ПОЗИЦИЯ НА АЛИАНСА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ТРАНСПОРТА ОТНОСНО ТРАНСПОРТНИЯ ПАКЕТ

БЕРЛИН, 20 ЯНУАРИ 2018

Съюзът на международните превозвачи (СМП) – България, Транспорт и логистика Полша (TLP), Литовското национално сдружение на автомобилните превозвачи ЛИНАВА, Румънското сдружение за международен автомобилен транспорт АРТРИ, Асоциация на хърватските автомобилни превозвачи,  Македонската асоциация Макам-транс, Камарата на търговията и индустрията в Словения, Камарата на занаятите и малкия бизнес на Словения и Федерацията на националните частни превозвачи – НиТ Унгария – членове на Алианса за бъдещето на транспорта, създаден във Варшава на 28 април 2017 – предоставят обновена позиция върху избраните елементи от Транспортния пакет “Европа на път”, публикуван от Европейската комисия на 31 май 2017, представен на 7 юни 2017. Изменената позиция е свързана с най-новото развитие на работата върху Транспортния пакет в Европейския парламент.

Ние бихме искали да подчертаем, че чистият, свързаният, справедливият и конкурентоспособен транспорт са стълбовете на нормалното функциониране на транспорта, както и на Единния пазар. Международният транспорт е най-мобилният и европейски клон от индустрията, който всеки ден отразява нуждите на европейските потребители – започвайки от простите, ежедневни такива, и се стигне до най-сложните. Всякакви правни промени на местно и европейско ниво, влияещи върху транспортните операции, като допълнителни административни тежести или промени в работното време/времето на почивка действително оказват влияние върху достъпа на стоки в Европейския съюз. Освен това, те действително ограничават възможността за опериране в Европейския съюз на работодателите и работниците от т.нар периферни държави членки. Това, което може да раздели Европа още веднъж, е географията, а не националността.

Алиансът подкрепя идеята за обединение и опростяване на приложимото законодателство в транспортния сектор, въпреки това, ние подчертаваме още веднъж следните ключови аспекти, които следва да бъдат взети под внимание, ако подобрението на социалните условия в транспортния сектор, обменът на стоки и свободното движение на услуги представляват ценност в ЕС:

  • Командироването на работниците не е подходящ модел за работа за международните шофьори, поради изключително мобилния характер на тяхната работа. Международните транспортни операции и транзитът следва директно да бъдат изключени от модела за командироването, тъй като те се отнасят до временни услуги в различните държави членки без изменение в центъра на живот на работника. Това ще доведе също и до значителна правна несигурност за работниците в аспекта на бъдещото им пенсиониране. Настоящото предложение за частично изключване (правилото за 3 дни) е очевидно не само поради ограничената си природа (изключение само относно възнаграждението и отпуска), но също така и налага изкуствено изчисляване на работния ден. Всеки пет минути в дадена държава членка вече са половин работен ден, както и всички периоди на почивка. Всъщност, на основата на подобно пресмятане един ден пътуване би представлявал командироване от три дни?

 

  • Законодателят на ЕС следва да избягва правни разрешения, които ограничават активността на работодателите от определени държави членки само поради тяхната географска позиция. Впоследствие, както характерът (право или задължение), така и редовността на завръщането вкъщи би следвало да бъдат дискутирани за в бъдеще с цел елиминиране на дискриминацията на операциите от периферните държави членки.

 

  • Законодателят на ЕС следва да позволи редовната седмична почивка да бъде прекарвана в кабината, ако не е налична подходяща инфраструктура за водачите в дадена държава членка. Алиансът подчертава липсата на подходяща инфраструктура в ЕС, пригодена за нуждите на международния транспорт на стоки и международните водачи.

 

  • Подходящата инфраструктура за международния транспорт на стоки, пригодена за нуждите на водачите (изцяло осигурени социално-битови условия, безопасни парко-зони), е истинският отговор на въпроса за условията на работа на шофьорите. Ключова необходимост, както и задължение на държавите членки е да преотчетат политиката на местната инфраструктура. Следва да се подчертае, че без подходяща инфраструктура задълженията, свързани със забраната за седмичната почивка в кабината, в действителност ще останат неефективни.

 

  • Правната позиция на операторите от трети държави (държави нечленки на ЕС) би следвало да бъде изяснена. Дискусията за каботажа, командироването на работниците и завръщането вкъщи директно оказва влияние върху превозвачите от държавите извън ЕС, но бъдещият модел на операциите в ЕС остава значително неясен.

Членовете на Алианса изразяват своето желание за пълно участие в дискусиите относно възможните разрешения, допринасящи за нормалното функциониране на транспорта и развитието на неговия социален аспект.

