Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2023 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията.

Мотиви

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум (МТФ), се издава от министъра на транспорта и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и редът и условията за разпределение, използване, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г.

Със заповедта се регламентира разпределението на разрешителните ЕКМТ/СЕМТ, предназначени за автомобили „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или „Евро VI сигурен”, между български превозвачи, които отговарят на определени условия.

В проекта на заповед се предвижда разпределението на разрешителните да се извършва между превозвачи, притежаващи лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане и разполагащи с поне 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или „Евро VI сигурен”; превозните средства да са собствени или на лизинг, като лизингодателят не трябва да притежава лиценз на Общността или лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България; превозните средства да са включени в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози към лиценза на Общността на заявителя към датата на подаване на заявлението и да не са налице обстоятелствата по чл. 32, ал. 5 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Горепосочените условия за участие в разпределението на разрешителните са свързани с ефективното им използване съгласно разпоредбите на Ръководството за използване на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни (Ръководството) и целят намаляване на извършването на нарушения от превозвачите при използването им. Съгласно чл. 3.6 от Ръководството ЕКМТ разрешителните се разпределят между транспортните предприятия за извършване на превози по шосе от компетентния орган в страната на регистрация в съответствие с националните условия и критерии. В тази връзка Ръководството посочва общите принципи и цели, които отделните държави да заложат в законодателството си, уреждащо ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, които трябва да се постигнат в рамките на общия пазар, така че услугата да се предлага на съответното ниво и при сходни условия във всяка държава – членка.

С цел намаляване на административната тежест за превозвачите, с т. 3 и т. 4 от проекта на заповедта е предвидено заявленията за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г. да се подават по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с предварително предоставен достъп на превозвачите.

С цел по-голяма яснота при подаване на заявленията по електронен път чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в т. 3.6. от проекта на заповед е предвидено броят на заявените краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, разделен на 12, заедно с броя заявени годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да не надвишава броя на заявените автомобили.

Съгласно правилата на ЕКМТ/СЕМТ квотата, максимум 20% (двадесет процента) от базовите квоти на всяка държава членка на МТФ могат да се преобразуват в месечни разрешителни и в тази връзка същите се оказват крайно недостатъчни. В последните години се наблюдава тенденция български превозвачи да заявяват за получаване само краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и след прилагането на методиката (Приложение № 1), остават неразпределени част от годишните разрешителни. С цел по-ефективното използване и на двата вида ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и удовлетворяване нуждите на по-голямата част от българските превозвачи в т. 3.7 от проекта на заповед е предвидено при заявени краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, надвишаващи 12 броя, кандидатът за участие в разпределението да заяви едно или повече годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. В тази връзка в т. 5 от проекта на методика е предвидено разпределените краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да не надвишават 20 % от коефициента за крайно разпределение на превозвача (Ккрп). С посочената промяна се предоставя възможност на превозвачите да заявят и от двата вида разрешителни, които са валидни съответно за период от една година и за период от тридесет дни в рамките на календарната година с цел тяхното ефективно и пълноценно използване. Това също ще доведе и до възможност за почти пълното първоначално разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните между българските превозвачи.

В т. 5 от проекта на заповед е предвидено работна група, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да разгледа постъпилите заявления и да изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г.

В т. 6 от проекта на заповед е предвидено предложението за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г. да се утвърди от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, след като бъде приложена методика за разпределението им. Методиката е неразделна част от заповедта (Приложение № 1) с оглед запознаване на превозвачите с правилата и механизма за разпределяне на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните. С цел по-голяма точност при изчисленията е предвидено коригиращият коефициент за годишните разрешителни да се раздели на такъв за Евро VI годишни разрешителни (Ккгр6) и за Евро V годишни разрешителни (Ккгр5), като се запазва същият принцип за определянето им от предходната година. Въвеждането на тези коефициенти се налага и от факта, че съгласно методиката разпределението се извършва поотделно – първо за заявените от превозвача разрешителни Евро VI, а след това за краткосрочните и за годишни Евро V разрешителни.

Съгласно т. 6.2 от проекта на заповед се предвижда пет процента от годишната квота от краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се разпредели в пълен размер, считано от 01.08.2023 г. по реда на т. 12 и след прилагането на методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г. С посочената разпоредба се цели по-ефективното и пълноценно използване на краткосрочните разрешителни, тъй като през последните години бе установено, че от разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни в началото на календарната година приблизително пет процента от тях не се активират и използват.

С цел намаляване на административната тежест за превозвачите и повишаване на контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ се предвижда справката-отчет по т. 9.10 от заповедта и приложените към нея документи да се отчитат по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  с достъп, предоставен на превозвачите при получаването на разпределените им ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. Електронното отчитане ще допринесе и за по-точното изготвяне на данните в редовния шестмесечен доклад за използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, който се предоставя на Секретариата на Международния транспортен форум.