Настояваме отново да бъдат разгледани на първо четене законодателните предложения по отделните досиета на Пакета за мобилност I. Това заяви пред журналисти министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков след проведена работна среща с новоизбраните български членове на Европейския парламент (ЕП) и представители на транспортния бранш. Получих уверението на българските евродепутати, че ще направят необходимото това да се случи, заедно с представителите на останалите държави членки от групата на единомислещите, след сформирането на новия Председателски съвет, добави още той.

„От своя страна, в рамките на Съвета, ще търсим подкрепата и на други държави, с които имаме сходни виждания по отделните компоненти на законодателното предложение, като по този начин ще търсим възможността да разширим групата на единомислещите“, допълни министър Желязков.

 

По отношение на бъдещата Комисия по транспорт на ЕП, министърът отбеляза, че двама от докладчиците, които към настоящия момент отговаряха за въпроси, свързани с командироването и въпроси, свързани с работното време и почивките, именно Мария Килонен и Вим ван де Камп, вече не са членове на ЕП и ще има нови докладчици. Също така се очаква транспортната комисия да бъде с променен състав.

„Ние имаме три полета на действие – от една страна Съветът, от друга страна ЕП и съответно Комисията по транспорт, и от трета страна индустрията. Много важно е да се направи съответната оценка от ефекта на законодателните предложения на всички тези три нива, което да послужи като аргумент за оптимизирането на досиетата“ подчерта още Росен Желязков.

Той коментира, че има достатъчно време, за да се направят съответните оценки и да се убеди както Комисията, така и Парламента за необходимостта от балансирани текстове. Също така  вече са поискани срещи с ключови фигури от новия ЕП, както и с новия председател на транспортната комисия. Планирани са разговори и с министъра на транспорта на Финландия като бъдещ председател на Съвета на ЕС от 1 юли.

 

Към новината: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/ministur-rosen-zhelyazkov-nastoyavame-otnovo-da-budat-razgledani-na-purvo-chetene-zakonodatelnite-predlozheniya-po-otdelnite-dosieta-na-paketa-za-mobilnost-i?fbclid=IwAR361iQ-JsEnIExh7qPuawdlaIufniPEAxqaJxrALRf8aq-81GTPQvBzI08[:en]We insist again for the legislative proposals on the individual Mobility Package I files to be reviewed at first reading. This was stated by the Minister of Transport, Information Technology and Communications Rossen Jeliazkov after a working meeting with the newly elected Bulgarian MEPs and representatives of the the transport industry. “I have received the assurance of the Bulgarian MEPs that they will make what is necessary for this to happen together with the representatives of the other Member States of the like-minded group after the formation of the new Chairmanship Board,” he added.

“On our behalf, within the Council, we will seek the support of other countries with similar views on the different components of the legislative proposal, thus seeking the opportunity to expand the like-minded group,” added Minister Jeliazkov.

With regard to the future European Parliament’s Committee on Transport and Tourism, the Minister noted that two of the rapporteurs, who were currently in charge of posting and working time issues, namely Merja Kyllönen and Vim van de Camp, are no longer MEPs and there will be new rapporteurs. It is also expected that the Transport Committee will have a changed composition.

We have three fields of action – on the one hand, the Council, on the other hand, the EP and the Transport Committee respectively and as a third party the industry. It is very important to make an appropriate assessment of the effect of the legislative proposals at all three levels, which will serve as an argument for the optimization of the dossiers, “said Rossen Jeliazkov.

He added that there is enough time to make relevant assessments and to convince both the Commission and the Parliament of the need for balanced texts. Also, meetings with key figures from the new EP have already been requested, as well as with the new Transport Committee Chair. Also, talks with Finland’s Transport Minister are planned as Finland shall be the future EU Council President since July 1.