Ira_fon

По информация, получена в администрацията на Съюза на международните превозвачи от адв. Ирина Верне – партнираща със Сдружението и адвокат в Париж, Ви съобщаваме следното:

Във връзка с направено възражение от Съюза на международните превозвачи и адв. Верне относно прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, касаещи почивките от 45 минути от двама водачи /при екипно управление/, Ви уведомяваме, че френската държава е преразгледала позицията си.

Всички транспортни фирми, упражняващи дейност по международен автомобилен транспорт на стоки, които съответно са били подложени на проверка и заплатили депозити или глоби под формата на гаранция, могат да се възползват от възможността за възстановяване на сумите.

В изпълнение на горната цел молим да изпратите всички наложени глоби или депозити за гаранции, във връзка с 45 минутната почивка по Регламент 561/2006.

След преглед на пристигналата при нас документация ще бъдат предприети съответните действия в защита правата и законните интереси на транспортните фирми, упражняващи дейност по международен транспорт на стоки.