Считано от 14.10.2022 г. на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози за обществено обсъждане в рамките на по-кратък,  14-дневен срок до 28.10.2022 г.

По-краткият срок за обществено обсъждане се обуславя от това, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е бил вече публикуван веднъж за обществено обсъждане.

Съществените изменения, направени в първоначално публикувания законопроект, обуславят необходимостта за неговото повторно публикуване за провеждането на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози има за цел да предвиди мерки на национално ниво за прилагането на  Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания, и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяване на местоположението чрез тахографи (Регламент (ЕС) 2020/1054) и Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1071/2009, ЕО № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт (Регламент (ЕС) 2020/1055) и за транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15.07.2020 г. за определяне на специфичните правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 (Директива (ЕС) 2020/1057).

 

Допълнителна информация може да намерите на следния линк:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7166