Либерализират се международните автомобилни превози между България и Черна гора. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, след като днес заедно с министъра на транспорта и морските въпроси на Черна Гора Осман Нуркович подписаха спогодба между двете държави. Документът е първият в областта на транспорта между двете страни, коментира българският министър.

„Със спогодбата отпадат разрешителните режими за двустранните и транзитните превози. Регламентират се условията и реда за извършването на автобусни превози и откриването на редовни линии“, заяви министър Росен Желязков. По думите му, тази стъпка ще даде необходимата основа за подобряване на ефективността на превозите и нарастване на туристическия поток.

„Присъединяването на Западните Балкани към ЕС бе приоритет, по време на българското председателство на Съюза. Тя е политика за интеграция на Балканския полуостров, за една по-сигурна Европа, Европа с по-добра свързаност, за да може да се облекчи свободното движение на стоки и товари“, каза още министър Росен Желязков. Той поздрави своя колега за напредъка в преговорите на Черна Гора за присъединяване към ЕС.

От своя страна министър Осман Нуркович заяви, че споразумението ще окаже най-голямо влияние върху сериозен отрасъл в икономиката, какъвто е международният превоз на пътници и товари. Той подчерта, че това споразумение е изключително важно, тъй като с него ще се преодолеят редица бариери, които съществуваха досега. Министър Осман Нуркович изрази увереност, че ще продължат интензивните отношения между двете държави и в други области на транспорта.

Източник: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/rosen-zhelyazkov-liberalizirame-avtomobilnite-prevozi-s-cherna-gora

[:en]International road transport between Bulgaria and Montenegro is being liberalized. This was announced by the Minister of Transport, Information Technology and Communications, Rossen Jeliazkov, after signing a treaty with the Montenegrin Minister of Transport and Maritime Affairs Osman Nurkovic today. The document is the first in the field of transport between the two countries, the Bulgarian Minister added.

“With the agreement, the permits regime for bilateral and transit transport is removed. The agreement regulates the terms and conditions for bus transport and the opening of regular services,” said Minister Rossen Jeliazkov. In his words, this step will provide the necessary basis for improving the efficiency of transport and increasing the flow of tourism.

“The accession of the Western Balkans to the EU was a priority during the Bulgarian Presidency of the Union. It is a policy of integration on the Balkan Peninsula, for a safer Europe, a better connected Europe in order to ease the free movement of goods, “said Minister Rossen Jeliazkov. He congratulated his colleague on the progress in Montenegro’s EU accession talks.

On his behalf, Minister Osman Nurkovic said that the agreement would have great impact on an important industry sector, such as the international passenger and cargo transport. He stressed that this agreement is extremely important as it will overcome a number of barriers that have existed so far. Minister Osman Nurkovic reaffirmed that intensive relations between the two countries will continue in other areas of transport as well.