Във връзка с визитата на френския президент г-н Емануел Макрон в Република България на 25.08.2017 г., на която наред с перспективите за развитие на двустранните отношения между България и Франция,ще бъдат засегнати и въпросите за командированите във Франция работници, от председателя на Управителния съвет на Съюза на международните превозвачи г-н Ангел Траков бе изпратено писмо до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, министъра на външните работи и зам.-министър – председател по правосъдната реформа Екатерина Захариева, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика.

В писмото се изтъква, че въведените както от Франция, така и от редица други от т.нар “големи” държави от ЕС минимални ставки на трудово възнаграждение за командированите работници, всъщност представляват механизъм, с които се упражнява нелоялна конкуренция с транспортните фирми от държавите от Централна и Източна Европа и категорично противоречат на правото на ЕС.

Настоява се на предстоящата среща да бъде отчетена спецификата на транспортния сектор и в крайна сметка предлаганата Директива за командироване на работници да не се прилага спрямо превозвачите.

Прилагаме текста на писмото:

“Уважаеми господин Борисов, 

Обръщам се към Вас във връзка с предстоящото посещение на френския президент г-н Емануел Макрон в Република България, което ще се състои на 25.08.2017 г. и което ще бъде от изключителна важност за двустранните взаимоотношения между двете държави.

Именно поради тази причина считам, че на срещата следва да се обърне специално внимание на няколко конкретни въпроса, свързани с българската икономика.

През последните две години настъпиха съществени промени в законодателствата на Германия, Австрия, Италия и Франция. Предложенията за законодателни промени във областта на социалното законодателство в Република Франция бяха предложени именно от г-н Емануел Макрон  в качеството му на министър на икономиката, индустрията и цифровизацията.

Благодарение на това на 7 април 2016 г. с Указ № 2016-418 във Франция се приема нормативен акт, въвеждащ минимални ставки на трудово възнаграждение за командированите работници, като изрично се включват и международните шофьори. Тези рестрикции са насочени и засягат всички водачи на тежкотоварни автомобили, извършващи международни превози от страни членки от Централна и Източна Европа.

Промените, анононсирани като противодействие на социалния дъмпинг, представляват механизъм, с които се упражнява нелоялна конкуренция с транспортните фирми. Те категорично противоречат на правото на ЕС, в това число на директивите, сочени за основание за тези промени. Индикация за това е започналата веднага наказателна процедура в Европейската комисия срещу Франция за нарушение на правото на ЕС.

Забавянето на произнасянето на ЕК в рамките на започналата процедура даде възможност на други европейски държави с развит автомобилен транспорт да въведат същите промени, засягащи правото на свободна пазарна инициатива на превозвачите, целяща унищожаването на българския транспортен сектор.

Автомобилният сектор изпадна в криза, именно заради силните удари, насочени по българските фирми, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки.

Рестриктивните мерки срещу българските превозвачи, предприети на национално ниво във така наречените „големи” държави членки, се пренесоха и на общоевропейско ниво. Недостатъците в правната рамка дадоха възможност за нарушаване на основни права и свободи, заложени в Договора за функциониране на Европейския Съюз, а именно предоставените в него свобода на предоставяне на услуги и свобода на движение.

Отнемането на  конкурентното предимство не само на българските превозвачи, но и на всички останали от Централна и Източна Европа в никакъв случай не би могло да бъде счетено справедливо, ефикасно и социално отговорно намерение за регулиране на правната рамка от страна на Комисията.

В Съюза на международните превозвачи понастоящем членуват над 380 транспортни фирми, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на товари на територията на Европейския съюз.

Търговските дружества, членуващи в съюза, са обединили усилия да защитават правата и законите интереси на фирмите в сектора. Членовете на съюза осигуряват над 10 000 работни места, като над 8000 от тях са позиция „шофьор, товарен автомобил /международни превози/.  По официални данни на Националния статистически институт в страната  наети на същата длъжност има още 51 668 заети лица.

Освен гореказаното, транспортният сектор създава заетост и препитание на хиляди служители заети в администрацията на транспортните дружества. Благодарение на нас работят и други бизнес сектори.

Транспортният сектор в България има и значителен дял за формирането на БВП, което само по себе си е неоспорим факт.

Считам, че на предстоящата среща трябва да се представи с достатъчна категоричност въпросът, свързан със социалните правила на ЕС в сектора на автомобилния транспорт. Спешно трябва да се обърне внимание на правната рамка, заложена в Директива 2006/22/ЕО в сектора на автомобилния транспорт.

Законодателното предложение на ЕК, продиктувано от желанието на Франция да ограничи българските превозвачи от достъп до общоевропейския пазар, прекрачи така наречените „червени линии”, тъй като никой не отчита факта, че разпоредбите за командироване и административните изискания не съответстват на изключително мобилното естество на работа на водачите в международния автомобилен транспорт.

Всички тези обстоятелства водят до непропорционална регулаторна тежест за превозвачите и създават необосновани пречки пред представянето на трансгранични услуги в отделните държави членки и целия Европейски съюз.

Нещо повече, несправедливите социални и пазарни правила в отделните държави членки се пренасят и на общоевропейско ниво. Те образуват правна рамка, която нито е всеобхватна, нито е съгласувана с всички държави, членуващи в съюза. Това води до създаване на несправедлив, небезопасен и социално неустойчив сектор на автомобилния транспорт. Именно това е и главната цел да бъде създаден дисбаланс  между Изтока и Запада на ЕС, който в крайна сметка цели унищожаването на българския превозвач. 

Уважаеми господин Борисов,

Считам, че гласът на транспортната индустрия в страните от Централна и Източна Европа не е взет предвид в достатъчна степен, а държавите, диктуващи бъдещите правила в ЕС, целят да останем извън основния обсег на дискусиите и вземат решения за бъдещото на транспорта, уповавайки се на своите страхове, които се пренасят от национално на общоевропейско ниво.

Ето защо, моля по време на визитата на г-н Макрон да бъде обърнато внимание на този съществен за българския транспортен сектор въпрос. Бих искал да подчертая, че приоритетите на отделни държави членки следва да бъдат насочени именно към създаване на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар, увеличаване на работните места, растежа и инвестициите всичко това би следвало да се случва плавно и във всички държави.

Не бих могъл да се съглася с мнението, че отделни държави членки трябва да останат в периферията и да бъдат унищожени за сметка на благополучието на други.

Социалният стълб на т.нар „Автомобилен пакет” е обект на бурни дискусии, предвид целите на отделни държави членки като Франция, Германия и Австрия.

Съюзът на международните превозвачи е инициирал конкретни действия на ниво Европейски съюз с цел започване на дискусия за осигуряването на свободно движение на услуги и стоки в рамките на общността. Тези действия ще бъдат продължени и ще се използва всяка възможност за поставяне на нашите искания, тъй като считам, че промените, инициирани от ЕК във връзка с приемането на така наречения „Транспортен пакет”, са продиктувани от искания на определени държави членки, които са политически повлияни.

Считам, че на предстоящата среща следва да се настоява за запазване на растежа на Единния европейски пазар и избягване на неговото фрагментиране чрез секторни национални правила. Спецификата на транспортния сектор  следва да бъде отчетена и предлаганата Директива за командироване на работници не следва да се прилага спрямо превозвачите.

Вярвам, че Вашата подкрепа ще окаже положителен ефект за намиране на изход от така създалата се ситуация.