Уважаеми колеги,

 

С Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г. е определена мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт“ и „Туризъм“.

 

Според взетото решение фирмите, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки могат да кандидатстват за изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца.

 

Работодателите и самоосигуряващите се лица подават в дирекция “Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

 

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

Допълнителна информация и указания за кандидатстване и изплащане на компенсации на работодатели

 

Решение на министерски съвет № 429 от 26.06.2020г. – Решение на МС

Приложение 1 Държавни помощи

Приложение 2 Указания за кандидатстване –Указания за кандидатстване

Приложение 3 Заявление работодател – Заявление от работодател

Приложение 4 Заявление самоосигуряващо се лице

Приложение 5 Списък работодатели –Списък_работодатели

Приложение 5А Декларация самоосигуряващо се лице

Приложение 6 Указания за изготвяне на Списък от работодател – Указания_списък