Уважаеми колеги,

публикуваме официалната позиция на сдруженията и синдикатите в сектор “Автомобилен транспорт” във връзка със законодателните предложения за превози на товари, публикувани от Европейската комисия (Пакет мобилност 1) тук

“ПОЗИЦИЯ

На сдруженията и синдикатите в сектор „Автомобилен транспорт“ на Република България

ОТНОСНО: Предложени промени в законодателството на ЕС за превози на товари (Пакет за мобилност 1)

В навечерието на решения, свързани със законодателни промени в областта на товарния автомобилен транспорт на ЕС, сдруженията и синдикатите в сектор „Автомобилен транспорт“ на Република България категорично се обявяват против предложенията на ЕК в рамките на Пакета за мобилност 1. Предлаганите регулации ще доведат не само до реалното разделяне на Европа на „две скорости“, но и до унищожението на транспортния сектор в отделни държави членки за сметка на просперитета му в други.

Предложенията са анонсирани като „борба със социалния дъмпинг“ и с цел „равнопоставеност“ между транспортните предприятия от всички страни от ЕС, но всъщност ще доведат до нелоялна конкуренция между превозвачите. Те ще узаконят ситуация, в която европейският пазар ще е по-свободен за фирмите от Западна Европа и по-ограничен за тези от страните членки от Източна Европа. Въвеждането на тази нормативна регулация легитимира дискриминационни практики от националните законодателства в Германия, Франция и Австрия, срещу които ЕК започна наказателни процедури. Европейският пазар ще се раздели според географското положение и жизнен стандарт на държавата членка, в която е установено транспортното предприятие.

Най-засегнати от промените са страните от Централна и Източна Европа и по- специално България! На европейския пазар на транспортни услуги се създава ситуация, която ще доведе до неизбежна остра криза в международния автомобилен транспорт и ще рефлектира необратимо върху икономиката на България. Последващ ефект от готвените рестрикции е нова емигрантска вълна, при която наши транспортни работници ще бъдат принудени да търсят препитание в чужбина.

Предложенията идват в момент, когато развитието на транспорта в някои големи държави членки е в застой и са част от опитите да му бъде даден необходимият тласък и да се решат вътрешни за някои страни проблеми. Предложените механизми не отчитат интересите на бранша във всички държави членки и неизбежно водят до унищожаване на сектора в едни страни за сметка на други. Като считаме това за крайно неприемливо и дискриминационно, заявяваме, че законодателните предложения са опит за драстично ограничаване на достъпа до транспортния пазар на предприятия от Централна и Източна Европа, което ще се окаже опасно за и без това крехкото европейско бъдеще!

Предвид гореизложеното, сдруженията и синдикатите в сектор „Автомобилен транспорт“ на Република България се обединяваме под настоящата обща позиция, като заявяваме следното:

 1. Въвеждането на изискването за завръщане на водачите до дома на всеки три или четири седмици ограничава достъпа до европейския пазар на българските транспортни оператори и правото на българския работник да се придвижва свободно в рамките на ЕС, да избира как и къде да прекарва свободното си време. Това категорично е в нарушение на принципа на пропорционалност и води до нарушение на основните права и свободи на гражданите на Европа, което е дискриминационно по отношение мястото им на постоянно пребиваване.

 

 1. Предложените промени относно командироването на мобилните работници ги приравняват към работещите в другите икономически сектори. Считаме това за необмислено, тъй като не се отчита спецификата на труда на транспортните работници и ще въведе практики, които водят до дискриминация дори за водачите, назначени на еднакви трудови договори в едно транспортно предприятие. Те ще получават различни възнаграждения в зависимост от държавата, в която товарят или разтоварват стоки. Водачите, пътуващи по релации до Франция, Германия и Испания например, ще получават в пъти по-голямо възнаграждение от тези, пътуващи по други като Румъния и Хърватия.

 

 1. Предложената забрана за водачите да ползват 45-часа на борда на превозните средства ще създаде изключителни затруднения в международните превози, тъй като не отчита липсата на защитени и охраняеми паркинги за превозните средства. И към момента няма безопасни зони за почивка и всички транспортни компании сме принудени да търпим големи загуби от липсата на адекватна политика по отношение на бежанците, които нахлуват в превозните средства и повреждат товари. Последствията от набезите се носят изцяло от нас, превозвачите, а готвените промени ограничават възможностите ни да организираме собствен надзор и грижи за опазване на товарите и транспортните средства.

