Електронна система за предварителна регистрация на разрешителни: BIREG
Унгария създаде електронна система (BIREG), за да осигури проследимост и контрол на правомерното използване на двустранни и многостранни разрешителни, необходими за международен автомобилен превоз на товари, чието използване е задължително.
Задължителното прилагане на системата BIREG обхваща:
• международни автомобилни превози за собствена сметка с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние над 3,5 тона, които се извършват с двустранно разрешително или ЕКМТ/СЕМТ разрешително и
• превози за чужда сметка или срещу възнаграждение с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние над 3,5 тона, които се извършват с двустранно разрешително или ЕКМТ/СЕМТ разрешително, и
каботажни превози, които се извършват с двустранно разрешително и при притежаване на лиценз на Общността в Унгария,
включително пътувания без товар във връзка с гореизброените превози.
Информация относно използването на системата BIREG:
Регистрация на търговското дружество:
Търговското дружество трябва да се регистрира в системата BIREG, за да може да я използва (наричано по-нататък „регистрация на търговското дружество“). Регистрацията на търговското дружество включва име на дружеството, седалище и адрес на управление и данни за контакт, номер на лиценз на Общността или разрешително за международен превоз на товари и идентификационен номер на дружеството. Регистрацията на търговското дружество е абсолютно необходима за регистриране на превози в системата BIREG.
Администраторите на потребителите могат предварително да въведат основните данни за товарните автомобили и ремаркета, които използват за товарни превози.
Регистрация на превоза:
Администраторът на търговското дружество-потребител всеки път регистрира превоза (наричано по-нататък „регистрация на превоза“)
• в случай на превоз до или през Унгария, преди влизане на територията на Унгария, или
• в случай на превоз, започващ от Унгария, преди началото на товаренето на територията на Унгария.
При регистрацията на превоза се предоставят данните за превоза (място на товарене и разтоварване, регистрационен номер на превозното средство и неговата екологична категория) и въз основа на тази информация системата BIREG определя дали за превоза се изисква разрешително в Унгария. На разрешителен режим в системата BIREG подлежат превозите, за които се изисква двустранно разрешително (разрешително издадено по силата на двустранна спогодба), ЕКМТ/СЕМТ разрешително или разрешително за каботаж (включително за каботажни превози извършвани с лиценз на Общността), като в тези случаи видът и серийният номер на разрешителното, което ще се използва, както и снимка на разрешителното се въвеждат в системата BIREG.
При успешно запазена регистрация на превоза системата генерира BIREG ID (идентификационен код), който се изпраща също и на имейл адреса за контакт.
Следните дейности следва да бъдат регистрирани:
За всяка регистрация на превоз, когато за превоза се изисква разрешително, трябва да се въведат данни за определени дейности. Въвеждането на данни за дейностите е задължително и в случай на каботажен превоз, когато е необходимо да се въведат данни за дейностите във връзка с превоза до Унгария преди каботажния превоз и международния товарен превоз за напускане на Унгария.
Видовете дейности са следните:
• влизане на територията на Унгария,
• разтоварване на територията на Унгария,
• товарене на територията на Унгария,
• напускане на територията на Унгария.
Посочва се регистрационният номер на превозното средство, след което се избира подходящата регистрация на превоза, а след това се предоставя необходимата информация за мястото и пробегът по отношение на посочените по-горе дейности. Въвеждането на данни за тези дейности е същото като настоящото задължение за попълване на разрешително или бордови дневник към ЕКМТ/СЕМТ разрешително.
Местата за товарене и разтоварване в Унгария понастоящем трябва да установят в разрешителното, че е имало товарене или разтоварване.
Системата BIREG е достъпна на уебсайт: https://bireg.gov.hu/bireg
За използването на системата е необходим компютър и/или мобилно устройство (смартфон, таблет), свързано към Интернет. Поддържаните браузъри са Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari.