Считано от 16 февруари 2018 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 21 февруари 2018 г.

Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.

Таблица преразпределение: prerazpredelenie-2018