 

 1. Предвидените ограничения при извършването на каботажни превози с времевата рамка от 5 дни са неприемливи, независимо от броя каботажни операции. Те не са съобразени с основната и многократно заявена цел за либерализиране на европейския транспортен пазар. В противоречие с тази цел се предвиждат ограничения, по-големи от сега съществуващите в правната рамка на транспортния сектор. Считаме това за недопустимо нарушение на глобалната цел на ЕС за единен европейски пазар и свободна търговия на стоки и услуги.

 

Ето защо, заявяваме нашата категорична и непоколебима позиция против приемането на тези предложения за изменение в правната рамка, регулираща международните автомобилни превози на товари.

 

Настояваме законодателните промени да бъдат преосмислени в посока равнопоставеност, лоялно сътрудничество между държавите членки и недопускане на дисриминационно третиране. Предлагаме промени да се въвеждат единствено и само след задълбочен анализ на транспортния пазар, като се отчита експертното мнение и интересът на всички страни членки, при спазване на основните принципи на субсидиарност и пропорционалност и в общи за държавите интереси.

 

За нас като превозвачи и транспортни работници е несъмнено, че приемането на тези предложения ще унищожи българския транспортен бизнес, като тази ситуация ни принуждава активно и с всички законови действия да се противопоставим на приемането на подобни дискриминационни нормативни актове.

 

Напомняме, че сектор транспорт осигурява 15% от БВП на държавата и над 120 хиляди работни места. Към настоящия момент в Република България оперират 12 458 търговски дружества, извършващи международен автомобилен превоз на стоки и са регистрирани над 66 330 транспортни средства с лиценз за осъществяване на дейност в рамките на Европейската общност. Предвидените промени в законодателната рамка на ЕС в сектора пряко застрашават препитанието на над 120 000 български семейства.

 

Aпелираме към всички български институции за национално отговорни действия и позиции в защита на българските граждани, пряко зависими от готвените промени.

 

Заявяваме непоколебимото си намерение да предприемем всички мерки, за да защитим правото си на работа, на достоен живот като граждани на ЕС и интересите на България като равноправен член на Общността.

 

 

 1. Съюз на международните превозвачи (СМП)

 

Ангел Траков – Председател на УС

 

 

 1. Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ)

 

Илиян Филипов – Председател на УС

 

 

 1. Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)

 

Георги Петърнейчев – Председател на УС

 

 

 1. Национално сдружение на българските превозвачи (НСБП)

 

Александър Чакъров – Председател на УС

 

 

 1. Камара на автомобилните превозвачи в България (КАПБ)

 

Петко Ангелов – председател на УС

 

 

 1. Съюз на българските транспортни работници (СБТР)

 

Александър Стамболийски – Президент на ИС”

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) също изразява своята подкрепа за транспортния бранш в Република България. Прилагаме линк с повече информация: https://www.24chasa.bg/novini/article/6846602

 [:en]You can find the official position of the associations and trade unions in the road transport sector in relation with the legislative proposals for goods haulage released by the European Commission (Mobility Package 1) here (authentic text).

“POSITION

of the Associations and Trade Unions in the road transport sector of the Republic of Bulgaria

REGARDING: Proposed changes in the EU road haulage legislation (Mobility package 1)

In the eve of decisions related to legislative changes in the area of the EU road haulage the associations and trade unions in the road transport sector of the Republic of Bulgaria explicitly declare themselves against the EC proposals within Mobility Package 1. The proposed regulations will not only lead to dividing Europe into “two speeds” but also to the destruction of the transport sector in the separate Member States at the expense of its prosperity in other ones.

The proposals are announced as a “fight against social dumping” aiming at “equality” between the transport companies from all the EU Member States but will actually lead to unfair competition between the haulers. They will legalize a situation when the European market will be more liberalized for the West European companies and more restricted for those in the Eastern Europe Member States. The implementation of this regulation legalizes discriminative practices of the national legislations in Germany, France and Austria against which the EC has initiated infringement procedures. The European market will be divided according to its geographical position and the standard of living of the Member State of establishment of the transport company.

Most concerned about the changes are the companies from Central and Eastern Europe and particularly Bulgaria. There is a situation on the European service market which will lead to inevitable acute crisis in the international road transport and will irreversibly affect the Bulgarian economy. The effect which follows the proposed restrictions is a new emigration flow when our transport workers will be forced to seek for a living abroad.

