Уважаеми колеги,

Като член на Алианса за бъдещето на транспорта, Съюзът на международните превозвачи изпрати заедно с останалите членове на Алианса отворено писмо до Европейския комисар по транспорта г-жа Виолета Булц.

Писмото е във връзка с новите законодателни правила, установени в Австрия, Германия и Франция.

В него се подчертава, че тези протекционистични мерки налагат изключително голяма административна тежест върху чуждестранните фирми, което може да бъде считано за сериозно нарушаване на свободното движение на стоки и услуги.

Членовете на Алианса, подписали писмото до г-жа Булц, настояват горните три държави да въведат незабавен мораториум на прилагането на своите закони за минималната работна заплата до влизането в сила на “транспортния пакет” на Европейската комисия.

В писмото Съюзът на международните превозвачи и останалите организации настояват за провеждането на среща преди представянето на “транспортния пакет”, на която да бъдат защитени правата и законните интереси на международните превозвачи във всички държави членки на ЕС.

С текста на писмото може да се запознаете по-долу:

 

Г-ЖА ВИОЛЕТА БУЛЦ

КОМИСАР ПО ТРАНСПОРТА

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

РУ ДЕ ЛА ЛОА / ВЕТСТРААТ 200

1049 БРЮКСЕЛ

БЕЛГИЯ

 

“ОТВОРЕНО ПИСМО НА „АЛИАНСА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ТРАНСПОРТА”

10 МАЙ 2017

Действайки от името на Съюза на международните превозвачи (България), Транспорт и логистика Полша (TLP), Румънското сдружение за международен автомобилен транспорт – ARTRI, и Сдружението на хърватските автомобилни превозвачи – членовете на Алианса за бъдещето на транспорта, създаден на 28 април 2017 във Варшава – Алиансът цели да създаде платформа за редовно сътрудничество и обмяна на информация между Организациите относно предстоящите Транспортни инициативи и всякакви други законодателни действия на европейско и местно ниво, които могат да повлияят на нормалното функциониране на Единния пазар.

В тази връзка, уведомяваме Комисаря, че европейският транспортен сектор е под жесток натиск, заради нови законодателни правила, установени в Австрия, Германия и Франция. Тези протекционистични мерки налагат изключително голяма административна тежест върху чуждестранните фирми, което може да бъде считано за сериозно нарушаване на свободното движение на стоки и услуги. Организациите вече са инициирали конкретни правни действия с цел осигуряване на свободното движение на услуги и стоки в Европейския съюз и въпреки факта, че  Европейската комисия е стартирала процедури по инфрийнджмънт срещу гореспоменатите държави, все още се наблюдава прилагане на националното право и налагане на санкции за транспортните фирми.

Ние вярваме, че създаването на по-задълбочен и лоялен вътрешен пазар е приоритет за Комисията и затова Комисията, като гарант за Договорите за ЕС, трябва да осигури пълната съвместимост на прилагането на националните мерки с правото на ЕС. Ето защо, ревизията на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕО) № 1071/2009, Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) №1073/2009 следва да бъде обсъдена с транспортния сектор в държавите членки.

Ние настояваме немските, френските и австрийските власти да въведат незабавен мораториум върху прилагането на своите законодателства за минималната работна заплата до влизането в сила на „транспортния пакет” на Европейската комисия.

Ние настояваме преди представянето на предстоящия транспортен пакет да бъде организирана среща с цел защита на правата и законните интереси на международните превозвачи във всички държави членки в ЕС.”

 

 [:en]VIOLETA BULC

COMMISSIONER RESPONSIBLE FOR TRANSPORT

 

EUROPEAN COMMISSION

RUE DE LA LOI / WETSTRAAT 200

1049 BRUSSELS

BELGIUM

 

                                                                                              OPEN LETTER OF THE “ALLIANCE FOR THE FUTURE OF THE TRANSPORT”

                                                                                                                                                  10 MAY 2017

Acting on behalf of The Union of International Hauliers (Bulgaria), Transport and Logistics Poland (TLP), Romanian Association for International Road Transport ARTRI and the Association of Croatian Road Carriers- the members of the Alliance for the Future of the Transport – established on 28 April 2017 in Warsaw, the Alliance aims to create a platform for regular cooperation and exchange of information between the Organizations regarding the upcoming Road Initiatives, and any other legislative action on a European and local level that may affect the proper functioning of the Single Market.

In this respect we inform the Commissioner that the European transport sector is under severe pressure due to new legislation rules established in Austria, Germany and France. These protectionist measures impose an excessively high administrative burden on foreign companies, which can be seen as a serious disruption of the free movement of goods and services. Organizations have already initiated a set of concrete legal actions to secure the free movement of services and goods in the European Union despite the fact that the European Commission initiated infringement procedures against the above mentioned countries there is still application of the national law and sanctions for the transport companies.

We believe that creating a deeper and fairer internal market is a priority for the Commission and therefore the Commission as a guardian of the Treaties must also ensure that the application of national measures is fully comparable with the EU law. That is why the revision of Regulation 561/2006, Regulation 1071/2009 Regulation 1072/2009 and Regulation 1073/2009 should be discussed with the transport sectors in the member states.

We strongly insist that the German, French and Austrian authorities introduce an immediate moratorium on the application of their minimum wage until the final decisions on the infringement procedures against them.

We insist that a meeting prior to introducing the upcoming mobility package should be scheduled in order to protect the rights and legitimate interests of international haulers in all member states in EU.

 

 

Maciej Wroński                                                                       Angel Trakov

Teodor  Agud                                                                            Dragutin  Kranjcec