На 20.01.2018 г. в град Берлин се проведе среща на Алианса за бъдещето на транспорта.

Алиансът е създаден на 28 април 2017 г. в град Варшава по инициатива на Съюза на международните превозвачи и Сдружението за транспорт на Полша. През последната година броят на присъединилите се организации нараства и към настоящия момент членуват повече от 8 организации от България, Полша, Хърватия, Румъния, Словения, Унгария, Литва и Македония.

По време на срещата бяха обсъдени конкретни действия, които трябва да бъдат предприети от Алианса и отделните организации във връзка с законодателните предложения на Европейската комисия по пакет „ Мобилност”.

По време на дискусиите бе обърнато специално внимание на следните въпроси:

  • модел за командироване на работници в сферата на международния автомобилен превоз на стоки;
  • необходимостта да бъде намерен начин за преизчисляване на работното време на командированите работници в сферата на международния автомобилен превоз на стоки;
  • промени в обхвата на командироване и изясняване на понятието „вкъщи” в предложените текстове от страна на Комисията;
  • влошената транспортна инфраструктура също е съществен проблем при приемането на евентуални промени;
  • социалното осигуряване в контекста на законодателните промени също бе подложено на обсъждане;

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи г-н Йордан Арабаджиев изложи приоритетите на българското председателство в областта на международния автомобилен превоз на стоки.

Съюзът на международните превозвачи ще вземе активно участие в дискусиите, свързани със законодателните промени в областта на транспорта и ще подкрепя съвместни инициативи в тази посока с другите членове на Алианса.

Представителите на отделните държави членки се обединиха около идеята да излязат с обща позиция във връзка с пакет „ Мобилност” , както и да продължат бъдещите инициативи на национално и международно ниво.

През месец февруари предстои среща с г-н Вим Ван Де Камп – член на комитета по транспорт и туризъм към Европейския парламент.

През 2018 г. Алиансът ще работи под мотото: „Нашият глас трябва да бъде чут”.

 

[:en]On 20 January 2018 there was a meeting of the Alliance for the future of the transport held in Berlin.

The Alliance was created on 28 April 2017 in Warsaw under the initiative of the Union of International Hauliers and the Polish transport association. Over the last year there was increase of the number of the organisations joined and currently there are more than 8 organisations from Bulgaria, Poland, Croatia, Romania, Slovenia, Hungary, Lithuania and Macedonia.

During the meeting there was a discussion of the concrete actions, which have to be undertook by the Alliance and the separate organisations regarding the legislative proposals of the European commission on the Mobility Package.

During the discussion special attention was paid on the following issues:

  • posting of workers model in the sector of international road transport of goods;
  • the necessity of finding a way for recalculation of the working time of the posted workers in the sector of international road transport of goods;
  • changes in the scope of posting and clarification of the notion of “home” in the proposed wordings of the Commission;
  • the deteriorated transport infrastructure is also an essential problem in adopting eventual amendments;
  • the social insurance in the context of the legislative changes was also discussed;

The Executive director of the Union of International Hauliers Mr. Yordan Arabadzhiev outlined the priorities of the Bulgarian presidency in the sector of international road transport of goods.

The Union of International Hauliers will participate actively in the discussions related to the legislative changes in the transport sector and is going to support mutual initiatives in this regard with the other members of the Alliance.

The representatives of the separate Members States integrated with the idea of elaborating a common position in relation to the Mobility Package as well as continuing the future initiatives on a national and international level.

During February there is a meeting with Mr. Wim van de Camp – member of the TRAN committee in the European Parliament.

During 2018 the Alliance is going to work under the motto: „Our voice must be heard”.