The proposals are being introduced at a stage when the development of the transport in some of the big Member States is at a deadlock and are part of the attempts for its stimulation and for solving internal for some of the countries problems. The proposed mechanisms do not reflect the interests of the industry in all Member States and inevitably lead to the destruction of the sector in some of the countries at the expense of others. Considering this as extremely unacceptable and discriminative we declare that the legislative proposals constitute an attempt for a drastic limitation of the access to the transport market of Central and Eastern European enterprises which will be dangerous for the fragile European future.

With the above mentioned in mind we, from the associations and trade unions in the road transport sector of the Republic of Bulgaria, unify our efforts under the current common position and declare the following:

 1. Introducing the requirement for returning of the drivers home every three or four weeks limits the access of the Bulgarian transport operators to the European market and the right of the Bulgarian worker to move freely within the EU and to choose how and where to spend his/her free time. This categorically violates the principle of proportionality and leads to breaching fundamental rights and freedoms of the citizens of Europe which is discriminative regarding their place of permanent residence.
 1. The proposed changes regarding posting of mobile workers make them equal to the workers in the other economic sectors. We consider this meaningless because the specific character of the activity of the transport workers is not considered and this will introduce practices which lead to discrimination even for the drivers employed with the same employment contracts and in the same transport company. They will receive different remuneration depending on the country where they load or unload goods. The drivers travelling, for example, to France, Germany and Spain are going to receive remuneration which is times bigger than the remuneration of those travelling to other relations such as Romania and Croatia.
 1. The proposed prohibition for the drivers to spend the 45-weekly rest on board of the vehicle will result in exceptional difficulties in the international transport since it does not consider the lack of guarded park-zones for the vehicles. Currently, there are not safe rest zones and all the transport companies are forced to suffer enormous loss from the lack of adequate policy regarding the refugees who enter the vehicles and damage the goods. The consequences from the intrusions are entirely for us, the haulers, and the proposed changes limit our possibilities to organize our own supervision and measures for protection of our goods and vehicles.
 1. The proposed restrictions in performing cabotage with the 5-day time limit are unacceptable regardless of the number of the cabotage operations. They do not correspond with the main and repeatedly declared goal for liberalization of the European transport market. There are restrictions which contradict this goal and which are bigger than the currently existing ones in the legal frame of the transport sector. We consider this an inadmissible contravention of the global EU goal for a Single European market and free movement of goods and services.

Therefore, we declare our explicit position against adoption of these proposals for changes in the legal frame regulating the international road transport of goods.

We insist that the legal changes are reconsidered in the aspect of equality, loyal cooperation between Member States and non-discriminative treating. We suggest that changes are introduced only after in-debt analysis of the transport market taking into consideration the expert opinion and the interest of all the Member States, observing the main principles of subsidiarity and proportionality and in common interests for the Member States.

It is undoubtedly for us, the haulers and transport workers, that the adoption of these regulations will lead to the destruction of the Bulgarian transport business, thus, this situation forces us to oppose actively and with all legal measures to the adoption of such discriminative regulations.

We remind that the transport sector covers 15 % of the GDP of the country and provides over 120 000 job positions. Currently there are 12 458 companies operating in the Republic of Bulgaria which perform international road haulage of goods and there are over 66 330 registered transport vehicles possessing a license for performing activity within the European community. The foreseen changes in the EU legal frame in the sector directly endanger the living of over 120 000 Bulgarian families.

We appeal to all Bulgarian institutions for nationally responsible actions and positions for protection of the Bulgarian citizens who are directly dependant from the prepared changes.

We declare our firm intention to undertake all measures for protection of our right to work, decent life as citizens of the EU and the interests of Bulgaria as an equal member of the Community.

 

 1. Union of International Haulers (SMP)

Angel Trakov – President of the Board of Directors

 1. Bulgarian Association of the Road Transport Unions (BASAT)

Iliyan Filipov – President of the Board of Directors

 1.  Association of the Bulgarian Enterprises for International Road Transport and the Roads (AEBTRI)

Georgi Peterneichev – President of the Board of Directors

 1. National Association of the Bulgarian Road Carriers (NSBP)

Alexander Chakarov – President of the Board of Directors

 1. Chamber of the Bulgarian Road Hauliers (CBRH)

Petko Angelov – President of the Board of Directors

 1. Union of Bulgarian Transport Workers (SBTR)

Alexander Stamboliiski – President of the Executive Board

The Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (KRIB) also declares its support for the transport industry.