Анализът на въздействието на Пакета Мобилност I потвърди опасенията ни за негативен ефект върху транспортния сектор и екологията. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на представяне на пазарното изследване и оценката на въздействие на сегашния вариант на Пакета за Мобилност I върху българския международен товарен сухопътен транспорт.

„Разполагаме със сериозно пазарно проучване, възложено от транспортния бранш, което има по същество характер на оценка и по безспорен начин показва какви ще са последиците от прилагането на така разписаните текстове в Пакета за Мобилност I. Данните от анализа ще бъдат предоставени, както на нашите евродепутати, така и на различните формати в ЕК и по време на междуинституционалните разговори“, обяви министър Росен Желязков. По думите му данните показват сериозно разминаване между обявената и реално провежданата европейска политика, и какъв ще е крайният резултат от това.

„От проучването е видно, че на годишна база само за гориво разходите ще нараснат с около 155 млн. евро, заради задължителното връщане на празни камиони до държавата на установяване. Това ще доведе до увеличаване на въглеродните емисии, а в същото време в ЕС се обсъжда намаляване на замърсяването. 50% празни курсове не са от полза нито за „социалните права на … камионите“, нито за екологията в Европа“, изтъкна още министър Желязков. Той бе категоричен, че единомислещите държави не бива да се разколебават в единността си като в момента се начертават допустимите и не допустимите подходи по Пакет за Мобилност I.

„И ние се изненадахме от обема на загубите, които ще претърпим от въвеждането на един не балансиран Пакет за Мобилност I. Ние не сме против Пакета, но не може да се предлагат подобни сериозни реформи без ЕС да направи оценка на въздействието, как тези нови предложения биха повлияли върху транспортния бизнес“, коментира Йордан Арабаджиев, от Съюза на международните превозвачи.

Проучването на въздействието на Пакета за Мобилност I е извършено от KPMG по поръчка на браншовите организации от международния автомобилен превоз на товари. От KPMG заявиха, че тяхното изследване показва, че компании, притежаващи 36% от камионите, или ще преустановят, или ще преместят бизнеса си, а близо 14 000 души, пряко ангажирани в товарните превози в ЕС, ще загубят работата си.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/rosen-zhelyazkov-pazarnoto-prouchvane-na-vuzdeystvieto-na-paketa-za-mobilnost-i-potvurzhdava-opaseniyata-za-negativen-efekt-vurhu-biznesa-i-ekologiyata[:en]The impact analysis of the Mobility Package I confirmed our concerns about the negative impact on the transport sector and the environment. This was stated by the Minister of Transport, Information Technology and Communications, Rossen Jeliazkov, in the frames of the presentation of the market research and the impact assessment of the current version of the Mobility Package I on the Bulgarian international freight transport by land.

“We have a serious market study commissioned by the transport industry, which is essentially evaluative and undoubtedly shows the implications of implementing the texts so written in the Mobility Package I. The analysis data will be provided to both our MEPs and the various formats in the EC, as well as during the interinstitutional talks,” announced Minister Rossen Jeliazkov. According to him, the data shows a serious discrepancy between the announced and the real European policy, and what the end result will be.

“The survey shows that fuel-only costs will increase by around EUR 155 million on an annual basis due to the mandatory return of empty trucks to the country of establishment. This will lead to an increase in carbon emissions, while at the same time reducing pollution is being discussed in the EU. 50% of empty courses do not benefit either the “social rights of… trucks” or the environment in Europe,”said Minister Jeliazkov. He was adamant that like-minded countries should not hesitate to unite themselves by outlining permissible and inadmissible approaches under the Mobility Package I.

“We were surprised as well by the volume of losses we would suffer from the introduction of an unbalanced Mobility Package I. We are not against the Package, but such serious reforms cannot be proposed without the EU assessing the impact of how these new proposals would affect the transportation business,” commented Yordan Arabadzhiev, of the Union of International Carriers.

The impact study of the Mobility Package I was carried out by KPMG on behalf of the branch organizations in the field of international road transport. KPMG said their survey showed that companies owning 36% of the trucks would either cease or relocate their business, and nearly 14,000 people directly involved in freight transport across the EU would lose their jobs.

Link: https://www.mtitc.government.bg/en/category/1/rossen-jeliazkov-market-study-impact-mobility-package-i-confirms-concerns-about-negative-effects-business-and-environment