По повод законодателните предложения от т.нар. Транспортен пакет бе проведена работна среща между представители на Европейската комисия, държавите членки и Естонското председателство.

На срещата беше обсъдена Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС.

Бяха поставени конкретни въпроси от редица държави, свързани с финансовата тежест, до която водят новите разпоредби, кратките срокове за обмен на информация между компетентните органи, начините за осъществяване на контрола, както и липса на артикулация между компетентността на органите, отговарящи за крайпътните проверки и тези за проверка на работното време.

Представителите на Европейската комисия считат, че отговорът на голяма част от поставените въпроси е използването на интелигентни тахографи.

Според пояснение на представител на ГД “Заетост” в настоящото изменение на основната директива за командироване на работници терминът „възнаграждение” не включва надбавките относно транспортни разходи и за храна, като последните не са част от т. нар. минимално трудово възнаграждение.

Според Правната служба на Съвета на ЕС единствено морският транспорт е изключен от приложното поле на директивата, а декларацията от 1996 г. за изключване на транспорта от приложното поле няма правнообвързващ характер и има стойност единствено на направено изявление по време на Съвет на ЕС.

Във връзка с обсъжданията за изменение на Регламент (ЕО) 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета констатацията, около която се обединиха всички държави членки, е, че текстовете за ползване на седмичната почивка са неясни. Липсва кореспонденция между разпоредбите относно работното време и времето за шофиране, както и легална дефиниция на термините „адекватно настаняване” и връщане „у дома” на всеки три седмици. Държавите се обявиха против изключването от приложното поле на превозни средства над 7.5 тона.

Беше поставен под въпрос начинът, по който ще бъдат контролирани тези разпоредби, и бе наблегнато върху липсата на охраняеми паркинги по трансевропейската транспортна мрежа.

Обсъжданията на споменатите въпроси ще продължат през м.септември 2017 г.[:en]There was a working meeting between representatives of the European Commission, Member States and the Estonian Presidency concerning the legislative proposals from the so called Mobility Package.

At the meeting there was a discussion of Directive 2006/22/EO as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector.

There were concrete questions raised by a set of countries related to the financial burden which the new regulations lead to, the short terms for exchange of information between the competent bodies, the ways for control implementation as well as lack of articulation between the competence of the bodies responsible for road checks and those for checking the working time.

EC representatives consider that the answer of large part of the questions raised is in the use of intelligent tachographs.

According to a clarification of a DG “Employment” representative in the current modification of the main Posting Directive the term “remuneration” does not include the travel and food allowances and these are not part of the so called minimum remuneration.

According to the Legal Service of the Council of the EU only the naval transport is excluded from the application of the Directive and the Declaration from 1996 for exclusion of transport from the application is not legally binding and has the only meaning of a statement made during a Council of the EU.

With regards to the discussions for ammendments of Reguloation (ЕО) 561/2006 the constatation which unified all the Member States is that the texts about the weekly rest are ambiguous. There is a lack of correspondence between the working time and driving time regulations as well as a legal definition of the terms “adequate accomodation” and returning „home” every three weeks. The countries declared themselves against the exclusion of vehicles weighinng over 7.5 t.

The way of controlling these regulations was questioned, and emphasis was put on the lack of guarded parking lots on the trans-European transport network.

The discussions of the mentioned issues are going to continue during September 2017.