Ние предлагаме нашата готовност за предоставяне на подробно описание на правните разрешения, отчитайки както интересите на работниците, така и характера на транспорта.

 

Масией Вронски

Транспорт и логистика Полша

 

Йордан Арабаджиев

Съюз на международните превозвачи

 

Томас Гаруолис

Литовско национално сдружение Линава

 

Дител Габор

Федерация на националните частни превозвачи – НиТ Унгария

 

Милан Слокар

Камара на търговията и индустрията на Словения

 

Игор Сеп

Камара на търговията и индустрията на Словения

 

Боян Печник

Камара на занаятите и малкия бизнес на Словения

 

Биляна Муратовска

Асоциация Макам-транс Скопие

 

Флоринел Андре

Румънско сдружение за международен автомобилен транспорт АРТРИ[:en] 

POSITION OF THE ALLIANCE FOR THE FUTURE OF TRANSPORT

ON THE MOBILITY PACKAGE

BERLIN, 20 JANUARY 2018

The Union of International Hauliers (Bulgaria), Transport and Logistics Poland (TLP), the Lithuanian National Road Carriers’ Association Linava, Romanian Association for International Road Transport ARTRI, Association of Croatian Road Carriers,  the Macedonian Association Makam-Trans,  Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Chamber of Craft and small business of Slovenia and Federation of National Private Transporters – NiT Hungary – members of the Alliance for the future of transport, established in Warsaw on 28 April 2017 – hereby present an up-date to the  position on the selected elements of the Mobility Package “Europe on the move” released by the European Commission on 31 May 2017, presented on 7 June 2017. The amended position relates to the most recent developments of the work on the Mobility Package in the European  Parliament.

We wish to underline, that Clean, Connected, Fair & Competitive transport are the pillars of proper functioning of the transport as well as the Single Market.  International transport is the most mobile and European branch of industry that reflects every day the needs of the European consumers – starting from those simple, daily ones to the most sophisticated. Any legal changes on the local and European level affecting transport operations like additional administrative burden or changes in the working/rest time do directly impact the accessibility of goods in the European Union. They  also  do limit the possibility of operating in the European Union of the employers and employees from so called peripheral member states. It is the geography not nationality that may divide Europe once again.

The Alliance supports the idea of unification and simplification of the law applicable to the transport sector, we underline however once again the following key aspects that need to be taken into consideration, if an improvement of social conditions in the transport sector, exchange of goods and free movement of services constitute a value in the EU:

  • posting of workers is not an appropriate model for work for international drivers due to the highly mobile of their work. International transport operations and transit should be directly excluded from posting model as they relate to temporarily services in different member states without modification of the life centre of the employee. It will also lead to significant legal uncertainty for employees in the aspect of their future retirement. Current proposal of partial exception (3 day rule) is a seeming not only due to its limited nature (exception only to remuneration and holidays) but it imposes an artificial calculation of day of work. Each 5 minutes in a even member states is already a half day of work as well as any and all rest periods. In fact, based on such calculation one day travel could constitute a three days of posting?

 

  • proper infrastructure for the international transport of goods, suitable for the needs of drivers (full social facilities, safe parking areas) is a real answer to the question of the working conditions of drivers. It is a crucial necessity as well as an obligation of the member states to reconsider the local infrastructure policy. It should be highlighted that without proper infrastructure the obligations related to ban on weekly rest out of cabin will remain ineffective by fact.

 

  • EU legislator should avoid any legal solutions that limit the activity employers from certain member states just due to their geographical position. In consequence, both the nature (right or obligation) and regularity of return home should be further discussed to eliminate the discrimination of the peripheral member states operators;

 

  • legal position of the third country (non-EU) operators should be clarified. The discussion on the cabotage, posting of workers and return home  directly affects the non-EU hauliers but the future  model of operations in the EU remain highly unclear.

Members of the Alliance express their full involvement in the discussions about the possible solutions suitable for the proper functioning of the transport and development of its social aspect.

 

We offer our commitment to provide for a detailed description of the legal solutions respecting both the interests of the employees and nature of transport.

 

 

Maciej Wroński                                                                       Yoran Arabadzhiev

Transport and Logistics Poland                                               Union of International Hauliers

 

Tomas Garuolis                                                                       Dragutin Kranjcec

Lithuanian National Road Carriers’ Association Linava          Association of Croatian Road Carriers

 

Dittel Gábor

Federation of National Private Transporters – NiT Hungary

 

Milan Slokar

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

 

Igor Sep

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

 

Bojan Pecnik

Chamber of Craft and small business of Slovenia

 

Biljana Muratovska

Association Makam-trans Skopje

 

 

Florinel Andre

Romanian Association for International Road Transport ARTRI