Считано от 02.02.2022 г., влизат в сила нови правила, касаещи командироването на водачи в сферата на международния автомобилен превоз на стоки.

Порталът „Автомобилен транспорт – декларации за командироване“ (Road Transport Posting Declaration Portal) вече е годен за използване и е достъпен на следния адрес: https://www.postingdeclaration.eu/landing. На този нов портал ще намерите често задавани въпроси, както и видео уроци, обясняващи стъпка по стъпка как да използвате портала.

Директива (ЕС) 2020/1057 определя специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, като и двете са законодателни актове, касаещи командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Директивата прави разграничение между видовете транспортни дейности, за които трябва да се прилагат правилата за командироване, и тези, за които правилата за командироване не се прилагат. Общият критерий за такова разграничение е степента на връзка с територията на приемащата държава членка.

По-конкретно, от Директива (ЕС) 2020/1057 произтича, че водачите, извършващи транспортни дейности в държави-членки, различни от държавата-членка, където е установен работодателят на водача, са командировани, когато извършват следните операции:

1) превози по кръстосана търговия – разбират се като транспортни операции, извършвани между две държави-членки или между държава-членка и трета държава, нито една от които не е държавата на установяване  на превозвача, извършващ тези операции;

2) каботажни превози – разбират се като вътрешни транспортни операции чрез наемане или срещу възнаграждение, извършвани временно на територията на държава-членка от превозвач, установен в друга държава-членка.

 

Водачът не се счита за командирован, когато извършва:

1) международни двустранни превози  – разбират се като транспортни операции въз основа на договор за превоз от държавата-членка, в която е установен превозвачът (държава-членка на установяване), до друга държава-членка или до трета страна, или от друга държава-членка или трета страна до държава-членка на установяване;

2) ограничени допълнителни дейности по товарене и/или разтоварване  (т.е. превози по кръстосана търговия, както е описано по-горе), извършвани в контекста на двустранни превози в държавите-членки или трети държави, през които водачът преминава;

3) транзитно преминаване  през територията на държава-членка без извършване на дейност по товарене или разтоварване;

4) начален или последен етап от комбиниран превоз, както е определено в Директива 92/106/ЕИО на Съвета , в случай че частта от пътя сама по себе си се състои от международен двустранен превоз.

Новите правила влизат в сила считано от 02.02.2022 г. и се отнасят за всички превозвачи, извършващи дейности по превоз на товари, попадащи в обхвата на директивата.

За по-голяма яснота може да прочетете Насоките на ЕК относно командироването на водачи съгласно Директива (ЕС) 2020/1057 в контекста на превоза на стоки.

Насоки_командироване_ЕК_СМП_BG

* Преводът е направен по поръчка и за сметка на Съюза на международните превозвачи. Разяснителните въпроси, касещи Директива (ЕС) 2020/1057 се отнасят за  всички търговски дружества, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на товари.