На 27.04.2017 г. Европейската комисия стартира инфрийнджмънт процедура срещу Австрия относно прилагането на Закона с борба със социалния дъмпинг в сектора на автомобилния транспорт.

Комисията смята, че тази практика ограничава вътрешния пазар на Европейския съюз, както и свободата на предоставяне на услуги и свободното движение на стоки в рамките на съюза.

Според мнението на Комисията са налице по-подходящи мерки за социална защита на работниците и за гарантиране на лоялна конкуренция.

Ето защо, след обмяна на информация с австрийските власти и цялостна правна оценка на австрийските мерки, Комисията реши на 27.04.2017 г. да изпрати официална нота до Австрия. Това представлява първата стъпка в процедурата по инфрийнджмънт.

Австрийските власти разполагат с два месеца за отговор на аргументите, изложени от Комисията в официалната нота.