nap_19

Информираме Ви за промяна в закона, според която фирмите, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на товари, като данъчно задължени лица, които за текущия данъчен период получат течни горива, освободени от потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ще бъдат задължени да представят обезпечение в Националната агенция за приходите за получените от тях течни горива.

Промяната влиза в сила от 05.08.2016 г.

Срокът, в който следва да предоставите въпросното обезпечение, е едномесечен от влизането в сила на промяната, т. е до 05.09.2016 г.

Законът предвижда три вида обезпечения: в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция.

Срокът, за който тези обезпечения трябва да бъдат предоставени, е една година.

Изготвен е и проект на Правилник за прилагане на Закона за допълнение на Закона за ДДС.

Предстои да бъде изяснена и процедурата по освобождаване на обезпечението, както и други допълнителни въпроси, за което очаквайте допълнителна информация от страна на Съюза на международните превозвачи.