транзитен международен трафик с цел избягване на излишното натоварване на вътрешните доставки, което неминуемо ще доведе до повишаване на инфлационните процеси в страната и в крайна сметка ще доведе до влошено потребление. За това нашето предложение, е въвеждането на тол такса за второстепенни пътища да се извърши след анализиране и промяна на Решение № 101/ 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, в което да бъдат включени само второкласни пътища използвани предимно за международен транзитен трафик.

 

На трето място считаме, че преди предприемане на действия за увеличаване на цената на тол такса следва да се извърши широк анализ от експерти както от страната на ресорното министерство, така и от страната на заинтересованите сектори, ползватели на пътната мрежа.

 

На четвърто място следва да бъдат предвидени и въведени механизми за компенсиране на превозвачи, извършващи основно превози в страната. Това би могло да бъде постигнато чрез евентуално определяне на граница от пробег над която да се връщат част от направените разходи от страната на ползвателите на пътната мрежа, като това би спомогнало задържане на инфлационните индекси и няма да доведе до  драстично увеличаване на цената на продуктите към крайните потребители в страната.

 

В сега действащата тарифа, съотношението на таксите за превозни средства от екологични категории ЕВРО VI, EEV е 50 % от стойността на таксата за превозни средства от екологични категории ЕВРО 0, I, II. С предложените промени стойността таксите за екологичните превозни средства варира от 80-63% от таксата за силно замърсяващите. Считаме, че с този подход се толерира използването на по-замърсяващи превозни средства. С цел да се стимулира използването на по-чисти превозни средства за извършване на превози е необходимо таксите за превозните средства от по-екологичен клас да бъдат намалени.

 

В сега действащата тарифа в чл. 27, ал. 2 е предвидено:

 

„(2) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV.“

 

С предложеното изменение на чл. 27, тази възможност се отменя.

 

Считаме, че следва да се остави възможност чистите и не замърсяващи превозни средства да не заплащат тол такси с цел стимулиране използването на такива превозни средства. По този начин ще се даде възможност на транспортните предприятия от една страна да оправдаят вече направените  инвестиции за такива автомобили, а от друга ще се стимулира закупуването на нови такива, които биха допринесли за опазването на околната среда.

 

Не на последно място, сме против въвеждането на цени на тол такси за пътища II клас, без да бъде редуциран броят на второкласните пътища, които да попадат в обхвата на платената пътна мрежа.

 

 

                                                              

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

              за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с постановление № 370 на министерския съвет от 2019 г.

 

Инфлацията от март месец 2020 г. до май месец 2022 г е 17,3 %, за това предлагаме увеличението на тол таксите да бъде съобразено с инфлацията.

 

  • 1. Член 25 се изменя така:

 

Чл. 25. За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, както следва:

 

 

Пътни превозни средства Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас II-ри клас
Товарен автомобил

над 3,5 т. – до 12 т.

ЕВРО VI, EEV 0,05 0,04 0
ЕВРО V 0,05 0,04 0
ЕВРО III и IV 0,06 0,05 0
ЕВРО 0, I, II 0,09 0,08 0
Товарен автомобил

над 12 т. с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV 0,08 0,07 0
ЕВРО V 0,10 0,09 0
ЕВРО III и IV 0,14 0,12 0
ЕВРО 0, I, II 0,16 0,14 0
Товарен автомобил

над 12 т. с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV 0,15 0,13 0
ЕВРО V 0,18 0,17 0
ЕВРО III и IV 0.24 0,22 0
ЕВРО 0, I, II 0,28 0,26 0
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача до 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,01 0,01 0
ЕВРО V 0,01 0,01 0
ЕВРО III и IV 0,02 0,02 0
ЕВРО 0, I, II 0,02 0,02 0
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача над 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,02 0,01 0
ЕВРО V 0,03 0,01 0
ЕВРО III и IV 0,04 0,02 0
ЕВРО 0, I, II 0,05 0,03 0

 

 

 

 

  • 4. Член 27 се изменя така:

 

Чл. 27. (1) При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата е изминало разстояние, съгласно чл.10б, ал.5 от Закона за пътищата, в който случай водачът на пътно превозно средство, неговият собственик или трето лице заплаща максимална такса в следния размер:

Пътни превозни средства Лева Евро
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. – до 12

т включително

ЕВРО VI, EEV 32 16
ЕВРО V 34 17
ЕВРО III и IV 39 20
ЕВРО 0, I, II 60 31
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т. с 2 – 3 оси ЕВРО VI, EEV 52 27
ЕВРО V 65 33
ЕВРО III и IV 90 33
ЕВРО 0, I, II 100 51
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т. с 4 и повече оси ЕВРО VI, EEV 96 49
ЕВРО V 116 59
ЕВРО III и IV 156 80
ЕВРО 0, I, II 180 92
Пътни превозни средства,

предназначени за превоз на

пътници с обща технически

допустима максимална маса над 3.5 т. до 12 т.

ЕВРО VI, EEV 8 4
ЕВРО V 10 5
ЕВРО III и IV 13 7
ЕВРО 0, I, II 15 8
Пътни превозни средства,

предназначени за превоз на

пътници с обща технически

допустима максимална маса над 12 т.

ЕВРО VI, EEV 13 7
ЕВРО V 20 10
ЕВРО III и IV 26 13
ЕВРО 0, I, II 33 17

(2) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена в чл. 25 за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV