Ira_fonЗасиленият контрол от страна на френските контролни органи и наложените глоби са финансово тежка мярка за международните превозвачи, особено за тези, които идват от страни с по-нисък икономически стандарт като България.

Контролни органи и проверка

Най-често пътният контрол се осъществява от екипите на DREAL, това са служители на  регионалните дирекции, които действат под ръководството на министерство на инфраструктурите, транспорта  и морето. Могат да бъдат придружени от жандармерия, полиция и митнически служители.

Контролът е насочен към проверка на документите за транспорт и в конкретни случаи към спазването на нормите отнасящи се към “каботажа”, условията и времето за шофиране и почивка чрез проверка на тахографските данни, техническото състояние на превозното средство, теглото на товара, за да няма свърхнатоварване.

Проверката приключва, когато:

– не е констатирано нарушение, за което се издава документ за извършена такава или акт за разрешение за продължаване на пътуването на превозното средство

– когато има едно или няколко констатирани нарушения се налага глоба и се подготвя акт за нарушение, като може да се наложи и забрана за движение на превозното средство

Проверки могат да бъдат направени и в предприятията, където превозвачът ще извърши натоварване или разтоварване, където контролът може да се направи съвместно с инспекцията по труда, данъчни служители (това в рамките на оперативен комитет за борба с данъчните измами).

Санкции

Налагат се два вида –наказателни и административни.

Често срещани са наказателните правонарушения, наречани contraventions, които се подразделят на пет степени, в зависимост от тежестта на нарушението и глобата за която е фиксирана и се опраделя от акт на министерство на правосъдието.

Друг вид правонарушения се наричат « délit” и при тях глобата се определя от съда в рамките на минималните и максималните определени размери.

Гаранция за глоба

Фирма, която не е регистрирана във Франция трябва да плати определена сума (consignation) като гаранция за глобата, която ще бъде фиксирана от съда, ако правонарушението е с по-голяма тежест  се нарича“délit” или ако не може да плати определената глоба за по-ниската степен нарушения (contraventions).

Ето актуалните размери на гаранцията (consigantion), които се прилагат съгласно френското законодателство:

contravention de 1ère classe : 11 €

contravention de 2e classe : 35 €

contravention de 3e classe : 68 €

contravention de 4e classe : 135 €
contravention de 5e classe : 750 €
délit entraînant une peine d’amende de 15 000 € au plus : 1 125 à 2 250 €
délit entraînant une peine d’amende de plus de 15 000 € au plus : 2 250 à 4 500 €

Когато френските контролни органи констатират множество нарушения, за които се налагат фиксирани глоби, то сумите за гаранцията се акумулират спрямо броя нарушения и тяхната степен.

Ако обаче се констатират няколко нарушения, които се наказват с нефиксирана глоба, то тогава се налага гаранция само за най-високото констатирано нарушение по преценка на дежурния прокурор.

При комбинация на нарушения от двата типа, то тогава гаранцията ще ви бъде формирана от сумирането на гаранцията за фиксираните глоби и сумата по най-високото констатирано нарушение от тип “délit”.

Имайте предвид, че за категорията “délit” има предвидено и налагане със съдебно решение на наказание “лишаване от свобода” в рамките от 6 месеца до 1 година,  както и отнемане на свидетелството за управление.

Пример:

– Пречки за извършване на проверка : 6 месеца лишаване от свобода и  3 750 € глоба;

– Измама с хронотахографа: 1 година лишаване от свободаи 30 000 € глоба;

– Измама с ограничителя на скоростта: 1 месеца лишаване от свобода, 30 000 € глоба

и 3 години лишаване от свидетелство за управление;

– Незаконно упражняване на професията “превозвач”: 1 година лишаване от свобода и

15 000 € глоба;

– Извършване на незаконен каботаж от неоторизиран превозвач: 1 година лишаване от свобода и 15 000 € глоба.

Относно административните санкции, те се прилагат от регионални комисии, председателствани от административен съдия, държавни представители, както и такива от професионалния бранш, работещи и потребители.

Ролята на тази комисия е да извърши проверка на фирмата нарушител, именно от гледна точка на нормите за каботажа, да изслуша техни представитли и да предложи на префекта съответни административни санкции.

Префектът на региона може да отнеме временно или за постоянно административното разрешително за транспорт, да се произнесе с мярка за ограничаване на движението на превозните средства на фирмата, да забрани възможностите за каботаж за фирми, които не са регистрирани във Франция, което води до загуба на професионален престиж на фирмата, на нейния управител и ръководител.

Всички тези мерки са предвидени в декрет n° 85-891/ 16 август 1985 отнасящ се до транспорта на пътници в населени  и ненаселени места, както и с декрет n° 99-752/ 30  август 1999 отнасящ се за превоз на товари.

Проверки в борбата срещу социалния дъмпинг

Френските контролни органи извършват проверка на тахографските данни до 28 дни с оглед спазване на европейското законодателство отнасящо се до социалния дъмпинг, осъществяван от фирми от бившия източен блок като Полша, Румъния, в това число и България, при които често констатират нарушения на времето за каране и почивки. При констатиране на нарушение на изискванията на европейски регламенти в рамките на посочения период,  то глобата ще бъде приложена в размери, съгласно националното законодателство на контролния орган, независимо, че нарушението не е  направено на френска територия.

Във Франция, ако седмичната почивка е взета в кабината, се счита за сериозно нарушение и води до глоба за фирмата- превозвач, а не за шофьора, освен ако управителят не докаже, че е направил необходимото за да бъде изпълнено това изискване, а нарушението е следствие на неизпълнение от страна на водача. Необходимо е да се представят доказателства, като фактура за хотел или да се посочи веднага лице, при което е пренощувал шофьора.

Зачестилите случаите на глоби поради неправилно, според френските власти, взета 45 минутна почивка при работа в екип /2 водачи/  е обект на запитване от френските синдикати, чиито членове също получават глоби от френските контролни органи. Към този момент, наложително е да се спазва ползването на тази почивка и от двамата водачи едновременно и тахографа да е на позиция “почивка”.

Съвет 

Ако смятате, че констатациите на контролните органи са некоректни, то следва да бъде отбелязано като забележка от страна на шофьора, което ще даде възможност за последващи действия от страна на ангажиран от вас адвокат.

 

Адв. Ирина Верне
Сдружение Мисия България
contact@missionbulgarie.org